Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Yönetmelikler

Maliye Bakanlığından:

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA)Genel Müdürlüğünün

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncüMaddesinin (g) Bendi

Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında

Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİBÖLÜM

GenelHükümler

Amaç

Madde 1 -BuYönetmeliğin amacı; Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş (SEKA) GenelMüdürlüğünün; Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için; 4734sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilindeyapacağı mal ve hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak esas ve yöntemleribelirlemektir.

Kapsam

Madde 2 -BuYönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendiuyarınca yapılacak olan mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 -BuYönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ilegeçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -BuYönetmelikte geçen;

SEKA-Şirket: Türkiye Selüloz veKağıt Fabrikaları A.Ş (SEKA) Genel Müdürlüğü ile İşletme Müdürlüklerini,

Yönetim Kurulu: SEKA YönetimKurulunu,

Genel Müdür: SEKA Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük - Şirket Merkezi:Şirketin Genel Müdürlük Merkez Teşkilatını ve Alım Satım Müdürlüğünü,


İşletme: SEKA Genel Müdürlüğünebağlı İşletme Müdürlüklerini,

Bölüm:

a) Şirket Merkezinde: SavunmaSekreterliğini, Teftiş Kurulu Başkanlığını, 1. Hukuk Müşavirliğini, DaireBaşkanlıklarını, Alım-Satım Müdürlüğünü,

b) İşletme Müdürlüklerinde: KısımMüdürlüğünü, Sivil Savunma Uzmanlığını, Avukatlığı, Doktorluğu, Koruma veGüvenlik Amirliğini ve Müstakil Şefliği,

Birim:

a) Şirket Merkezinde: DaireBaşkanlıklarına bağlı Müdürlükleri, Sivil Savunma Uzmanlığını, II.HukukMüşavirliğini, Baştabipliği,

b) İşletme Müdürlüklerinde: KısımMüdürlüklerine bağlı Şeflikleri,

Satın Alma: Mal ve hizmetalımlarını,

Onay Mercii: Yetki limitleriitibariyle;

a) Merkezde: İhale Organını,Müstakil Müdürü, Daire Başkanını, Genel Müdür Yardımcısını, Genel Müdür veYönetim Kurulunu,

b) İşletme Müdürlüklerinde: İlgiliTicaret Kısım Müdürünü, İdari Müdür Yardımcısını ve İşletme Müdürünü,

Talep Sahibi Bölüm veya Birim: Malve hizmetin satın alınmasını veya ihalenin yapılmasını isteyen bölüm veyabirimi,

Satın Alma ve İhale Organları:Satın alma ve ihale işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması içingörevlendirilen SEKA ünitelerini,

İhale Komisyonu: Satın alma veihale işlemlerini karara bağlamak üzere Genel Müdürlük ve İşletmeMüdürlüklerinin bünyelerinde oluşturulan komisyonları,


İhale Komisyon Kararı: İhaleKomisyonlarınca verilmiş olan kararı,

Mal: SEKA'nın işletme faaliyetleriiçin satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal vehakları,

Hizmet: SEKA'nın işletmefaaliyetleri için bakım ve onarım, işletme, taşıma, haberleşme, sigorta,gümrük, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması, anket,danışmanlık, mimarlık uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım veyayım, temizlik, yemek ve dağıtımı, kadastro, imar uygulama, toplantı,organizasyon, sergi, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrive güzel sanatlar, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım,taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

Taşıma: Ambalajlama, yükleme,boşaltma, depolama, personel servisi ile bunlara ilişkin nakil işlerini,

Tedarikçi: Mal alım ihalesineteklif veren gerçek ve tüzel kişilikleri veya bunların oluşturdukları ortakgirişimleri,

Hizmet Sunucusu: Hizmet alımıihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduklarıortak girişimleri,

Yüklenici: SEKA ile sözleşme yapanistekli veya isteklileri veya bunların oluşturduğu ortak girişimleri,

Danışman: Bilgi ve deneyiminiSEKA'nın yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ilehiçbir organik bağ içinde bulunmayan, SEKA'ya danışmanlık hizmetleri karşılığıdışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmetsunucularını,


Ortak Girişim: İhaleye katılmaküzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ileoluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

İstekli: İhaleye katılan gerçekveya tüzel kişileri, ortak girişimleri,

Yerli İstekli: Türkiye Cumhuriyetivatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuştüzel kişilikleri,

Aday: Ön yeterlik için başvurangerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usulve şartlarla mal veya hizmet alımları için istekliler arasından seçilecek biriüzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin (onay mercii) onayındansonra sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Tahmini Bedel: İhale konusu iş veyaişlerin teklif alınmadan önceki tahmin edilen bedeli,

İhale Dokümanı: İhale konusu mal veyahizmet alımı işlerinin; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler veyaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameleri ile sözleşmetasarısını ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

Sözleşme: SEKA ile yükleniciarasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Başvuru Belgesi: Belli isteklilerarasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinintespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

Teklif: Bu Yönetmeliğe göreyapılacak ihalelerde isteklinin SEKA'ya sunduğu fiyat teklifi iledeğerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,


Açık İhale Usulü: Bütünisteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli İstekliler Arasında İhaleUsulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda SEKA tarafından davet edilenisteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık Usulü: Bu Yönetmeliktebelirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarakgerçekleştirildiği ve SEKA'nın ihale konusu işin teknik detayları ilegerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğüusulü,

Doğrudan Temin: Bu Yönetmeliktebelirtilen hallerde ihtiyaçların, SEKA tarafından davet edilen isteklilerleteknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebileceği usulü,

İhale Yetkilisi: İhaleye ihaleonayını veren ve ihale sonucunu onaylayan kişi ve kurullar ile yetki devriyapılmış görevlilerini,

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

SatınAlma ve İhale İlkeleri, Sorumluluk

Temel İlkeler

Madde 5 -Satın alma ve ihale işlerinin temel ilkeleri şunlardır:

a) SEKA, yapacağı ihalelerde, saydamlığı,eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamu oyu denetimini, ihtiyaçların uygunşartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasınısağlamakla sorumludur.

b) Aralarında doğal ve kabuledilebilir bir bağlantı olmadığı sürece, mal ve hizmet alımı bir arada ihaleedilemez.

c) İşletme bütçesinde ödeneğibulunmayan yatırım ve/veya veya ödeneği garanti edilmeyen hiçbir iş içinihaleye çıkılamaz.


d) Satın alma genel olarak birincielden yapılır. Toptan satın alınması gereken aynı cins mal veya hizmet ileyatırım programında yer alan bir projenin bölünerek satın alma organına tanınançeşitli limitlere bölünmek suretiyle alımı yapılmaz.

e) Satın alma toplu ve yıllık işprogramına göre yapılır. Satın alma süratle sonuçlandırılarak, alımı yapılanihtiyaç maddeleri süresi içinde ihtiyaç yerlerine gönderilir.

f) Satın alma, karlılık veverimlilik esaslarına göre yapılır. Satın almada karlılık, fiyatta en ucuzundeğil, en uygun bedelin belirlenmesi suretiyle yapılır.

g) Herhangi bir kredi kuruluşutarafından temin edilen krediler kapsamında yürütülen satın alma ve ihalelerdekredi koşulları geçerlidir.

h) Bu Yönetmeliğe göre yapılacakihalelerde, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temelusullerdir. Diğer ihale usulleri, Bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerdeuygulanır.

ı) İlgili mevzuat gereğinceÇevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olan işlerde ihaleye çıkılabilmesiiçin ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, olağanüstüdurumlar ve deprem durumlarında ÇED raporu aranmaz.

İstisnalar

Madde 6 -Şirket kuruluş amacı ve mevzuatı gereği; değerlendirilmek üzere gerek kamukurum veya kuruluşlarından alınacak muhafazasına lüzum kalmayan evrak vemalzemelerle arşiv evrakı özelliğini kaybetmiş evrak ve gerekse serbestpiyasadaki özel sektör kuruluşları tarafından toplanan atık kağıtlar, ŞirketYönetim Kurulunun belirleyeceği barem fiyatıyla satın alınır.


Sorumluluk

Madde 7 -BuYönetmeliğin kapsamına giren işlerde, kendilerine görev verilen her kademedekipersonel üstlenmiş olduğu görev, yetki ve ihaleye etkinliği çerçevesindesorumludur.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

İhaleOrganları ve Yetkileri

İhale Organları ve Yetkileri

Madde 8 -İhale Organlarının yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel Müdürlükte;

1) Alım Memurunun veya uzmanınınyetkisi: Kendisine tanınan yetki limitine kadar olan satın almalar, piyasayauygun fiyatlar üzerinden alım memuru veya uzmanı tarafından yapılır. Alımyapmakla görevli memur veya uzman, malın ticareti ile uğraşan en az üç firmadanbelgelenecek şekilde piyasa araştırması yaparak uygun bulduğu malı sözleşmeyapmadan ve teminat almadan şefinin sözlü talimatıyla almaya yetkilidir.

Alım memuru veya uzmanınınyetkisinin % 10'nu aşmayacak alımlarda en az üç firmadan belgelenecek şekildepiyasa araştırması yapılması zorunlu değildir.

Ancak; alım memuru veya uzmanıalımdan sonra fatura arkasına amirinin görüldü imzasını aldıktan sonraişlemleri tamamlamak üzere evrakı dosyasına koyar ve alım işlemi tamamlanmışolur.

2) Lojistik Müdürünün yetkisi:Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar için, Bu Yönetmelikesaslarında temin olunan tekliflerin ilgili bölümün uygun görüşüne dayanarakAlım Şefinin teklifi ve Lojistik Müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.


3) Daire Başkanının yetkisi:Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar için Bu Yönetmelikhükümlerine göre talep sahibi bölümün uygun görüşü dikkate alınarak AlımŞefinin ve Lojistik Müdürünün teklifi ve Satış Daire Başkanının onayı ileyürürlüğe girer.

4) Genel Müdürün yetkisi: Tanınanyetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar için Bu Yönetmelik hükümlerinegöre oluşturulan Genel Müdürlük İhale Komisyonunca işlem yapılır. Temin olunantekliflerin ilgili bölümün uygun görüşüne dayanarak Satış Daire Başkanlığıncahazırlanan sunuş yazısı, İhale Komisyonunda görüşülerek karar verilir. İhaleKomisyonunun kararı Genel Müdür'ün onayı ile yürürlüğe girer.

5) Yönetim Kurulunun yetkisi: GenelMüdür'ün yetkisini aşan ihale ve satın almalar için, Bu Yönetmelik hükümlerinegöre oluşturulan Genel Müdürlük İhale Komisyonunca işlem yapılır. Temin olunantekliflerin ilgili bölümün uygun görüşüne dayanarak İhale Komisyon kararı,Satış Daire Başkanlığınca hazırlanan sunuş yazısı ekinde Genel MüdürYardımcısının uygun görüşü ile Genel Müdür tarafından Yönetim Kurulunagönderilir ve Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

b) İşletme Müdürlüklerinde;

1) Alım Memurunun veya uzmanınyetkisi: Alım memuru veya uzmanın yetki limitlerine kadar olan satın almalar,piyasaya uygun fiyatlar üzerinden alım memuru veya uzmanı tarafından yapılır.Alım yapmakla görevli memur veya uzmanın, malın ticareti ile uğraşan en az üçfirmadan belgelenecek şekilde piyasa araştırması yaparak uygun bulduğu malısözleşme yapmadan ve teminat almadan şefinin sözlü talimatı ile almayayetkilidir.


Alım memuru veya uzmanınınyetkisinin % 10'nu aşmayacak alımlarda en az üç firmadan belgelenecek şekildepiyasa araştırması yapılması zorunlu değildir. Ancak, alım memuru veya uzmanıalımdan sonra fatura arkasına amirinin görüldü imzasını aldıktan sonraişlemleri tamamlamak üzere evrakı dosyasına koyar ve alım işlemi tamamlanmışolur.

2) Ticaret Kısım Müdürünün veyaSatın Alma Şefinin yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satınalmalar için bu Yönetmelik esaslarında temin olunan tekliflerin ilgili üniteninuygun görüşüne istinaden Satın Alma Şefinin teklifi ve Ticaret Müdürünün onayıile yürürlüğe girer.

3) İşletme Müdür Yardımcısınınyetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar için buYönetmelik esaslarında temin olunan tekliflerin ilgili bölümün uygun görüşü,Ticaret Kısım Müdürünün veya Satın Alma Şefinin teklifi İşletme MüdürYardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

4) İşletme Müdürünün yetkisi:Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar (nakliyat işleridahil) için bu Yönetmelik esaslarında temin olunan tekliflerin ilgili bölümünuygun görüşü Ticaret Kısım Müdürünün veya Satın Alma Şefinin teklifi, İşletmeMüdür Yardımcısının uygun görüşü ve İşletme Müdürünün onayı ile yürürlüğegirer.

5) İşletme İhale Komisyonununyetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar için buYönetmelik esaslarında temin olunan tekliflerin ilgili bölümün uygun görüşüİhale Komisyonu kararı, İşletme Müdürünün onayı ile yürürlüğe girer. (nakliyeihalelerinde eşik değere kadar sınır yoktur.)


İşletme İhale Komisyonu yetkisiniaşan alımlarda bu Yönetmelik esaslarında temin olunan teklifler ilgili bölümünteklifi, İşletme Müdürünün uygun görüşü ile İhale Komisyon kararının GenelMüdürlüğe sunulması ve Genel Müdürlük tarafından yetki limitlerine göreonaylanması ile yürürlüğe girer.

c) Alım Satım Müdürlüğünde;

1) Uzmanın (Veznedar) yetkisi:Kendisine tanınan yetki limitine kadar olan satın almalar, rayice uygunfiyatlar üzerinden uzman (Veznedar) tarafından yapılır. Alımı yapmakla görevliuzman (Veznedar) malın ticareti ile iştigal eden en az üç firmadan belgelenecektarzda piyasa araştırması yaparak uygun bulduğu malı sözleşme yapmadan veteminat almadan şefinin sözlü talimatı ile almaya yetkilidir.

Uzmanının (Veznedar) yetkisinin %10'nu aşmayacak alımlarda en az üç firmadan belgelenecek tarzda piyasaaraştırması yapılması zorunlu değildir. Ancak, Uzman (Veznedar) alımdan sonrafatura arkasına amirinin görüldü imzasını alarak işlemleri tamamlamak üzereevrakı dosyasına koyar ve alım tamamlanmış olur.

2) Alım Satım Müdür Yardımcısınınyetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın almalar için buYönetmelik esaslarında temin olunan teklifler ilgili Alım-Satım Şefinin teklifiAlım Satım Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

Satın alma yetki limitinin AlımSatım Müdür Yardımcısının yetkisini aşması halinde satın alma kararınınoluşması için konu Genel Müdürlüğe veya ait olduğu İşletme Müdürlüğünegönderilir. İlgili karar Genel Müdürlüğü ilgilendiriyor ise Genel Müdürlüğün,İşletme Müdürlüğünü ilgilendiriyorsa İşletme Müdürlüğünün onayı ile yürürlüğegirer.


DÖRDÜNCÜBÖLÜM

SatınAlma İşlemleri, Düzensiz Sipariş, Aykırı Alım

Satın Alma İşlemleri

Madde 9 -Satın almayla ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Her alım, ihtiyaç sahibi bölümünihtiyaç fişine dayanır. İhtiyacın ambar mevcudu ve ödeneğin ilgili bölümceincelenmesi ve imzalanmasından sonra ihtiyaç fişi hazırlanmış olur ve bu belge makamonayına sunulurken, yıllık ihtiyaçların düzenlenmesinde her grup mal ve hizmetiçin ayrı listeler yapılır. İhtiyaç fişi üzerine kural dışı olan durumlardışında ve gerekçeleri açıklanmaksızın "ACELE" kaydı konularakihtiyaç belgesi düzenlenemez.

b) Genel Müdürlükte, kırtasiye vebüro sarf malzemesi ile ilgili talepler, doğrudan Satış Dairesi Başkanlığınagönderilir. Satış Daire Başkanlığı Lojistik Müdürlüğü, (uzman) sınıflamaişlemlerini takiben yetki limitlerine göre ihale onayı alınarak satın alma işlemlerinebaşlanır. İşletme Müdürlüklerinde de aynı yöntem uygulanmak suretiylesonuçlandırılır.

c)İşletmelerin ihtiyacına karşılık Genel Müdürlükçe yapılan toplu alımlarda ise;

İhtiyaç sahibi İşletmelercedüzenlenerek imza işlemleri tamamlanmış ihtiyaç fişi, bir yazı ekinde GenelMüdürlüğe gönderilir. İşletmelerce gönderilen alım isteklerini inceleyen ilgilibölüm kendi görüşünü de belirterek İşletme Müdürlüklerinin isteğini Makamınonayına sunar.


Ancak, daha önce yetkilikomisyondan geçmiş olan teknik şartnamede değişiklik gerekiyorsa Makamınonayına sunulan yazı ekinde yeni şartnamede eklenir. Aksi halde alım dahaönceki teknik şartnameye göre yapılır.

İlgili bölümce Makamdan alınansatın alma onayının Satış Dairesi Başkanlığına gönderilmesinden sonra satınalma işlemleri başlar.

İhtiyaç fişinde ve Makam uygunyazısında aşağıda belirtilen bilgiler bulunur.

1) İhtiyaç fişinin tarih venumarası,

2) İhtiyaç bildiren bölümün adı,

3) İhtiyaç maddesinin ismi,özellikleri, varsa TSE normu ve niteliği,

4) Ölçü birimi,

5) Miktarı,

6) Ambar azami-asgari ve fiili stokdurumu ile son üç yıllık kullanım miktarı, (periyodik alınanlar)

7) Ödenek miktarı ve muhasebevizesi,

8) Numune esası ile alımyapılacaksa bu durumun belirtilmesi,

9) Gerekli görülecek diğerbilgiler.

Alımı yapılacak maddenin kullanılmazamanı ve nekadarlıkbir süre içerisinde teminedilmesinin gerektiği belirtilir. İhtiyaç fişinde belirtilen zaman süreleri herşartta alım formalitelerinin tamamlanması için yeterli süreden az olamaz. Gerektiğinde;aylık ihtiyaç, zaman programları ihtiyaç fişine eklenir.

İhtiyaç fişlerine, alınacak malınözelliğine göre teknik şartname, plan, kopya, prospektüs, kroki, resim vebenzeri belgeler eklenir. Bu ekler özellikle teknik şartnameler alım bölümünüve teklif verecek firmaları herhangi bir kararsızlığa düşürmeyecek, alımsonrası da bir sorun yaratmayacak şekilde hazırlanır.


İhtiyaç fişlerinin ve şartnamelerinhazırlanmasında uygulama imkanı bulunmayan hükümlere ve şartlara yer verilmez.

Özelliği bakımından bir markayıtaşıyan ve teknik şartnameyada resmindüzenlenememesi nedeniyle zorunlu olarak amili mütehassıs firmadan sağlanmasıgereken mallarda bu konu ihtiyaç fişlerinde ayrıca belirtilir.

Düzensiz Sipariş ve Aykırı Alım Sorumluluğu

Madde 10 -Herhangi bir nedenle yatırım ve işletme bütçe programlarına girmemiş olup,sonradan çıkan ihtiyaçların, ödeneği ve onay merciin onayı sağlanmak suretiylealımı yapılır.

İhtiyaç fişlerinin düzenlenmesindeveya Makam uygun yazılarında yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması veya istekhakkında yeterli bilgi verilmekle beraber sonra bu bilgilerin gerçek ihtiyacauymaması yüzünden ihtiyaç fişinin yanlış düzenlendiğinin anlaşılması durumundabundan dolayı meydana gelecek zararlarda, ihtiyaç gösteren bölümleringörevlilerimüteselsilensorumludurlar.

BEŞİNCİBÖLÜM

İhaleKomisyonu ve Görevleri

İhale Komisyonunun Kurulması ve Çalışma Esasları

Madde 11 -SEKA, ihaleyi gerçekleştirmek üzere bir "İhale Komisyonu" oluşturur.

İhaleKomisyonunun kuruluşu biri başkan olmak üzere, birinin ihtiyaç fişini açanbölümyada birim olması şartıyla, Satış DairesiBaşkanlığı personelinden uzman iki kişinin, muhasebe veya mali işlerden sorumlubir personelin katılımıyla, tek sayı olmak üzere en az beş kişiden oluşacakşekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıdayedek üye de belirlenerek oluşturulur. SEKA'da ihale konusu işin uzmanınınbulunmaması halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerdenkomisyona üye alınır.


İhale komisyonu dışında başka adlaraltında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmelerihale komisyonu tarafından yapılır.

İhale komisyonu eksiksiz olaraktoplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon başkanı ve üyeleri, kararlardaçekimser oy kullanamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumluolup, karşı oy kullananlar gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamakzorundadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22ncimaddesinin (d) bendi uyarınca doğrudan teminusulüyle alınacak mal ve/veya hizmet alımlarında ise ihale komisyonu kurulmaz.

İhale Komisyonu aşağıdaki şekildeoluşur.

a) Şirket Merkezinde;

Başkan: İhaleye çıkan bölümün bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı.

Üye :İhaleye çıkan bölüm Başkanı. (Satış Daire Başkanı)

Üye :Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanı.

Üye :Siparişi açan bölümle ilgili Daire Başkanı ve/veya Müdürü

Üye :İhaleye çıkan bölümün Müdürüyada yerine bakan

b) İşletme Müdürlüklerinde;

Başkan: İhaleye çıkan bölümün bağlı bulunduğu Müdür Yardımcısı.

Üye :İhaleye çıkan bölümün Kısım Müdürü. (TicaretKs.Md.veya Satın Alma Şefi)

Üye :Muhasebe Kısım Müdürü.

Üye :Siparişi açan bölümle ilgili Kısım Müdürü.

Üye :İhaleye çıkan birimin Şefi veya yetkilisi.

c) Alım-Satım Müdürlüğünde;


Başkan: Alım-Satım Müdür Yardımcısı.

Üye :Alım-Satım Şefi.

Üye :Uzman (Veznedar)

Asil üyelerden herhangi birisimazeretinden dolayı komisyon toplantılarına katılamadığı takdirde yerinebelirlenmiş olan yedeği katılır.

İhale Komisyonunca alınan kararlarve düzenlenen tutanaklar, Komisyon Başkan ve üyelerinin adları, soyadları vegörev unvanları belirtilerek imzalanır.

Komisyonun raportörlüğünü GenelMüdürlükte; Satış Dairesi Başkanı, İşletme Müdürlüklerinde ise Ticaret KısımMüdürü yapar.

İhale Komisyonlarının Görevleri

Madde 12 -İhale Komisyonlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İhale Komisyonu, Başkanın davetiüzerine gündemdeki konuların görüşülmesi için toplanır.

Gündemde herhangi bir değişiklikyapılması zorunlu görüldüğü takdirde bu değişiklik başkanın onayı ile yapılır.

b) İhale Komisyonu eksik üye iletoplanamaz, görevli veya izinli bulunmaları durumunda o üyenin göreviniyürütmeye yetkili kişi, üye olarak toplantıya katılır. Asil üyeleringörevlerinin başında olması durumunda toplantıya başkası katılamaz.

İhale Komisyonu Başkanı gerekligördüğü durumlarda diğer bölüm sorumlularınıyadakonusunda uzman personeli, görüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir.

Teklif mektupları ve diğerdokümanları ile var ise numuneler, en kısa sürede satın alma organınca ilgilibölüme gönderilir. İlgili bölüm gerekli incelemeyi ve yapılması gerekiyor iselaboratuar analizlerini yaptırır. Konu ile ilgili görüşünü de eklemek suretiyledosyayı İhale Komisyonunda görüşülmek üzere satın alma organına gönderir.


İhale Komisyonu, incelemekte olduğusatın alma dosyasında yeterli açıklığa kavuşturulması gereken konuların, ilgilisatın alma organınca tekrar çalışma yapılarak teklif veren firmalarnezdindetemaslarından sonra tekrar karar için toplantıyagetirilmesini isteyebilir. Bu gibi durumlarda aynı konu üzerinde karar vermekiçin komisyon birden fazla toplanabilir.

c) İhale Komisyon çalışmalarındamal satın alma şartnamesiyle bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde teklif olunanfiyat ve şartları, sipariş prensipleri ve piyasa durumu bakımından incelemeyetabi tutarak en uygun olanı belirler. Her konu için ayrı bir tutanakdüzenlenir. Her toplantıda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilir.

d) İhale Komisyonunda görüşüleceksatın alma konusuyla ilgili tekliflerin opsiyon süreleri içerisindedeğerlendirilip, sonuçlandırılması esastır. Ancak; gerekli ve zorunludurumlarda satın alma organı tarafından opsiyon uzatma işlemleri, zamanındaolmak kaydıyla yapılabilir.

e) Makamca gerekli görülmesidurumunda bir satın alma konusunun olgunlaştırılması amacıyla İhale Komisyonüyelerinin de katılabileceği uzmanlık alt komisyonu oluşturulabilir.

Bu komisyonun inceleme,değerlendirme sonuçları, ilgili İhale Komisyonunda görüşülerek karara bağlanır.

f) Kararlar bu Yönetmeliktebelirtilen yetki limitlerine göre ilgili mercilerin onayı ile yürürlüğe girer.

ALTINCIBÖLÜM

YetkiLimitleri


Yetki Limitleri

Madde 13 -Şirket Merkezi ile İşletme Müdürlüklerinin mal, hizmet ve yapım işleri alımıiçin İhale Komisyonunun yetki limitleri sipariş verilecek bedel esas alınarak(her türlü gümrük ve banka masrafları fiyat farkı kararnamesiyle verilen fiyatfarkları ve masrafları ile KDV hariç) yetki limitleri içinde verilecek onay ileyapılır.

Yetki limitleri her yıl, bir öncekiyılın yetki limitleri esas alınıp, DİE tarafından Ocak ayı içerisindeyayınlanan geçmiş 12 aylık ortalama Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) esasalınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncelleştirilen oranlarda 01 Şubat tarihindenitibaren artırılarak Satış Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayıile bu maddenin (a), (b), (c ), (d), (e) bendindeki yetki limitleri artırılarakilgili personel, makam veya diğer yetkili organlar tarafından kullanılır.

a) Genel Müdürlükteki satın almayetki limitleri:

1) 7.249.000.000,-TL'ye kadar(7.249.000.000,-TL dahil) satın almalar, Alım Şefinin teklifi ve LojistikMüdürünün onayı ile,

2)7.249.000.000,-TL'den yukarı 21.749.000.000,-TL'ye kadar (21.749.000.000,-TLdahil) satın almalar, Lojistik Müdürünün teklifi ve Satış Daire Başkanınınonayı ile,

3) 21.749.000.000,-TL'den yukarı255.000.000.000,-TL'ye kadar (255.000.000.000,-TL dahil) satın almalar,(Nakliye ihalelerinde eşik değere kadar yetki sınırı yoktur.) İhale Komisyonununkararı, Genel Müdürün onayı ile,


4) 255.000.000.000,-TL'den yukarı3.335.000.000.000,-TL'ye kadar (eşik değer, 3.335.000.000.000,-TL dahil) satınalmalar, İhale Komisyonunun kararı Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulununkabulü ve onayı ile,

5) 3.335.000.000.000,-TL'den yukarısatın almalar, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Uygulama Yönetmeliklerine bağlıkalınarak İhale Komisyonunun kararı Genel Müdürün teklif ve Yönetim Kurulununkabul ve onayı ile,

tamamlanır.

b) İşletme Müdürlüklerindeki satınalma yetki limitleri:

1) 3.200.000.000,-TL'ye kadar(3.200.000.000,-TL dahil) satın almalar, ilgili Satın Alma Şefinin veya ŞefYardımcısının teklifi, Ticaret Kısım Müdürünün veya Satın Alma Şefinin onayıile,

2) 3.200.000.000,-TL'den yukarı7.249.000.000,-TL'ye kadar (7.249.000.000,-TL dahil) satın almalar, TicaretKısım Müdürünün veya Satın Alma Şefinin teklifi ve ilgili İşletme MüdürYardımcısının onayı ile,

3) 7.249.000.000,-TL'den yukarı21.749.000.000,-TL'ye kadar (21.749.000.000,-TL dahil) satın almalar, TicaretKısım Müdürünün veya Satın Alma Şefinin teklifi ve ilgili İşletme MüdürYardımcısının uygun görüşü ve İşletme Müdürünün onayı ile,

4) 21.749.000.000,-TL'den yukarı131.000.000.000,-TL'ye kadar (131.000.000.000,-TL dahil) satın almalar,(Nakliye ihalelerinde eşik değere kadar yetki sınırı yoktur.) İhaleKomisyonunun kararı ve İşletme Müdürünün onayı ile,


5)131.000.000.000,-TL'den yukarı 255.000.000.000,-TL'ye kadar(255.000.000.000,-TLdahil) olan satın almalar, İhale Komisyonununkararı, İşletme Müdürünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile,

6) 255.000.000.000,-TL'den yukarısatın almalar, İhale Komisyonunun kararı Genel Müdürün teklifi ve YönetimKurulunun onayı ile,

tamamlanır.

c) Alım-Satım Müdürlüğünde;

1) 5.800.000.000,-TL'ye kadar(5.800.000.000,-TL dahil) satın almalar, Alım-Satım Şefinin veya yerine bakanınteklifi ve Alım Satım Müdür Yardımcısının onayı ile,

2) 5.800.000.000,-TL'den yukarı12.000.000.000,-TL'ye kadar (12.000.000.000,-TL dahil) satın almalar, İhaleKomisyonunun kararı ve Alım Satım Müdür Yardımcısının onayı ile,

Satın almanın 12.000.000.000,-TL'yiaşması halinde satın alma kararının oluşması için konu Genel Müdürlüğe veya aitolduğu İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

3) Alım Satım Müdürlüğünün kendiihtiyacı için satın alacağı her türlü mal ve hizmet, yöntemine uygun işlemleGenel Müdürlük onayı ile satın alınır. Ancak, Alım-Satım Müdürlüğü yükleme,boşaltma ve nakil işlerinde kullanılan araç ve gereçlerin acilen onarılması gerekenve diğer çeşitli ihtiyaçları için 600.000.000,-TL'ye kadar olan(600.000.000,-TL' dahil) satın almalar, Alım Satım Müdür Yardımcısınınyada yok ise bu iş için görevlendirilen Şefin onayı ilebelge (fatura, makbuz v.b) alınmak suretiyle yerel piyasadan yapılır.


d) Çeşitli mal ve hizmetlerherhangi bir formaliteye tabi olmaksızın 130.000.000,-TL'ye kadar olan(130.000.000,-TL dahil) yetkili ve görevli satın alma personeli tarafındanfatura ve benzeri belgeler karşılığında amirlerinin kontrolünde satın alınır.

Gıda ve gıda dışı tüm satınalmalar: Mal veya hizmetin ticaretini yapan en az üç firmadan teklif almaksuretiyle belgelenecek tarzda piyasa araştırması yapılarak uygun bulunan malveya hizmetin sözleşme yapmaları ve teminat almadan veya iade kabul şartıyla,

Gıda ve gıda dışı tüm satınalmalar, 1.300.000.000,-TL'ye kadar (1.300.000.000,-TL dahil) satın alınır.

Bu satın almalar Şirket merkezinde;Satış Daire Başkanı, Lojistik Müdürü, Alım Şefi, İşletme Müdürlüklerinde;İşletme Müdür Yardımcısı, Ticaret Kısım Müdürü, Satın Alma Şefi, Alım SatımMüdürlüklerinde ise Müdür Yardımcısıyada Alım-SatımŞefinin gözetimiyada talimatı ile diğer görevlilertarafından yapılır.

e) Zorunlu Araç Tamiri: Yolculuksırasında zorunlu durumlarda şoförü tarafından satın alınarak araçlara takılanoto parçaları ile tamiri yaptırılan araçlar için alınan fatura, zorlayıcınedenlerini belirten bir yazı ekinde Şirket Merkezinde İşletmeler DaireBaşkanlığına, İşletme Müdürlüklerinde ise Bakım ve Atölyeler Kısım Müdürlüğünegönderilir. Takılan parça ile onarılan kısmın araştırması yapılarak sonuçhakkında gerekli yazılı görüş verilmek ve ambar girişi yapılmak suretiylefatura bedeli ödenir.


Her defada 100.000.000,-TL' sınakadar (100.000.000,-TL dahil) zorunlu masraflar, otonun şoförü tarafındanfatura göstermek kaydıyla yukarıdaki işlemlere gerek duyulmadan kendisineödenir.

YEDİNCİBÖLÜM

SatınAlma ve İhale İşlemleri

Şartname Hazırlanması

Madde 14 -İhale konusu mal veya hizmet alımları ile ilgili işlerin her türlü özelliğinibelirten idari ve teknik şartnamelerin SEKA'ca hazırlanması esastır. Ancak, sözkonusu mal veya hizmet alımı ile ilgili işin özelliği nedeniyle, şartnameninSEKA'ca hazırlanmasının mümkün olmadığının onay merciince onaylanması kaydıyla,ilgili teknik şartnameler, bu Yönetmelik hükümlerine göre işin uzmanı kişilereve/veya kuruluşlara bedeli karşılığı hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmetalımları ile ilgili işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçasıolan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler; kalitedenödün verilmeden, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak,rekabeti engelleyici konuları içermeyecek ve bütün istekliler için fırsateşitliği sağlayacak şekilde olmalıdır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusalve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelikdüzenlemeler yapılır. Bu şartnamelerde, teknik özelliklere ve tanımlamalara yerverilir. Belli bir marka, model, patent, kaynak veya ürün belirtilemez. Belirlibir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak,ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya tekniközelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi"ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.


İhale organına ihtiyaç talep formuveya ihtiyaç talep yazısı ekinde verilecek şartnamelerin her sayfası ihtiyaçbildiren bölüm tarafından parafe edilerek mühürlenir.

Şartnamelerde Bulunması Gereken Konular

Madde 15 -SEKA tarafından hazırlanacak olan İhale dokümanında; isteklilere talimatları daiçeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin varsa projesini de kapsayanteknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgelerbulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlikkriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari Şartnamede, ihale konusunagöre asgari aşağıdaki konuların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü vemiktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) SEKA'nın adı, adresi, telefon vefaks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih vesaati ile tekliflerin verileceği adres.

d) İsteklilere talimatlar.

e) Tekliflerin geçerlilik süresi.

f) İhale konusu işin tamamına veyabir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerindealternatif teklif verilip verilemeyeceği.

g) Ulaşım, sigorta, gümrük, vergi,resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatının içinde olacağı.

h) Tekliflerin alınması, açılmasıve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen esasve yöntemler.

i) İhalenin sadece yerliisteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajıuygulanıp uygulanmayacağı.


j) Geçici ve kesin teminat oranlarıile teminatlara ait şartlar.

k) İhale saatinden önce ihaleniniptal edilmesinde SEKA'nın serbest olduğu.

l) Bütün tekliflerin reddedilmesive ihalenin iptal edilmesi halinde, SEKA'nın serbest olduğu ve isteklilerin bunedenle SEKA'dan herhangi bir parasal talepte bulunmayacağı.

m) İhale konusu işin başlama vebitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacakcezalar.

n) Ödeme yeri ve şartlarıyla avansverilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusuişler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

o) Süre uzatımı verilebilecekhaller ve şartları.

p) Sözleşme ile ilgili vergi, resimve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

r) Denetim, muayene ve kabulişlemlerine ilişkin şartlar.

s) Anlaşmazlıkların çözümü.

İhale İlân Süreleri ve Kuralları

Madde 16 -Bütün isteklilere, tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli bir süretanımak esastır.

İhalenin yapılacağı yerde, gazeteçıkmaması halinde; ilân, aynı süreler içinde, SEKA ile hükümet ve belediyebinalarının ilân tahtalarına asılacak ilanlar ve belediye yayın araçları ileyapılır ve SEKA tarafından bu işlemler bir tutanakla belgelendirilir.

İhale tarihindeki satın alınacakmal veya hizmetin maliyeti bu Yönetmeliğin 60-d maddesinde belirtilen doğrudantemin usulündeki miktarları aşan ve 43.499.000.000,-TL'yi aşmayan(43.499.000.000,-TL dahil) alım ihale ilanları ihale tarihinden en az 7 günönce ihalenin yapıldığı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde veya ResmîGazete'de bir defa,


İhale tarihindeki satın alınacakmal veya hizmetin maliyeti 43.499.000.000,-TL ile 86.999.000.000,-TL(86.999.000.000,-TL dahil) arasında olan alım ihale ilanları ihale tarihindenen az 14 gün önce Resmî Gazete'de ve işin yapıldığı yerde çıkan gazetelerden birinde,

İhale tarihindeki satın alınacakmal veya hizmetin maliyeti 86.999.000.000,-TL'yi aşan ve eşik değerin altındaolan mal ve hizmet alım ihale ilanları ihale tarihinden en az 21 gün önce ResmîGazete'de ve işin yapıldığı yerde çıkan gazetelerin birinde en az birer defa,

yayınlanmak suretiyle ilan edilerekduyurulur.

İhale uluslararası ise bu süreye 12takvim günü ilave edilir.

İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Konular

Madde 17 -İhale dokümanında belirtilmeyen konulara ilânlarda yer verilemez. İhaleilânlarında aşağıdaki konuların belirtilmesi zorunludur:

a) SEKA'nın adı, adresi, telefon vefaks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü,miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslimyeri, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer.

d) İhale konusu işe başlama ve işibitirme tarihi veya yapım süresi.

e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleyekatılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

f) İhalenin sadece yerliisteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıpuygulanmayacağı.

g) İhale dokümanının neredegörülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.


h) İhalenin nerede, hangi tarih vesaatte ve hangi usulle yapılacağı.

i) Tekliflerin ihale saatine kadarnereye verileceği.

j) Teklif edilen bedelin en az % 3ü oranında geçici teminat verileceği.

k) Tekliflerin geçerlilik süresi.

Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Konular

Madde 18 -Önyeterlik dokümanında belirtilmeyen konulara ilânlarda yer verilemez. Önyeterlik ilânlarında aşağıdaki konuların belirtilmesi zorunludur.

a) SEKA'nın adı, adresi, telefon vefaks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü,miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslimyeri, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer.

d) İhale konusu işin başlama vebitirme tarihi veya yapım süresi.

e) Ön yeterliğe katılabilmeşartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

f) Ön yeterlik değerlendirmesindeuygulanacak ana kriterler.

g) İhalenin sadece yerliisteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajıuygulanıp uygulanmayacağı.

h) Ön yeterlik dokümanının neredegörülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

i) Ön yeterlik başvurusununsunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının Verilmesi

Madde 19 -İhale ve ön yeterlik dokümanı SEKA'da bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlikveya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı (ihale dosyası) satınalmaları zorunludur.


İhale dosya bedeli, ihaleyi yapanbölüm tarafından belirlenir. Ancak dosya bedeli hazırlanan maliyeti aşmayacakve rekabeti engellemeyecek şekilde tespit edilir.

İhalelere Katılamayacak Olanlar

Madde 20 -Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileriveya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Kamu İhale Kanunu ve diğerkanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerinekatılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunukapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflasettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan SEKA'nın ihaleyetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan SEKA'nın ihalekonusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) Bu maddenin (c) ve (d)bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikincidereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinilenleri.

f) Bu maddenin (c), (d) ve (e)bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetimkurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasınasahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlıkhizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde,ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerinekatılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olanşirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduklarışirketleri için de geçerlidir.


İhaleyi yapan SEKA bünyesindebulunan veya SEKA ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek,birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler buidarelerin ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılanistekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

Ayrıca bu durumun, tekliflerindeğerlendirmesi aşamasında belirlenememesi durumunda bunlardan biri üzerineihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Ortak Girişim

Madde 21 -Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin ortak girişimyada konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verip veremeyecekleriteklif isteme dokümanlarında belirtilir. Ortak girişim olarak teklifvermemeleri dokümanlarda belirtilmesine rağmen teklif veren ortak girişimin tümteklifleri reddedilerek geçici teminatları geri verilecektir. Teklif vermeleriöngörülmüş ise ortak girişimciler kendi aralarında bir ortak girişim yaptıklarınadair beyannamelerini ve/veya konsorsiyum protokolünü pilot ortağın dabelirtildiği şekilde noter tasdikli olarak teklif zarfı içerisinde vermekzorundadır. Ortaklık beyannamesinde ve/veya konsorsiyum protokolünde, ortakgirişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesindemüştereken vemüteselsilensorumlu olduklarıbelirtilir.

Alt Yükleniciler

Madde 22 -İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihaleaşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleribelirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesiniSEKA'nın onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerinyaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadankaldırmaz.


İhale Gününden Önce İhalenin İptal Edilmesi

Madde 23 -SEKA'nın gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihaleninyapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususlarınbulunduğunun belirlendiği durumlarda ihale gününden önce ihale iptaledilebilir.

Bu durumda ihalenin iptal edilmenedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilanedilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş isteklilere ve parakarşılığı şartname alanlara ihalenin iptali bir yazı ile duyurularak yenişartname parasız verilir. İlk defa şartname alacaklara ise şartname ücretikarşılığında verilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütünteklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere geri verilir.İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Şirketten herhangi bir haktalebinde bulunulamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri vevarsa eksiklikleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir. İhaleniniptal edilmesi durumunda yatırılan şartname bedeli geri verilmez.

Yasak Fiil veya Davranışlar

Madde 24 -İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuzkullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarlaihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna girişmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek,katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek,rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.


c) Sahte belge veya sahte teminatdüzenlemek, kullanmak veya bunlara girişmek.

d) Alternatif teklif verebilmedurumları dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkalarıadına doğrudan veya dolaylı olarak, asaletenyadavekaleten birden fazla teklif vermek.

e) Bu Yönetmeliğin 20ncimaddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiğihalde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlardabulunanlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Dördüncü Kısmındabelirtilen hükümler uygulanır.

Firmalarla Ticari İlişkilerin Kesilmesi

Madde 25 -BuYönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarıbelirlenenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan azolmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebephalleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan azolmamak üzere bir yıla kadar, Kamu İhale Kanununun 2ncive 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum vekuruluşlarının ihalelerine katılmaktan Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesinegöre yasaklama kararı verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilentüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamıhakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasınasahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göreyasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veyatüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmalarıhalinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halindeise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermayeşirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.


İhale sırasında veya sonrasında bufiil veya davranışlarda bulundukları belirlenenler, SEKA tarafından o ihaleyekatılmasına izin verilmeyeceği gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiğitarihe kadar aynı SEKA tarafından yapılacak sonraki ihalelere de katılmalarınaizin verilmez.

Yasaklama kararları, yasaklamayıgerektiren fiil veya davranışın belirlendiği tarihi izleyen kırk beş gün içindeverilir. Verilen bu karar Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere en geç on beş güniçinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İhaleyi yapan SEKA, ihalelerekatılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştığı takdirde, YönetimKurulunca alınan kararın gereğinin yapılması için ilgili veya bağlı bulunulanÖzelleştirme İdaresi Başkanlığına ve Kamu İhale Kurumuna bildirmekleyükümlüdür.

İsteklilerin Ceza Sorumluluğu

Madde 26 -Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsadahi, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardanTürk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçekveya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunuhükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili CumhuriyetSavcılığına suç duyurusunda bulunulur.Hükmolunacakcezanın yanı sıra, SEKA'ca bu Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre verilenyasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıylabir yıldan azolmamak üzere üç yıla kadarKamu İhale Kanununun kapsamında yer alan bütün kamukurum vekuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla bu Yönetmeliğin 25inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.


Kamu İhale Kanununun kapsamındayapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturmasıyapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve bu Yönetmeliğin 25 incimaddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kamu İhaleKanunu'nun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerinekatılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarıncasicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

Kamu İhale Kanununda belirtilenyasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer cezahükmolunanlarile bu kişilerin sermayesinin yarısındanfazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahısşirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktanyasaklanır.

Bu madde hükümlerine göre; mahkemekararı ile yasaklananlar ve cezahükmolunanlar,Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna,meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

Sürekli olarak kamu ihalelerinekatılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhaleKurumunca, bildirimi izleyen on beş gün içinde Resmî Gazete'de yayımlanmaksuretiyle duyurulur.

Görevlilerin Ceza Sorumluluğu

Madde 27 -İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihaleişlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görevalan diğer ilgililerin; bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen fiil veyadavranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veyatarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmaldeveya kusurlu hareketlerde bulunduklarının belirlenmesi halinde, haklarındailgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veyadavranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır vehükmolunacakceza ile birlikte tarafların uğradıkları zararve ziyan genel hükümlere göre kendilerine ödettirilir. Kamu İhale Kanununaaykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen SEKA görevlileri, Kamu İhaleKanununun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.


Kamu İhale Kanunu kapsamına girenişlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanunkapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğermevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görevalamazlar.

Bu Yönetmeliğin 5, 24 ve 29 uncu maddelerindebelirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihaleyapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.

Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı

Madde 28 -BuYönetmeliğin uygulanmasında görevliler; ihale süreci ile ilgili bütünişlemlere, isteklinin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerineilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareketedenler hakkında ilgisine göre bu Yönetmeliğin 25 inci ve 27ncimaddelerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

SEKA'ca Uyulması Gereken Diğer Kurallar

Madde 29 -Kamu İhale Kanununun kapsamındaki SEKA tarafından mal veya hizmet alımları içinihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen konulara uyulması zorunludur:

a) Yatırım projelerinin plânlanansürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılıkapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllaritibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanınyapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin %10 undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olanödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.


b) Öngörülen ödeneklerinkullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, SEKA'ca ihalelerinzamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olanişlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuzayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Ancak ertesi mali yıldagerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir öncekimali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

c)SEKA'ca bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilentekliflerin karşılanmasında kullanılmak üzere belirlenen maliyet isteklilereduyurulmaz. Bu maliyete ilişkin herhangi bir bilgi ve onay belgesi ve eki hesapcetveli dışında bir belgede yer verilmez.

d) SEKA'ca kanun, tüzük veyönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıdaolmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla Kamu İhaleKanununda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.

e) İhale dokümanı hazırlanmadanilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gündikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.

Bu Yönetmeliğin 16ncımaddesinde belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere,ilân yapılmasına kadargeçeceksüre de göz önünealınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinleriningönderilmesi zorunludur.

f) İhale için belirlenen tarihtatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takipeden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen tekliflerkabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak belirlenir. İlândansonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.


g) Kamu İhale Kanununun 21 ve 22ncimaddelerindeki parasal limitler içinde yapılacakharcamaların yıllık toplamı, SEKA'nın bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerin%10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.

İhale Organlarınca alım konularınagöre kod numarası verilmek suretiyle içindekiler düzenlenir. Her alım için ayrıbir dosya açılır. Açılan bu dosyalariçindekilerdekikod numarasına göre numaralandırılır.

Dosyalarda; alımla ilgili malzemetalep yazısı veya olur'u, varsa idari ve teknik şartnameler, duyuru ile ilgilibelgeler, teklif mektupları, ihale komisyon tutanağı ve kararlarının asılları,Yönetim Kurulu, takrir ve kararlarıyla Makam Olurları sözleşme veya sözleşmeyerine geçen belgelerin suretleri, varsa muayene ile ilgili analiz raporları,inceleme ve teslim alma tutanağı, ödeme emirleri, fatura veya fatura yerinegeçen belgelerin fotokopi veya örnekleri, alımın özelliğine göre bulunmasıgereken diğer belgeler ve yazışmalar tarih sırasına göre saklanır.

SEKA'nın piyasada aranılan vegüvenilen müşteri durumunu koruyabilmesi için, iş ilişkilerinde firmalaragereksiz sıkıntı yüklememek, zorluk çıkarmamak, teslim ve teslim alma işlerinisüratle sonuçlandırmak, firmalara yapılacak ödemelerde gereksiz gecikmelereneden olmamak esastır.

İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

Madde 30 -İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancakdeğişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler gerekçeleri ilebirlikte bir tutanakla belirlenerek, değişikliği talep eden bölüm tarafındansöz konusu değişiklikle ilgilizeyilnamehazırlanır. İhale,İhaleye yetkili Makamdan onay alınarak yapılan onaylı değişiklik üç gün içindeşartname satın alan ve alacaklara duyurulması için ihaleyi yapan bölüm veyabirime gönderilir.


Zeyilnameile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreyeihtiyaç duyulması durumunda, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere enfazla yedi takvim günüzeyilnameile ertelenebilir. Ertelemekararı ilan edilir.Zeyilnamedüzenlenmesi durumunda,teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geriçekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerinihazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan konularla ilgiliolarak yazılı açıklama isteyebilir. SEKA talebi uygun görür ise cevaplar, uygungörmezse cevaplamaz.

Telefon veya Faksla Yapılacak Talepler

Madde 31 -Acil durumlarda istek sahibi bölüm ihale makamından alacağı yazılı olurdansonra ihale organına, telefonla veya faksla ihtiyaç bildirebilirler. Ancak,aciliyetsebeplerinin, sonradan ihale organına süratleyazılı olarak bildirilmesi, telefon ve faks teyitlerinin aynı gün gönderilmesişarttır. Bu haldetelefakslada teklif istenebilir.

Taleplerin Acele KaydıylaVerilemiyeceği

Madde 32 -İhtiyaçların acele kaydı ile verilmemesi esastır. Acele talep etme zorunluluğubulunması durumunda,aciliyetsebepleriningerekçeleriyle birlikte makam onayını içeren isteklerini ihale organına yazılıolarak bildirilmesi şarttır.

İhale organı,ihtiyaç konusu malzemenin veya hizmetin bulunamaması halinde, durumu, en kısazamanda ihtiyaç sahibi bölüme bildirir.


Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

Madde 33 -Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartıolarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklininadı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işeait olduğu ve ihaleyi yapan satın alma organının açık adresi yazılır. Zarfınyapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalıolarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabuledildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirineuygun olarak açıkça yazılması (farklı durumlarda yazılı olan esas alınır.),üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad,soyadveya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkilikişilerce imzalanmış olması gereklidir. İhale dokümanında alternatif teklifverilemeyeceği belirtilmesine rağmen alternatif teklif veren isteklinin tüm teklifireddedilerek geçici teminatı geriye verilir.

İhale dokümanında alternatif teklifverilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynışekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler, ihale dokümanındabelirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında belirtilenadrese verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez veaçılmaksızın geriye verilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak dagönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilenihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işlemekonulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla belirlenir.


Verilen teklifler,zeyilnamedüzenlenmesi durumu dışında, herhangi bir sebeplegeri alınamaz.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Madde 34 -Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulmasıdurumunda bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklininkabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresikadar uzatılabilir.

Geçici Teminat

Madde 35 -İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3 ü, danışmanlık hizmeti ihalelerinde ise,teklif edilen bedelin % 2 sinden az olmamak üzere geçici teminat alınır.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 36 -Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası veyateklifindeki yabancı para birimi üzerinden nakit para.

b) Bankalar ve Özel FinansKuruluşları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Devlet İç Borçlanma Senetleri vebu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye defaaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminatmektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredikuruluşlarınınkontrgarantisiüzerine Türkiye defaaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminatolarak kabul edilir.

Bu maddenin (c) bendinde belirtilensenetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahiledilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminatolarak kabul edilir.


İhale üzerinde kalan istekli ileekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektubuihaleden sonra saklanır. Diğer isteklilere ait teminatlar ise istemelerihalinde imzası alınarak firma yetkililerine hemen geriye verilir, alınmayanlarise bir yazı ekinde ilgili bankasına gönderilir. İhale üzerinde kalan istekliile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifsahibine ait teminat geriye verilir.

Teminatlar, teminat olarak kabuledilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun,SEKA'ca alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Banka ve Özel Finans Kuruluşları TarafındanVerilen Teminat Mektupları

Madde37 -Teminat mektuplarının süreleri; tekliflerin geçerliliksüresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminatmektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması durumunda,geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminatmektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyleSEKA tarafından belirlenir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Teklif Alınması

Madde 38 -Resmi kurum ve kuruluşların SEKA'nın açmış olduğu mal ve hizmet alımıihalelerine katılmak istemeleri durumunda, ihale dokümanlarında belirtilen vediğer isteklilerin de tabi olduğu şartları sağlamaları ve geçici teminat ilekesin teminat vermeleri istenir.


Kamu kurum ve kuruluşlarınınyukarıdaki konuları sağlamayan teklifleri dahi değerlendirilir.

Üçten Az Teklif Temin Edilmesi Hali

Madde 39 -Açık ihale ve belli istekliler arasında yapılan ihale usullerinde üçten azteklif sağlanması durumunda ihtiyacın sağlanmasındaaciliyetvarsa ve fiyatlar tahmini bedelin altında ise tekliflerin üçten az olmasınabakılmaksızın, fiyatlar tahmini bedelin üzerinde ise fiyatların tahmini bedelaltına çekilmesi durumunda ihale sonuçlandırılır. Bu şekilde ihalesonuçlandırılması durumunda tüm konular ihale komisyonu kararında açıkçabelirtilir.

Teklif gibi bir zarf içinde verilenteşekkür mektupları teklif olarak kabul edilemez.

Tekliflerin Alınması ve AçılmasıSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)