Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Belirtilen Teknik Detayların Uygulanması Hakkında Kurul Kararı (No: 1763)

Dokümanın Başlığı
:
- Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Belirtilen Teknik Detayların Uygulanması Hakkında Kurul Kararı (No: 1763)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
4 Haziran 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Kurul Kararı

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline,

Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Belirtilen Teknik Detayların Uygulanması

Hakkında Kurul Kararı

Karar No : 1763

Karar Tarihi : 25.05.2005

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu 6.1.2005 tarihli 25692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususları karar altına almıştır.

1 - Yönetmeliğin "Etiket Bilgileri" başlıklı 7ncimaddesinde belirtilen hususlara uygun olarak, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek tütün mamullerinin ek şeffaf ambalajları hariç olmak üzere, birim paket vegrupmanambalajları üzerinde sigaralarda bulunan bırakım miktarları, iki genel uyarıdan biri ve ek uyarılardan biri siyah sınır çizgileri hariç olmak üzere Yönetmelikte belirtilen yüzde oranlarındaki alanları kaplayacak şekilde yer almalıdır.

2 - Genel uyarılarda bulunan "Sigara/Tütün" ibaresi sigaralarda "Sigara", diğer tütün mamullerinde "Tütün" olarak, ek uyarılarda bulunan "Sigara" ibaresi de diğer tütün mamullerinde "Tütün" olarak yazılmalıdır.


3 - 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek tütün mamullerinin ek şeffaf ambalajları hariç olmak üzere birim paketleri üzerinde, tanımlama ve izlenebilirliği sağlamak amacıyla, üretim yeri ile asgari ay ve yıl olarak üretim zamanını belirleyecek kodlama veya benzeri bir işaretleme yapılmalıdır.

4 - 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek tütün mamullerinin ek şeffaf ambalajları hariç olmak üzere, birim paket vegrupmanambalajları üzerinde yer alacak genel ve ek uyarılardan, her 14 aylık dönem içerisinde ürünlerin her bir çeşidinde ayrıayrıuygulanmak üzere;

a) "Sigara/Tütün içmek öldürür" ve "Sigara/Tütün içmek size ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verir" şeklindeki genel uyarıların her birinin bu dönem içerisinde % 47,5 ile % 52,5 oranları arasında görünmesi,

b) Ek uyarıların her birinin bu dönem içerisinde % 5 ile % 9 oranları arasında görünmesi,

sağlanacak şekilde firmalarca üretim programları planlanıp uygulanmalıdır.

5 - Tütün mamulleri üzerinde yer alacak ek uyarılardan 10 uncu sıradaki uyarı "Sigarayı bırakmak için doktorunuzdan ve size en yakın sağlık ocağından yardım isteyin" şeklinde yazılmalıdır.

6 - Üretici firmalar, marka ve çeşit bazında tütün mamulleri üretiminde kullanılan tüm girdileri ve bunların miktarını gösterir bir listeyi yıllık olarak, ilk bildirimi ise en geç 31.12.2005 tarihine kadar Kuruma vermek zorundadırlar.


Firmalar, tütün mamulünün üretiminde kullanılan ürünlerin dış ambalajları hariç olmak üzere sarf malzemeleri (sigara kağıdı, uç kağıdı, filtre, yapıştırıcı, vs. gibi) ve tüm katkıları ayrıntılı olarak;

a) Ürün bileşenlerinin miktarlarını belirten ve ağırlığının azalan sırasına göre hazırlanmış verileri,

b) Bu bileşenlerin mamulün içerisine dahil edilmesinin nedenlerini ifade eden işlevini ve kategorisini,

c) Ürün bileşenlerinin mevcut olan;

Yakılarak tüketilen tütün mamullerindeki yanmış ve yanmamış hallerine ilişkin verileri ve sağlık üzerindeki özel etkilerini,

Yakılarak tüketilmeyen tütün mamullerinde ise yanmamış hallerine ilişkin verileri ve sağlık üzerindeki özel etkilerini,

Bileşenin ve/veyasözkonusubileşenin diğer bileşenlerden herhangi biri ile etkileşiminin sağlık üzerindeki özel etkileri, bağımlılık yapıcı özellikleri vetoksikolojikverileri,

listelemelidir.

7 - 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek tütün mamullerinin ambalajları üzerinde, belirli bir tütün mamulünün diğerlerine göre daha az zararlı olduğunu ima eden hafif, yumuşak, düşük katranlı, hoş içimli gibi ibareler ile bunların yabancı dillerdeki karşılıkları ve diğer metin, isim, ticari marka, mecaz veya işaretler kullanılamaz.

8 - Tütün mamullerinin ek şeffaf ambalajları hariç olmak üzere, birim paket vegrupmanambalajları üzerinde yer alacak mevcut bırakım miktarları, genel ve ek uyarıların firma tarafından hangi sırayla uygulamaya konulacağı ve bu karar uyarınca paket vegrupmanlarüzerinde yer alacak bırakım miktarları, genel ve ek uyarılar ile kodlamaya ilişkin tüm örnek numuneler en geç 1 Ağustos 2005 tarihinden önce Kuruma gönderilerek, 1 Ocak 2006'da piyasaya arz edilecek tütün mamullerinde uygulanmak amacıyla Kurum onayına sunulur.


9 - 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek tütün mamullerinin şeffaf ambalajları hariç olmak üzere birim paketinin herhangi bir yüzeyinde "TAPDK izniyle üretilmiştir" ibaresi yer almalıdır.

10 - Bu karar Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)