Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
15 Ocak 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31720
Resmi Gazete Görüntüsü
:


15 Ocak 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31720

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –22/1/2014tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“u) Genel Müdür: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünü,

ü) Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 6ncımaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Arama ruhsatı için ek-2, ek-4 ve ek-7’deki,”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Arama ruhsatı için ek-4 ve ek-7’de,”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


>“(2) Bu başvuru ve aynı sahayı tamamen kapsayan diğer başvurulara ilişkin iş ve yatırım programları, ek-8/A formuna uygun şekilde hazırlanarak ilan tarihini takip eden altmışıncı günden sonra, Genel Müdürlüğün belirleyeceği tarihte, kapalı zarfta Genel Müdürlüğe verilir. Kapalı zarflar aynı gün içerisinde farklı zaman dilimlerinde her bir başvuru sahibinin ayrıayrıkatılımıyla açılarak tutanağa bağlanır. Bu süre içerisinde aynı arazi parçasını kısmen kapsayan arama ruhsatı başvuruları ile altmış günden sonra aynı sahaya yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Genel Müdürlükçe mevzuata uygun olarak eksiksiz yapıldığı saptanan başvurular incelemeye alınır.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hak sahiplerine” ibaresi “Ruhsat veya izin sahibine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sözleşme imzalanmadan önce” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maden İşleri Genel Müdürlüğü” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ruhsat sahibi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ham” ibaresi eklenmiş ve on ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.


>MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 47ncimaddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1.000” ibaresi “500” olarak değiştirilmiş, aynı bendin beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende beşinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Muvafakatnamealınamamış ise kuyu açmak isteyen ruhsat sahibinin Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru üzerine komşu ruhsat sahibinden kendi ruhsat sahasında söz konusu mesafe dâhilinde, bir yıl içerisinde kuyu açma programı olup olmadığı hususunda bilgi istenir.”

“Komşu ruhsat sahibinin kuyu açma programı olup olmadığını Genel Müdürlük tarafından uygun görülen sürede bildirmemesi veya kuyu açma programı olmadığını bildirmesi ve kuyu açma talebinin teknik olarak Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde ruhsat sahibine kuyu açma izni verilir. Komşu ruhsat sahibinin kuyu açma programı olduğunu bildirmesi ve kuyu programını sunması halinde ise nihai değerlendirme Genel Müdürlük tarafından yapılarak talebi teknik olarak daha uygun görülen ruhsat sahibine kuyu açma izni verilir. Genel Müdürlük teknik değerlendirmeler akabinde her iki ruhsat sahibine de kuyu açma izni verebilir. Bu bent kapsamındaki izinlerin verildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kuyu açılmadığının tespiti halinde Genel Müdürlükçe verilen kuyu açma izni ortadan kalkar. Belirtilen sınırlar dâhilinde keşif yapılması ve aynı rezervuarın her iki ruhsatta yer alması nedeniyle ihtilaf olması durumunda 18 inci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan hükümler uygulanır.”


>MADDE 9 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 –Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/1/2014

28890

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/9/2017

30188

2-

19/9/2020

31249

3-

9/4/2021

31449En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)