Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
10 Ocak 2017
Resmi Gazete Sayısı
:
29944
Resmi Gazete Görüntüsü
:


10 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29944

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 -15/1/2006tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesine "lisans diploması" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya geçici mezuniyet belgesi" ibaresi eklenmiş; aynı fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"d) İşsiz üyelerin; durumlarını SGK hizmet dökümü ile birlikte yazılı olarak beyan etmeleri, yazılı taahhüt vererek çalışmadıklarını her yıl Ocak ayı içerisinde geriye dönük olarak belgelemeleri, bir işte çalışmaya başlamaları halinde, 1 ay içerisinde Oda'ya bildirmeleri koşuluyla işsiz olduğu aylara denk gelen üyelik ödentilerini başvuru tarihinden itibaren %25 oranında öderler.Belirtilen süreler içerisinde istenilen beyanların verilmediğinin; eksik, yanlış ya da gerçeğe aykırı beyan verildiğinin; belirlenen süreler içerisinde ilgili belgelerin ibraz edilmediğinin Oda Yönetim Kurulu tarafından tespiti halinde indirim tutarlarının tamamı üyeden geriye dönük olarak tahsil edilir."


>MADDE 2 -Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "diplomaların" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya geçici mezuniyet belgelerinin" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 -Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Herhangi bir nedenle" ve "gerektiğinde" ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan "sürdürmek istemeyen" ibaresi "sürdürmeyen" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 -Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine "içinde," ibaresinden sonra gelmek üzere "serbest müşavirlik ve peyzaj mimarlığı hizmetleri büro tescil belgesi ile" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 -Aynı Yönetmeliğin 37ncimaddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "verilen hizmetlere ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "serbest müşavirlik ve peyzaj mimarlığı hizmetleri büro tescil belgesi hariç olmak üzere" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ş) bendinde yer alan "dört" ibaresi "bir" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 -Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 75 -Şube kurulabilmesi için;

a) Şube kurulması istenilen ilde en az iki yıldır faaliyet gösteren, Oda'ya üye en az yüz üyenin bulunduğu bir il temsilciliğinin bulunması ve bu üyelerin salt çoğunluğunun Oda Yönetim Kuruluna Şube olma isteğini içerir taleplerini yazılı olarak bildirilmesi,


>b) O ilde bulunan üyelerin uğraş alanları ve yoğunluğu ile kentin ve bölgenin özelliklerinin şube olmayı gerektirmesi,

c) Oda il temsilciliği faaliyetlerinin o ilde şube olarak devam etmesinin Oda örgütlülüğü açısından ihtiyaç olarak görülmesi,

ç) Mesleğin toplumsal yaklaşımı ile kente ve mekânsal kullanımlarına sahip çıkma niteliğinin belirginleşmesi,

d) Kentin ve çevresininekolojiközelliklerine ilişkin mesleki değerlendirmelerin, kamuoyu ile paylaşılarak başarılı aktiviteler yaratılmış olması,

e) Odanın amaçları doğrultusunda çalışmalar yapılabileceğini, şube görev ve yetkilerinin yerine getirebileceğinin kanıtlanmış olması,

f) Şube kurulması istenilen ildeki temsilciliğin mali durumunun şube kurulduktan sonraki giderlerini karşılayabilecek yeterlikte olduğunu ve etkinlik bölgesi içindeki iki yıllık mesleki etkinliğin olumlu durumunu gösteren gerekçeli idari ve mali raporun hazırlanması,

g) Oda Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Oda Genel Kurulunun gündemine alınarak Genel Kurulca üçte iki (2/3) çoğunlukla karar alınması,

gerekir."

MADDE 7 -Aynı Yönetmeliğin 97ncimaddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan "dört" ibaresi "bir" olarak değiştirilmiştir.


>MADDE 8 -Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "dört" ibaresi "bir" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 -Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Oda tarafından düzenlenen serbest müşavirlik ve peyzaj mimarlığı hizmetleri büro tescil belgesi karşılığında alınacak ücretler"

MADDE 10 -Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "her takvim yılı içinde" ibaresi "her takvim yılının en geç Ocak ayı sonunda" olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan "mesleki denetim, üyelik belgesi verilmesi gibi" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 -Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 -Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)