Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Tunceli Üniversitesi İnsani ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Tunceli Üniversitesi İnsani ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
12 Haziran 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31864
Resmi Gazete Görüntüsü
:


12 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31864

YÖNETMELİK

Munzur Üniversitesinden:

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ VE SOSYAL SORUNLAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-16/1/2013tarihli ve 28530 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tunceli Üniversitesi İnsani ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Munzur Üniversitesi İnsani ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2nci, 4 üncü ve 14 üncü maddelerinde yer alan “Tunceli” ibareleri “Munzur” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amacı, Üniversite ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği yaparak, yerel ve genel sorunlar hakkında araştırmalar yapmak, yapılan çalışmaları kitap, dergi, bülten ve benzeri vasıtalarla yazılı hale getirmek ve kurumlara ulaştırmak, konferans, panel vesempozyumgibi etkinlikler düzenlemek; yöre halkı ve Üniversite arasındafarkındalığı, yardım severliği ve iş birliğini güçlendirmek ve Üniversite öğrencilerinin Tunceli iline uyumunu kolaylaştırmak amacıyla öğrencilere ve halka dönük geziler, konserler, spor faaliyetleri, eğlenceler ve benzeri sosyal etkinlikler yapmaktır.”


>MADDE 4-Aynı Yönetmeliğin 6ncımaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ekonomi, kültür,ekoloji, inanç, halk sağlığı, halkın beklentileri, gençlerin ve yaşlıların sorunları, turizm ve benzeri konularda araştırmalar yapmak.

b) Yörenin, sosyal, iktisadi ve kültürel sorunlarına ilişkin alan araştırmaları yapmak, araştırma sonuçlarını raporlandırarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

c) Araştırma konularıyla ilgili yazılı-sözlü belge ve kitapları temin ederek araştırmacıların kullanımına sunmak.

ç) Yapılan çalışmaların, düzenlenecek konferans, panel vesempozyumgibi etkinliklerle geniş halk kitlelerine duyurulmasını sağlamak, ayrıca konusunda uzman kişilerin katılacağı özel toplantılar düzenlemek.

d) Merkez bünyesinde faaliyet alanlarıyla ilgili eserlerden oluşan bir kütüphane oluşturmak.

e) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla fikir ve bilgi paylaşımı ile proje işbirliğinde bulunmak.


>f) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak yöre halkı ve Üniversite arasındafarkındalığı, yardım severliği ve iş birliğini güçlendirmek.”

MADDE 5-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6-Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)