Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalara Eklenebilecek Bileşenler Tebliği (No: 2006/37)

Dokümanın Başlığı
:
Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalara Eklenebilecek Bileşenler Tebliği (No: 2006/37)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
22 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

22 Ağustos 2006 SALI

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26267

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Tarım veKöyişleriBakanlığından:

\n

TÜRK GIDA KODEKSİ ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA

\n

EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ

\n

(TEBLİĞ NO: 2006/37)

\n

Amaç

\n

MADDE 1 - (1)Bu Tebliğin amacı; özel beslenme amaçlı gıdalara eklenebilecek besinsel bileşenler içerisinde yer alan vitamin, mineral,aminoasit ve diğer bileşenleri belirlemektir.

\n

Kapsam

\n

MADDE 2 -(1)Bu Tebliğ; özel beslenme amaçlı gıdalara eklenebilecek bileşenlerikapsar.

\nHukuki dayanak

\n

MADDE 3 -(1)Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı ResmîGazete'de yayımlanan Türk GıdaKodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

\nTanımlar

\n

MADDE 4 -(1)Bu Tebliğde geçen;

\n

a)Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar: Bebek formülleri, devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları hariç 22/4/2002 tarihli ve 24734 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği" kapsamındaki ürünleri,

\n

ifade eder.

\n

Kısaltmalar

\n

MADDE 5 -(1)Bu Tebliğde geçen;

\n

a)ÖBAG: Özel Beslenme Amaçlı Gıdaları,

\n

b)ÖTAG: Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdaları,

\n

>ifade eder.

\n

Özel hükümler

\nMADDE 6 -(1)Bu Tebliğ kapsamında özel beslenme amaçlı gıdalara eklenebilecek bileşenlerin özellikleri aşağıda verilmiştir;

\n

a)ÖBAG'aEK-1'de yer alan bileşenler dışındaki eklemeler, yayımlanmış veya yayımlanacak olan ilgili ürün Tebliğlerine göre yapılır.

\n

b)ÖBAG'aeklenebilecek besinögeleri; bireylerin özel beslenme gereksinimlerini bilimsel kanıtlara dayalı olarak karşılamak üzere sağlandığı kaynak, üretim şekli ve miktarı bakımından güvenli olmalıdır.

\n

c)ÖTAG'aEK-1'de yer alan bileşenler dışındaki eklemeler, 24/12/2001 tarihli ve 24620 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği"ne göre yapılır.

\n

d)EK-1'de listelenen maddelerin saflık kriterleri ulusal veya uluslararası belirlenen kabul edilir saflık kriterlerine uygun olmalıdır.

\n

Katkı maddeleri

\n

MADDE 7 -(1)Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği", 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği" ile 22/12/2003 tarihli ve 25324 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği"nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

\n

>Bulaşanlar

\n

MADDE 8 - (1)Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 23/9/2002 tarihli ve 24885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ"de yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

\n

Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme

\n

MADDE 9 - (1)Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin "Ambalajlama ve Etiketleme - İşaretleme Bölümü" ile 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği"nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

\n

Numune alma ve analiz metotları

\n

MADDE 10 -(1)Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin "Numune Alma ve AnalizMetodlarıBölümü"nde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınmalı ve bunlara uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanmalıdır.

\n

Tescil ve denetim

\n

MADDE 11 -(1)Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 5/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

\n

>Denetim

\n

MADDE 12 -(1)Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 5/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun"a göre Tarım veKöyişleriBakanlığı tarafından yerine getirilir.

\nAvrupa Birliğine uyum

\n

MADDE 13 -(1)Bu Tebliğ, 2001/15/EC sayılı "Özel Beslenme Amaçlı Gıdalara Eklenebilecek Bileşenler" Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

\n

GEÇİCİ MADDE 1 -(1)Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri bir yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

\nYürürlük

\n

MADDE 14 -(1)Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\nYürütme

\n

MADDE 15 -(1)Bu Tebliğ hükümlerini Tarım veKöyişleriBakanı yürütür.

\n

\n

\n

EK - 1

\n

\n

Özel Beslenme Amaçlı Gıdalara Eklenebilecek Bileşenler

\n

\n

\n

Bileşenler

\n

\n

Kullanım Şekli

\n

\n

ÖBAG

\n

\n

ÖTAG

\n

\n

1. Vitaminler

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n
>

\n

\n

VİTAMİN A

\n

\n

\n

\n

\n

\n

-retinol

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-retinilasetat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-retinilpalmitat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- beta-karoten

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

VİTAMİN D

\n

\n

\n

\n

\n

\n

-kolekalsiferol

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ergokalsiferol

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

VİTAMİN E

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- D-alfa-tokoferol

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- DL-alfa-tokoferol

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- D-alfa-tokoferilasetat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- DL-alfa-tokoferilasetat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- D-alfa-tokoferilasitsuksinat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- D-alfa-tokoferilpolietilenglikol 1000suksinat

\n

\n

x

\n
p>\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

VİTAMİN K

\n

\n

\n

\n

\n

\n

-fillokuinon(fitomenadion)

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

VİTAMİN B1

\n

\n

\n

\n

\n

\n

-tiyaminhidroklorit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-tiyaminmononitrat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

VİTAMİN B2

\n

\n

\n

\n

\n

\n

-riboflavin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-riboflavin5'-fosfat, sodyum

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

NİYASİN

\n

\n

\n

\n

\n

\n

-nikotinikasit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-nikotinamid

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

PANTOTENİK ASİT

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- kalsiyum D-pantotenat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sodyum D-pantotenat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-dekspantenol

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

VİTAMİN B6

\n

\n

\n

\n

\n

\n

-piridoksinhidroklorit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-piridoksin5'-fosfat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-piridoksindipalmitat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

FOLAT

\n

\n

\n

\n

\n

\n

-pteroilmonoglutamikasit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- kalsiyum-L-metilfolat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

VİTAMİN B12

\n

\n

\n

\n

\n

\n

-siyanokobalamin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-hidroksokobalamin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

BİYOTİN

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- D-biyotin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

VİTAMİN C

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- L-askorbikasit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sodyum L-askorbat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- kalsiyum L-askorbat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- potasyum L-askorbat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-askorbil6-palmitat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

2. Mineraller

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

KALSİYUM

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- karbonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-klorit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sitrik asit tuzları

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-glukonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-gliserofosfat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-laktat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ortofosforikasit tuzları

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- hidroksit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sülfat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- oksit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-aminoasitşelatı

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-pidolat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

MAGNEZYUM

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- asetat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- karbonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-klorit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sitrik asit tuzları

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-glukonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-gliserofosfat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ortofosforikasit tuzları

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-laktat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- hidroksit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- oksit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sülfat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-aminoasitşelatı

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-pidolat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- magnezyum L-aspartat

\n

\n

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

DEMİR

\n

\n

\n

\n

\n

\n

-ferrozkarbonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ferrozsitrat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ferrikamonyumsitrat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ferrozglukonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ferrozfumarat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ferriksodyumdifosfat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ferrozlaktat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ferrozsulfat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ferrozhidroksit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ferrozpidolat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ferrozbisglisinat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-aminoasitşelatı

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ferrikdifosfat(ferrikpirofosfat)

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ferriksakkarat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-elementaldemir (karbonil+elektrolitik+indirgenmiş hidrojen)

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

BAKIR

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- bakır karbonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- bakırsitrat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- bakırglukonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- bakır sülfat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- bakırlizinkompleksi

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-aminoasitşelatı

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

İYOT

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- potasyum iyodür

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- potasyumiyodat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sodyum iyodür

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sodyumiyodat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

ÇİNKO

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- asetat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- klorür

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-sitrat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-glukonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-laktat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- oksit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- karbonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sülfat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-aminoasitşelatı

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

MANGANEZ

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- karbonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- klorür

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-sitrat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-glukonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-gliserofosfat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sülfat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-aminoasitşelatı

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

SODYUM

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- bikarbonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- karbonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- klorür

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-sitrat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-glukonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-laktat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- hidroksit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ortofosforikasit tuzları

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

POTASYUM

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- bikarbonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- karbonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- klorür

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-sitrat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-glukonat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-gliserofosfat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-laktat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- hidroksit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-ortofosforikasit tuzları

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

SELENYUM

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- sodyumselenat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sodyum hidrojenselentin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sodyumselenit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- zenginleştirilmiş maya

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

KROM (III) vehekzahidratları

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- klorür

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sülfat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-aminoasitşelatı

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

MOLİBDEN (VI)

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- amonyummolibdat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sodyummolibdat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

FLOR

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- potasyumflorür

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sodyumflorür

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

BOR

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- borik asit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sodyum borat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

3.AminoAsitler*

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- L-alanin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-arjinin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-arjinin-L-aspartat

\n

\n

\n

\n

x

\n

\n

- L-aspartikasit

\n

\n

\n

\n

x

\n

\n

- N-asetil-L-sistein

\n

\n

\n

\n

x

\n

\n

- N-asetil-L-metiyonin

\n

\n

\n

\n

x(bir yaş üstü çocuklar

\n

için üretilen ürünlerde)

\n

\n

- L-sitrulin

\n

\n

\n

\n

x

\n

\n

- L-sistein

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- sistin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-histidin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-glutamikasit

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-glutamin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-glisin

\n

\n

\n

\n

x

\n

\n

- L-izolösin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-lösin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-lizin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-lizinasetat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-lizin-L-aspartat

\n

\n

\n

\n

x

\n

\n

- L-lizin-L-glutamat

\n

\n

\n

\n

x

\n

\n

- L-metiyonin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-ornitin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-fenilalanin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-prolin

\n

\n

\n

\n

x

\n

\n

- L-serin

\n

\n

\n

\n

x

\n

\n

- L-treonin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-triptofan

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-tirozin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-valin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

4.Karnitinvetaurin

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- L-karnitin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-karnitinhidroklorür

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- L-karnitin-L-tartarat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-taurin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

5.Nükleotitler

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

-adenozin5'-fosforik asit (AMP)

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-AMP'ninsodyum tuzları

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-sitidin5'-monofosforikasit (CMP)

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-CMP'ninsodyum tuzları

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-guanosin5'-fosforik asit (GMP)

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-GMP'ninsodyum tuzları

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-inosin5'-fosforik asit (IMP)

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-IMP'ninsodyum tuzları

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-üridin5'-fosforik asit (UMP)

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-UMP'ninsodyum tuzları

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

6. Kolin veinositol

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

- kolin

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- kolin klorür

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- kolinbitartarat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

- kolinsitrat

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

-inositol

\n

\n

x

\n

\n

\n

\n

\n

*:Aminoasitler için uygulanabilirliğe görehidroklorürlerikadar sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum tuzları da kullanılabilir.

\n

\n

\nSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)