Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
20 Ocak 2023
Resmi Gazete Sayısı
:
32079
Resmi Gazete Görüntüsü
:


20 Ocak 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32079

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV

VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemize giriş yapan canlı hayvan, hayvansal yan ürünler dahil tüm hayvansal ürün ve hastalık bulaştırma riski olan sap, saman gibi bir takım bitkisel ürünlerin kalite ve sağlık yönünden kontrollerinin yapılarak insan ve hayvan sağlığının korunmasını sağlamak ve hayvan hastalıklarının yayılması riskini azaltmak, sınırlarda yürütülecek veteriner hizmetlerine ilişkin idari kapasiteyi güçlendirmek suretiyle kurulan veteriner sınır kontrol noktaları ile Merkezi Yetkili Makamın çalışma, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 434 üncü maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“h) Merkezi Yetkili Makam: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ülkedeki serbest bölgelerin, geçici depolama yerlerinin, gümrük antrepolarının ve gemi kumanyacılığı yapan işletmecilerin listelerini bulundurur, serbest bölgelerde yer alan hayvansal ürün depolayacak geçici depolama yerlerini, gümrük antrepolarını ve gemi kumanyacılığı yapan işletmeleri onaylar, düzenli denetimini yapar, kontrol kayıtlarını tutar ve ulusal mevzuata uygun olmayan ürünlerin serbest bölgelerden ve gümrük antrepolarından başka ülkelere çıkışında ilgili sertifikayı düzenler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) HACCP yöntemleri, kavram ve ilkeleri, numune alma usul ve esasları.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)