Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (No: 2006/40)

Dokümanın Başlığı
:
Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (No: 2006/40)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
23 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

23 Ağustos 2006 ÇARŞAMBA

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26268

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Tarım veKöyişleriBakanlığından:

\n

TÜRK GIDA KODEKSİ ŞEKER TEBLİĞİ

\n

(TEBLİĞ NO: 2006/40)

\n

Amaç

\n

MADDE 1 -(1) Bu Tebliğin amacı; şekerlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

\n

Kapsam

\n

MADDE 2 -(1) Bu Tebliğ yarı beyaz şeker, beyaz şeker, rafine şeker, şeker çözeltisi,invertşeker çözeltisi,invertşeker şurubu,glukozşurubu, kurutulmuşglukozşurubu, dekstroz veya dekstrozmonohidrat, dekstroz veya susuz dekstroz,fruktozile pudra şekerini kapsar. Bu Tebliğde tanımlanan ürünlerden elde edilen şekerlemeler ve şekillendirilmiş şekerleri kapsamaz.

\n

Hukuki Dayanak

\n

MADDE 3 -(1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

\n

Tanımlar

\n

MADDE 4 -(1) Bu Tebliğde geçen;

\n

a) Yarı beyaz şeker: Polarizasyonu en az 99,50Z olan saflaştırılmış vekristallendirilmişsakarozu,

\n

b) Beyaz şeker: Polarizasyonu en az99,70Z olan saflaştırılmış vekristallendirilmişsakarozu,

\n

c) Rafine şeker: Polarizasyon,invertşeker içeriği ve kurutma kaybı değerleri bakımından beyaz şekerle aynı karakteristik özellikleri taşıyan ve toplam puanı en fazla 8 olan ürünü,

\n

>ç) Şeker çözeltisi:Kristallendirilmişsakarozun suda çözülmesi ile elde edilen çözeltiyi,

\n

d)İnvertşeker çözeltisi:Kristallendirilmişsakarozun enzim veya asit hidrolizi ileglukozvefruktozakısmen indirgenmesinden elde edilen veinvertşeker oranı kuru maddede ağırlıkça en fazla %50 olan sulu sakaroz çözeltisini,

\n

e)İnvertşeker şurubu:Kristallendirilmişsakarozun suda çözünerek hidroliz yöntemi ile kısmen indirgenmesinden elde edilen veinvertşeker oranı kuru maddede ağırlıkça %50'den fazla olan, sulu sakaroz çözeltisini,

\n

f)Glukozşurubu veyaglukoz-fruktozşurubu veyafruktoz-glukozşurubu: Nişasta veyainulindenveya bunların karışımından elde edilen besleyici değeri olansakaridlerinsaflaştırılmış ve koyulaştırılmış sulu çözeltisini,

\n

g) Kurutulmuşglukozşurubu veya kurutulmuşglukoz-fruktozşurubu veya kurutulmuşfruktoz-glukozşurubu:Glukozşurubunun,glukoz-fruktozşurubunun veya kurutulmuşfruktoz-glukozşurubunun suyunun kısmen uzaklaştırılmasıyla elde edilen, kuru madde miktarı ağırlıkça en az %93 olanglukozşurubunu,

\n

ğ) Dekstroz veya dekstrozmonohidrat: Bir molekül kristal suyu içeren, saflaştırılmış vekristallendirilmişD-glukozu,

\n

h) Dekstroz veya susuz dekstroz: Kristal suyu içermeyen, kuru madde miktarı ağırlıkça en az %98 olan saflaştırılmış vekristallendirilmişD-glukozu,

\n

ı)Fruktoz: Saflaştırılmış vekristallendirilmişD-fruktozu,

\n

i) Pudra şekeri: Topaklanmayı önleyiciler katılmış olsun veya olmasın incepulverizeedilmiş beyaz şekeri,

\n

ifade eder.

\n

Ürün özellikleri

\n

MADDE 5 -(1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler Ek'te verilen özelliklere uygun olmalıdır.

\n

>Katkı maddeleri

\n

MADDE 6 -(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği", 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği" ve 22/12/2003 tarihli ve 25324 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği"nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

\n

Bulaşanlar

\n

MADDE 7 -(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, 23/9/2002 tarihli ve 24885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ"de yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

\n

Pestisitkalıntıları

\n

MADDE 8 -(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdekipestisitkalıntı miktarları, 11/1/2005 tarihli ve 25697 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri Tebliği"nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır

\n

Hijyen

\n

MADDE 9 -(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıda Hijyeni Bölümünde yer alan genel kurallara ve 2/9/2001 tarih ve 24511 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği" hükümlerine uygun olarak üretilmelidir.

\n

>Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme

\n

MADDE 10 -(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin "Ambalajlama -Etiketleme ve İşaretleme Bölümü"nde ve 25/08/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği"nde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki kurallara da uyulmalıdır.

\n

a) Tebliğde yer alan ürünlerin satış isimleri tanımlarda yer alan isimlendirmeler olmalıdır.

\n

b) Rafine beyaz şekerlerde ürün ismi olarak "beyaz şeker" ifadesi de kullanılabilir.

\n

c) Ön paketleme yapılmış 20 gramdan az ürünlerde, ürün net ağırlığı etiket üzerinde yer almayabilir.

\n

ç)İnvertşeker şurubu,invertşeker çözeltisi ve şeker çözeltisinde bulunaninvertşeker ve kuru madde miktarı etiket üzerinde belirtilmelidir.

\n

d)İnvertşeker şurubu kristal taneleri içeriyorsa etiket üzerinde "kristal içermektedir" ifadesi olmalıdır.

\n

e)Glukozşurubu ve kurutulmuşglukozşurubu; kuru maddedekifruktozoranı ağırlıkça %5'den büyükse, ürün ismi ve bileşenleri göz önüne alınarak üründekiglukozveyafruktozmiktarına göre, fazla miktarda olan önce yazılmak üzere, "glukoz-fruktozşurubu" veya "fruktoz-glukozşurubu" ve "kurutulmuşglukoz-fruktozşurubu" veya "kurutulmuşfruktoz-glukozşurubu" olarak etiketlenmelidir.

\n

f) Şeker çözeltisi,invertşeker çözeltisi veinvertşeker şurubunda ürün isimleri ile birlikte "beyaz" ifadesinin kullanılması için aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

\n
>1) Şeker çözeltisi için çözelti rengi ICUMSA metoduna göre en fazla 25 IU olmalıdır.

\n

2)İnvertşeker çözeltisi veinvertşeker şurubu için ICUMSA metoduna göre iletkenlik kül değeri en fazla ağırlıkça %0,1 ve çözelti rengi ise en fazla 25 IU olmalıdır.

\n

g) Pudra şeker üretiminde nişasta kullanılması durumunda nişastanın varlığı ve bulunduğu maksimum miktarı etiket üzerinde açıkça görülmelidir.

\n

ğ) Ambalajlayıcı firma adı ve adresi ile birlikte üretici firma adı ve adresi de etikette belirtilmelidir.

\n

Taşıma ve depolama

\n

MADDE 11 -(1) Bu Tebliğde yer alan ürünlerin depolanması ve taşınmasında, "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

\n

Numune alma ve analiz metotları

\n

MADDE 12 -(1) Bu Tebliğde yer alan ürünlerin üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Numune Alma ve Analiz Metotları Bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune, uluslar arası kabul görmüş metotlarla analiz edilmelidir.

\n

Avrupa Birliğine uyum

\n

MADDE 13 -(1) Bu Tebliğ, 2001/111/EEC sayılı "İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlere" ilişkin Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

\n
>Avrupa Birliğine bildirim

\n

MADDE 14 -(1)Bu Tebliğ "Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik" kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu'na bildirilmiştir.

\n

Tescil ve denetim

\n

MADDE 15 -(1) Bu Tebliğde yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri, tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

\n

Denetim

\n

MADDE 16 -(1) Bu Tebliğe ait hükümler; 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre, Tarım veKöyişleriBakanlığı'nca denetlenir.

\n

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

\n

MADDE 17 -(1) Bu Tebliğle, 21/10/1999 tarihli ve 23853 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

\n

GEÇİCİ MADDE 1 -(1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri buTebliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

\n

Yürürlük

\n

MADDE 18 -(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

Yürütme

\n

MADDE 19 -(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım veKöyişleriBakanı yürütür.

\n

\nEK

\n

Ürün Özellikleri

\n

\n

a) Yarı beyaz şeker:

\n

1) Polarizasyon≥ 99,5oZ

\n

2)İnvertşeker miktarı (%m/m)≤ 0,10

\n

3) Kurutma kaybı (%m/m)≤ 0,10

\n

\n

b) Beyaz şeker:

\n

1) Polarizasyon≥ 99,7oZ

\n

2)İnvertşeker miktarı (%m/m)≤ 0,04

\n

3) Kurutma kaybı (%m/m)≤ 0,06

\n

4) Renk tipi (Braunschweigpuanı)≤ 9 *

\n

\n

* 0,5 renk tipi; 1 puan olarak değerlendirilir.

\n

\n

c) Rafine şeker:

\n

1) Polarizasyon≥ 99,7oZ

\n

2)İnvertşeker miktarı (%m/m)≤ 0,04

\n

3) Kurutma kaybı (%m/m)≤ 0,06

\n

4) Renk tipi (Braunschweigpuanı)≤ 4 *

\n

5) İletkenlik külü puanı≤ 6 **

\n

6) Çözelti rengi puanı≤ 3 ***

\n

7) Toplam puan(1)≤ 8

\n

\n

*0,5 renk tipi; 1 puan olarak değerlendirilir.

\n

**%0,0018 iletkenlik külü miktarı; 1 puan olarak değerlendirilir.

\n

***7,5IU; 1 puan olarak değerlendirilir.

\n

(1)Toplam puan = Renk tipi puanı + iletkenlik külü puanı + çözelti rengi puanı

\n

\n

ç) Şeker çözeltisi:

\n

1) Kuru madde (%m/m)≥ 62

\n

2)İnvertşeker miktarı (fruktoz/ dekstroz oranı 1,0+0,2 olmak üzere),

\n

kuru maddede (%m/m)≤ 3

\n

3) İletkenlik külü (kuru maddede %m/m)≤ 0,1

\n

4) Çözelti rengi (IU420birimi)≤ 45

\n

\n

d)İnvertşeker çözeltisi:

\n

1) Kuru madde (%m/m)≥ 62

\n

2)İnvertşeker miktarı (fruktoz/ dekstroz oranı 1,0+0,1 olmak üzere),

\n

kuru maddede (%m/m)50 ≥ ....≥ 3

\n

3) İletkenlik külü (kuru maddede %m/m)≤ 0,4

\n

\n

e)İnvertşeker şurubu:

\n

1) Kuru madde (%m/m)≥ 62

\n

2)İnvertşeker miktarı (fruktoz/ dekstroz oranı 1,0+0,1 olmak üzere),

\n

kuru maddede (%m/m)≥ 50

\n

3) İletkenlik külü (kuru maddede %m/m)≤ 0,4

\n

\n

f)Glukozşurubu:

\n

1) Kuru madde (%m/m)≥ 70

\n

2) Dekstroz eşdeğeri (D-glukoz; kuru maddede %m/m)≥ 20

\n

3)Sülfatlandırılmışkül (kuru maddede %m/m)≤ 1

\n

\n

g) Kurutulmuşglukozşurubu:

\n

1) Kuru madde (%m/m)≥ 93

\n

2) Dekstroz eşdeğeri (D-glukoz; kuru maddede %m/m)≥ 20

\n

3)Sülfatlandırılmışkül (kuru maddede %m/m)≤ 1

\n

\n

ğ) Dekstroz veya dekstrozmonohidrat:

\n

1) Kuru madde (%m/m)≥ 90

\n

2) Dekstroz (D-Glukoz) (kuru maddede %m/m)≥ 99,5

\n

3)Sülfatlandırılmışkül (kuru maddede %m/m)≤ 0,25

\n

\n

h) Dekstroz veya susuz dekstroz:

\n

1) Kuru madde (%m/m)≥ 98

\n

2) Dekstroz (D-Glukoz) (kuru maddede %m/m)≥ 99,5

\n

3)Sülfatlandırılmışkül (kuru maddede %m/m)≤ 0,25

\n

\n

ı)Fruktoz:

\n

1)Fruktozmiktarı≥ 98

\n

2)Glukozmiktarı≤ 0,5

\n

3) Kurutma kaybı (%m/m)≤ 0,5

\n

4) İletkenlik külü (kuru maddede %m/m)≤ 0,1

\n

\n

i) Pudra şekeri:

\n

1) Polarizasyon³99.7°S*

\n

2) İletkenlik külü£0.04*%m/m

\n

3)İnvertşeker içeriği£0.04*%m/m

\n

4) Kurutma kaybı£0.1**

\n

5) Renk£60 ICUMSA birimi

\n

6) Nişasta içeriği£5.0 diğer bir topaklanmayı önleyici kullanılmadığı durumda %m/m olarak

\n

\n

* Topaklanmayı önleyiciler katılmadan önce.

\n

** 0,5 renk tipi; 1 puan olarak değerlendirilir.

\n

\n

\n

\nSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)