Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2005/1)

Dokümanın Başlığı
:
- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2005/1)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25689
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Genelge

Türkiye Cumhuriyet MerkezBankasından:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı

Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası Genelgesi

Sayı: 2005/1

MADDE1 -Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası I/M Sayılı Genelgesi'nin "TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZBANKASI NEZDİNDE KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI VE SÜPER DÖVİZ HESABI ADIALTINDA HESAPAÇILMASI"nailişkin 33'üncü maddesiaşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper DövizHesaplarının Tanımı ve Özellikleri

Madde33 -Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz HesaplarıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca geliştirilen sisteme göre işleyen, yurtdışında ikamet eden, oturma veya çalışma izniyadahakkı bulunan T.C.Vatandaşları veya 5203 Sayılı Kanunla Tanınan HaklarınKullanılmasına İlişkin Belge'ye (Belge) sahip gerçek kişiler tarafından TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankasınezdinde, belirlenmişdövizler üzerinden açılan döviz mevduat hesaplarıdır.

Açılan bu hesaplar karşılığında,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca hesap sahipleri adına "Kredi Mektubu" veya"Süper Döviz Hesabı Cüzdanı" düzenlenir.


>Kredi Mektubu, Kredi Mektuplu DövizTevdiat Hesabı açılması karşılığında düzenlenen, üzerinde yazılı olan miktarakadar dövizin, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya yurt dışındakendileriyle özel anlaşma yapılan aracı bankalar tarafından üzerinde hüviyeti bildirilenilgilisine ödeme yapılabilmesini sağlayan bir belgedir.

Süper Döviz Hesabı Cüzdanı, SüperDöviz Hesabı açılması karşılığında düzenlenen, hesabında kayıtlı miktardakidövizin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgilisine ödenebilmesinisağlayan hesap cüzdanıdır.

Bir şahıs adına açılan KrediMektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarının her biri ayrı ve bağımsızolarak işleme tabi tutulur.

Bu hesaplar ve Kredi Mektupları ileSüper Döviz Hesabı Cüzdanları herhangi bir şekilde teminat olarak kullanılamazve bunlardan doğan alacak üçüncü şahıslara devir veya temlik edilemez."

MADDE2 -I/M Sayılı Genelge'nin "TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASİNEZDİNDE KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI VE SÜPER DÖVİZ HESABI ADI ALTINDAHESAPAÇILMASI"nailişkin 34"üncü maddesi aşağıdakişekilde yeniden düzenlenmiştir.

"KrediMektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabını Açtırabilecek Kişiler

Madde34 -Yurt dışında ikamet eden, oturma veya çalışma izniyada hakkı bulunan geçerli T.C.Kimliğine (T.C.Pasaportuveya T.C. Nüfus Cüzdanı) veya 5203 Sayılı Kanunla Tanınan HaklarınKullanılmasına İlişkin Belge'ye sahip gerçek kişiler Türkiye Cumhuriyet MerkezBankasınezdindeKredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabıve Süper Döviz Hesabı açtırabilirler.


>18 yaşından küçükler ile turistik,ticari veya sair amaçla yurt dışına seyahat edenler adına hesap açılamaz.

Bu hesaplar "Tek" veya "Müşterek"hesap olarak açtırılabilir. "Tek Hesap" tek kişi adına açılan ve o kişitarafından tasarruf edilebilen hesaptır.

"Müşterek Hesap", geçerliT.C.Kimliği / Belge hamili karı ve koca adına "Ve" / "Veya"lıolarak açılabilir. Eşlerden birinin hesap açma özelliğine sahip olmasıyeterlidir.

"Ve"lihesap karı-kocanın birlikte, "Veya"lıhesap karı vekocanın ayrıayrıtasarruf yetkisine sahip olduklarıhesaptır.

"Veya"lıhesap sahiplerinden birinin, diğeri aleyhine mahkemeye veya icraya başvurmalarıve bumerciilerceTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınausulü dairesinde ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı tebliğ edilmesi halinde,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesaptan ödeme yapılmasını durdurur. Hesapsahipleri bu yola başvurmaksızın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına sadece birihtarname göndermek suretiyle hesaptan diğerine ödeme yapılmasına engelolamazlar."

MADDE3 -I/M Sayılı Genelge'nin "TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINEZDİNDE KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI VE SÜPER DÖVİZ HESABI ADI ALTINDAHESAPAÇILMASI"nailişkin 39 uncu maddesinin (a) ve(b) fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"KrediMektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabında Vade, Faiz Oranları ve MüşterekHükümler


>Madde39 -

a) Kredi Mektuplu Döviz TevdiatHesaplarında Vade ve Faiz Oranları

Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabıbir veya iki yıl vadeli olarak açılır.

Kredi Mektuplu Döviz TevdiatHesaplarına vade bitiminde;

1) Euro karşılığında açılan hesaplar için,

1 yıl vadeli olanlara %2,50

2 yıl vadeli olanlara yıllık % 2,75

2) ABD Doları karşılığında açılan hesaplariçin,

1 yıl vadeli olanlara %2,25

2 yıl vadeli olanlara yıllık % 2,75


>3) İngiliz Sterlini karşılığında açılanhesaplar için,

1 yıl vadeli olanlara %4,50

2 yıl vadeli olanlara yıllık % 4,75

4) İsviçre Frangı karşılığında açılanhesaplar için,

1 yıl vadeli olanlara %1,00

2 yıl vadeli olanlara yıllık % 1,00

b) Süper Döviz Hesaplarında Vade veFaiz Oranları

Süper Döviz Hesabı bir, iki veya üçyıl vadeli olarak açılır.

Süper Döviz Hesaplarına vadebitiminde;

1) Euro karşılığında açılan hesaplar için,

1 yıl vadeli olanlara %3,00

2 yıl vadeli olanlara yıllık % 3.75

3 yıl vadeli olanlara yıllık % 4.25

2) ABD Doları karşılığında açılan hesaplariçin,

1 yıl vadeli olanlara %3,00

2 yıl vadeli olanlara yıllık % 3,75

3 yıl vadeli olanlara yıllık % 4,50

oranında faiz tahakkuk ettirilir."

MADDE4 -Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yeni faizoranları yürürlük tarihinden itibaren açılan ve vadesi yenilenen hesaplarauygulanır.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)