Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- TS 12432 Altıköşe Başlı Cıvatalar - Alıştırmalı - Çelik Konstrüksiyonlar İçin - Somunlu veya Somunsuz Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2020/28)

Dokümanın Başlığı
:
- TS 12432 Altıköşe Başlı Cıvatalar - Alıştırmalı - Çelik Konstrüksiyonlar İçin - Somunlu veya Somunsuz Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2020/28)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
4 Haziran 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31145
Resmi Gazete Görüntüsü
:


4 Haziran 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31145

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 12432 ALTIKÖŞE BAŞLI CIVATALAR – ALIŞTIRMALI – ÇELİK

KONSTRÜKSİYONLAR İÇİN – SOMUNLU VEYA SOMUNSUZ

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2020/28)

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, TS 12432 (Nisan 2017) “AltıköşeBaşlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 –(1) Bu standart; çelikkonstrüksiyonlarıncıvatalanmasında kullanılan mamul kalitesi C olan M12 ila M30altıköşebaşlı cıvatalar için boyutları ve teknik teslimat şartlarını kapsar. Bu standart, söz konusu cıvatalarla kullanılacak somunları verondelalarıda kapsar. Bu standarda uygunaltıköşebaşlı cıvatalar, alüminyumkonstrüksiyonlardavekompozitkonstrüksiyonlarda kullanım için de uygundur.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ;10/7/2018tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Uygulamaya konma

MADDE 4 –(1) TS 12432 (1998) “AltıköşeBaşlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun24/4/2017tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS 12432 (Nisan 2017) “AltıköşeBaşlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 –(1) TS 12432 (Nisan 2017) “AltıköşeBaşlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 –(1) TS 12432 (Nisan 2017) “AltıköşeBaşlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 12432 (Nisan 2017) “AltıköşeBaşlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.


>Temin

MADDE 7 –(1) TS 12432 (Nisan 2017) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.


>Yürürlükten kaldırılan standart

MADDE 8 –(1)4/9/1998tarihli ve 23453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-98/84-85) ile mecburi uygulamaya konulan TS 12432 (1998) “AltıköşeBaşlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)