Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (TAU/2004-05)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG-15/2006-5)

Dokümanın Başlığı
:
Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (TAU/2004-05)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG-15/2006-5)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
21 Ekim 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


21 Ekim 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26326

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TAU/2004-05)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-15/2006-5)

MADDE 1 - 23/6/2004 tarihli ve 25501 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5 inci maddesinin (b) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yetkili Makam tarafından ihbar ve şikayet sahibine konu ile ilgili yapılan işlemler hakkında yazı yazılır, ayrıca telefon, faks, e-posta gibi araçlar ile bilgi verilir ve bu bilgiler gerektiğinde web sayfasında yayımlanır."

MADDE 2 - Aynı Tebliğ'in 6 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Piyasa gözetimi ve denetimi, aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

a) Teknik düzenleme ve şartnamenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinde inceleme,

b) İlgili bir teknik düzenleme ve şartnamenin bulunmadığı hallerde, bu tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kriterler çerçevesinde yapı malzemesinin güvenli olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeler üzerinde inceleme,

c


) Duyusal inceleme ve muayene,

ç) Numune alma,

d) Test ve muayene."

"Denetleme sırasında Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı düzenlenir. Denetimde numune alınması halinde, tutanağın, V. Kısım Numune Alımına İlişkin Bilgiler Bölümünde, numunesi alınmış olan yapı malzemesinin bulunduğu yerin adı/Ticari Unvanı, numunenin cinsi/tipi/sınıfı, numunenin alındığı tarih, saat, numune alma gerekçesi, numunenin alındığı yerde bulunan toplam ürün miktarı, alınan numune miktarı, numunenin temin edilme şekli belirtilir. Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde denetim elemanı tarafından üretici veya dağıtıcı ile birlikte mühürlenir ve üzerlerine tutanakla bağlantılarını açık olarak gösteren ve tarafların isim, unvan ve imzalarını taşıyan etiketler konulur. Alınan numunelerin başka yere taşınması veya korunması güç yahut sakıncalı ise, durum tutanağa yazılarak numune, yed-i emin sıfatıyla üretici veya dağıtıcıya saklanmak üzere bırakılabilir."

"Alınan numunelerin bir takımı ile birlikte tutanağın bir nüshası üreticiye veya dağıtıcıya verilir. Test ve muayene yapılması için alınan numunenin bir takımı ile birlikte tutanağın bir nüshası, belirlenen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilir. Denetim elemanı alınan şahit numuneyi yetkili makama teslim eder. Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşu tetkikleri teknik düzenleme, şartname ve standartlara göre en kısa zamanda yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu iki nüsha halinde Yetkili Makama sunar."

M


ADDE 3 - Aynı Tebliğ'in 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7 - Denetim elemanı, yapı malzemesinin teknik düzenleme ve şartnamesine uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla, öncelikle yapı malzemesinin, ilgili teknik düzenleme ve şartnamede öngörülen işaret veya belgeleri taşıyıp taşımadığına bakar. Bu işaret ve/veya belgeleri taşımadığı ve/veya ilgili teknik düzenleme ve şartnamenin diğer kriterlerine uymadığı tespit edilen yapı malzemeleri hakkında, teknik düzenleme ve şartnameye uygunsuzluk nedeniyle, tutanağın "Aykırılık" bölümü doldurulur. Bu uygunsuzluğun Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin Temel Gereklerine aykırı olmaması koşuluyla, Yetkili Makam, uygunsuzluğun giderilmesi amacıyla belirli bir süre vererek üreticiyi yazılı olarak uyarır. Verilen süre sonucunda uygunsuzluğun devamı halinde üreticiye, Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Uygunluk işaretinin veya uygunluk teyit ve değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edildiğinin veya usulüne uygun olmadan kullanıldığının tespit edilmesi halinde tutanağın "Usulsüzlük" bölümü doldurularak, Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır."

MADDE 4 - Aynı Tebliğ'in 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"


MADDE 8 - Bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında düzenlenen ilgili teknik düzenleme ve şartnameye uygunsuzluk hali ile bu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenen uygunluk işaretinin veya uygunluk teyit ve değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi veya usulüne uygun olmadan kullanılması halinin, yapı malzemesinin güvensizliğine dair ciddi şüphelere yol açtığı durumlarda, tutanağın "Güvensizlik Şüphesi" bölümü doldurulur ve duyusal inceleme ve/veya test veya muayeneye başvurulur. Bu durum, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş yapı malzemeleri ile ilgili teknik düzenleme ve şartnamesi bulunmayan yapı malzemeleri için de geçerlidir.

Bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında düzenlenen ilgili teknik düzenleme ve şartnameye uygunsuzluk hali ile bu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenen uygunluk işaretinin veya uygunluk teyit ve değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi veya usulüne uygun olmadan kullanılması halinin yapı malzemesinin güvensizliğine dair kesin belirti ortaya çıkardığı durumlarda, tutanağın "Güvensizlik Belirtisi" bölümü doldurulur ve 2001/3529 sayılı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır. Bu durum, güvenli olmadığına dair kesin belirti bulunan ilgili teknik düzenleme ve şartnameye uygunluğu belgelenmiş yapı malzemeleri ile ilgili teknik düzenleme ve şartnamesi bulunmayan yapı malzemeleri için de geçerlidir.

B


u maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemler sonucunda yapı malzemesinin güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde tutanağın "Güvensizlik" bölümü doldurulur ve 2001/3529 sayılı Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Ayrıca dağıtıcının Kanun'un 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla üreticiye;

a) Güvenli olmadığı tespit edilen ürünün aynı zamanda ilgili teknik düzenlemesine de uygun olmadığı durumlarda, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen idari para cezaları birlikte,

b) Güvenli olmadığı tespit edilen ürünün uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerinin aynı zamanda tahrif veya taklit edildiği veya usulüne uygun olmadan kullanıldığı durumlarda, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentlerinde belirtilen idari para cezaları birlikte,

uygulanır.

İlgili teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olmakla birlikte güvenli olmadığı tespit edilen ürünler ile ilgili teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerden güvenli olmadığı tespit edilenler hakkında üreticiye Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.


retici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uymaktan kaynaklandığını ispatladığı taktirde sorumluluktan kurtulur."

MADDE 5 - Aynı Tebliğ'in 9 uncu maddesinin birinci fıkrası alt bentleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uyum içinde olması ve kullanım kolaylığı sağlaması için düzenlenen Piyasa Gözetim ve Denetim Tutanağı EK-1 de yer almaktadır."

MADDE 6 - Aynı Tebliğ'in 11 inci maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 - Aynı Tebliğ'in 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12 - Komisyon, Yapı İşleri Genel Müdürü başkanlığında, Yapı Malzemesi ve Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yapı Malzemesi ve Yapı Denetimi Dairesi Başkanı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürü, Yapı Standardı ve Mevzuat Şube Müdürü ile Onaylanmış Kuruluşlar Şube Müdüründen oluşur."

MADDE 8 - Aynı Tebliğ'in 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Komisyon üç ayda bir toplanır. Gerekli hallerde Komisyon üyelerinden herhangi birinin talebi üzerine Başkan, Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Komisyon üyelerinin izinli, raporlu ve görevli olmaları halinde, konuyla ilgili Yardımcısı katılır. Genel Müdürün izinli, raporlu ve görevli olarak toplantıya katılamaması halinde, toplantıya Yapı Malzemesi ve Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder."

"Komisyonun sekreterlik hizmetleri, Yapı Malzemesi ve Yapı Denetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülür."

MADDE 9 - Aynı Tebliğ'in 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Piyasaya arzın geçici olarak durdurulması kararı, denetim elemanının önerisi üzerine, yetkili makam tarafından verilir. Yapı malzemesinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin temel gereklerine aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, denetim elemanı piyasaya arzı geçici olarak durdurabilir. Bu durum Bakanlığa derhal bildirilir."

MADDE 10 - Aynı Tebliğ'e aşağıdaki EK-1 ilave edilmiştir.

MADDE 11 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 - Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

"EK-1

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TUTANAĞI

Yetkili Kuruluş :

Dosya No. :

I. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN NEDENİ:

1. Olağan Denetim 

2. İhbar ve Şikayetler 

3. Kamu Kuruluşları Tarafından Yapılan Bildirimler 

4. Avrupa Birliği Tarafından Yapılan Bildirimler 

5. Tespit Edilen Aykırılığın İzlenmesi 

6.Diğer(Belirtiniz)  (.............................................................................................................................................)

II. ÜRETİCİ /DAĞITICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: ÜRETİCİ  DAĞITICI 

1. Adı/Ticari Unvanı:

2. Vergi No.:

3. Adresi:

4. Kayıtlı Olduğu Oda :

5. Oda Kayıt No. :

6. Ticaret Sicil No. :

7. Telefon No. :

8. Faks No. :

9. E-posta :

III. ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER: İTHAL  YERLİ 

1. Ürünün Tanımı :

2. Üretim No./ Markası :

3. Fatura Tarihi ve No. :

4. İlgili Teknik Düzenleme :

5. Tip Onay No. :

6. Belgelendirme Kuruluşunun

Adı ve Kimlik No. :

 Onaylanmış Kuruluş

 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

7. Gümrük Beyannamesi

Tarih ve No. :

8. G.T.İ.P. :

9. Menşe Ülke :

10. İhracatçı Ülke :

IV. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN TESPİTLER:

Aykırılık

Nedeni :

Ürünün ilgili teknik düzenlemede öngörülen işareti ve/veya belgeleri taşımadığı veya ilgili teknik düzenlemede belirtilen hükümlere uygun olmadığı tespit edilmiştir. Tespit edilen aykırılığın giderilmesi için ................. süre verilmiştir.

Usulsüzlük

Nedeni :

İlgili teknik düzenlemede öngörülen işaretin ve/veya belgelerin tahrif veya taklit edilmesi veya usulsüz olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Güvensizlik Şüphesi

Nedeni :

Ürünün; ilgili teknik düzenlemede öngörülen işareti ve/veya belgeleri taşımaması veya teknik düzenlemede belirtilen hususlara uygun olmaması ya da anılan işaret veya belgelerin tahrif veya taklit edildiği veya usulsüz olarak kullanılması, ürünün güvensizliğine dair ciddi bir şüpheye yol açmıştır.

Güvensizlik Belirtisi

Nedeni :

Yapılan incelemelerde ürünün güvensiz olduğuna dair kesin bir belirti tespit edilmiştir.

Güvensizlik

Nedeni :

Yapılan duyusal inceleme/test/muayene sonucunda ürünün güvenli olmadığı

tespit edilmiştir.

Uygunluk Teyidi :

Ürün ilgili mevzuatına uygun bulunmuştur.

V. NUMUNE ALIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Numunenin Alındığı

Yerin Adı/Ticari Unvanı :

2. Numunenin Cinsi/Tipi/Sınıfı :

3. Numunenin Alındığı

Tarih ve Saat :

4. Numune Alma Gerekçesi :

5. Numunenin Alındığı Yerde

Bulunan Toplam Ürün

Miktar :

6. Alınan Numune Miktarı :

7. Numunenin Temin Edilme

Şekli :

İşbu tutanak, 4703 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik'te ve ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 3 (üç) nüsha olarak açık adı ve adresi belirtilen yerde düzenlenmiş, okunarak imza altına alınmış ve bir örneği firma yetkilisine bırakılmıştır.

TARİH: ....../....../..........

FİRMA YETKİLİSİ

Görevi :

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No. :

Baba Adı :

Doğum Yeri ve Tarihi :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :

İkametgah Adresi :

İmza ve Kaşe :

DENETÇİ(LER) DENETÇİ(LER)

Adı: Adı:

Soyadı: Soyadı:

Unvanı: Unvanı:

Kurumu: Kurumu:

İmzası: İmzası:SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)