Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


YaşarÜniversitesinden:

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim veSınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 -6/3/2003 tarih ve 25040sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretimve Sınav Yönetmeliği'nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 -Bu Yönetmelikte geçenkısaltma ve deyimlerden;

a)Üniversite: Yaşar Üniversitesini,

b) Senato:Yaşar Üniversitesi Senatosunu,

c) Rektör:Yaşar Üniversitesi Rektörünü,

d)Enstitü: Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü veya Fen BilimleriEnstitüsünü,

e) Müdür:Enstitü Müdürünü,

f) EYK:Enstitü Yönetim Kurulunu,

g) EEK:Enstitü Kurulunu,

h) EABD:Enstitü Anabilim Dalını,

ı) KPDS:Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

i) ÜDS:Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

j)Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmeküzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya doktoralıöğretim görevlisini,

k)Öğrenci: Lisansüstü öğretim için öğrenci statüsünde (normal veya özel öğrenci)olan kayıtlı öğrenciyi,


>l)Yönetmelik: Yaşar Üniversitesi Senatosunca kabul edilen Lisansüstü EğitimÖğretim Yönetmeliğini,

m) Kredi:Bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veyalaboratuvar saatinin yarısının toplamını,

n) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi eserini,

o)Başarı Puanı: Öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyi, yabancıdil başarısı ve mülakat sonucunun belirli oranlarda katkısı ile hesaplananpuanını,

ö)Ders Geçme Notu: Öğrencinin yarıyıl içi notunun %50'si ile yarıyıl sonu sınavnotunun %50'sinin toplamı o dersteki başarı notunu,

p)Ağırlıklı Not: Öğrencinin ders geçme notunun ders kredisi ile çarpılmasıylaelde edilen notu (Ağırlık Not = Aldığı Not x Dersin Kredisi),

r)Genel Not Ortalaması: Öğrencinin kayıttan sonra ders eklemesi ve/veya dersbırakması da dikkate alınarak, sınava girmesi gereken derslerden aldığıağırlıklı notların aritmetik ortalamasını,

s)Akademik Ortalama: Derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerinkredi toplamına bölünmesi ile elde edilen ortalamasını,

ş)LES: Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

t)Seminer: Öğrencinin danışmanı tarafından belirlenen bir konuyu derleyip sözlüolarak sunduğu çalışmayı


>ifadeeder."

MADDE 2 -Aynı Yönetmeliğin 3 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 -İlan edilmesi düşünülenöğrenci kontenjanları, ilgili anabilim dalları tarafından her yarıyılınbaşlamasından en geç bir ay önceden Enstitü Müdürlüğü'ne teklif edilir ve Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır. KontenjanlarSenato'nun onayından sonra Rektörlükçe ilan edilir. Gazete ilanında yabancı dilsınavı, mülakatın yeri, tarihi, programların adları, son başvuru tarihi, varise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Mülakat ve değerlendirme ile ilgili tümişlemler Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür."

MADDE 3 -Aynı Yönetmeliğin 4 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 -Lisansüstü eğitim-öğretim içinöğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a)Yüksek lisans programına başvuruda aranacak şartlar ve belgeler şunlardır:

Adayların yurt içi en az dört yıllıkve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülteveya yüksek okuldan eşdeğeri mezuniyetdiplomasına sahip olmaları ve başvurduğu lisans programı puan türünde LES'tenen az 45 standart puan almış olmaları gerekir. Programa başvuruda bulunan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:


>1)Lisans diploması,

2)Varsa yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi,

3) Lisans notortalaması ve not dökümü,

4) LES sonuç belgesi,

5)Başvuru formu,

YüksekLisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programayerleştirilmesi; LES %50, lisans %25 ve mülakat %25 oranları çerçevesindebaşarı puanlarına göre EYK'ca yapılır. Mülakat EABD'nın önerisi ve EYK'ncabelirlenen jüri tarafından yapılır.

b)Doktora programlarına başvurularda aranacak şartlar ve belgeler şunlardır:

1)Lisans/yüksek lisans diploması,

2)Varsa yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi,

3)Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

4)LES sınav sonuç belgesi, yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar için enaz45 standart puan, lisans diploması ilebaşvuranlar için en az 55 standart puan olması şartı aranır.

5)Başvuru formu.

Doktoraprogramlarına başvuran adayların değerlendirilmesi; LES %50 lisans/yükseklisans %25 ve mülakat %25 oranları çerçevesinde başarı puanlarına göre EYK'cayapılır. Mülakat EABD'nın önerisi ve EYK'ca belirlenen jüri tarafından yapılır.


>Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstüeğitim programlarına kabul koşulları, ilgili EABD Başkanlığının görüşü veEYK'nin teklifi üzerine Senatoca belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, yurtdışı lisans veya yüksek lisans çıkışlı veya yurt dışında ikamet eden Türkvatandaşı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslarçerçevesinde, başvurdukları EABD Başkanlığının görüşü alınarak EYK kararı ileyukarıdaki esaslara göre lisansüstü programlarına kabul edilebilirler."

MADDE 4 -Aynı Yönetmeliğin 5 incimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 -Lisans öğretimini başvurduğuyüksek lisans veya doktora öğretiminden farklı ABD'da; lisans veya yükseklisans öğretimini başvurduğu yükseköğretim kurumundan farklı bir yükseköğretimkurumunda; yüksek lisans öğretimini başvurdukları doktora öğretiminden farklıABD'da yapan öğrencilere, eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl bilimselhazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunludersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileriiçin lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve aralıksız iki yarıyıl olmaküzere EABD'nın önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan ders kredisilisansüstü öğretiminde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Ancak öğrenci,bu sürede EABD Başkanlığının önerisi ve EYK'nun onayı ile en çok dokuz krediliklisansüstü öğretimine yönelik ders alabilir. Bilimsel hazırlık programındaalınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı, kayıt silmeve diğer esaslar, kredi tamamlamak için alınan derslere uygulanan esaslarlaaynıdır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, buYönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahiledilemez. Bilimsel hazırlık programını belirlenen süre içinde başarıylatamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir."


>MADDE 5 -Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Madde 7 -İlgili Enstitü bünyesindekibaşka EABD'da veya başka yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarındakayıtlı olup en az 1 (bir) yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, YaşarÜniversitesi lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilebilirler.Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşımasıve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir.Yatay geçişler ancak akademik yıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılabilir. Öğrencinin kabuledildiği programlardaki intibakına EABD Başkanlığının görüşü alınarak EYK'cakarar verilir."

MADDE 6 -Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Madde 9 -Öğrenci akademik takvimdebelirtilen süre içinde o yarıyıl için EYK'ca belirlenmiş olan dersler arasındandanışmanınca uygun görülen dersleri ders alma formuna işleyerek, kaydınıyenilemek zorundadır. Üst üste iki yarıyıl öğrenim ücretini yatırmayan veyakayıt yenilemeyen adayın Enstitü ile ilişiği kesilir. Programa kaydı yapılanadaylar, öğrenci statüsünde olup, her türlü öğrencilik haklarındanyararlanabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisistatüsünde ders alan veya kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerinkredilerine sayılması hususunda her yarıyılın ilk haftasında EABD Başkanlığıaracılığı ile Enstitüye başvururlar. Bu derslerin krediye sayılmasına ve hangiyarıyılda başlamaları gerektiğine EYK karar verir."

MADDE 7 -Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Madde 10 -Sınavlar ara sınav veyarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavınagirebilmesi için teorik derslerin en az %70'ine, laboratuvar ve uygulamalarınise en az %80'ine katılmış olması gerekir. Sınavlarda tam not 100 puandır.Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı - uygulamalı ve sözlü - uygulamalı yapılabilir. Herders için ilgili yarıyılda en az 1 (bir) ara sınavı yapılır. Başarı notu arasınav not ortalamasının %50'si ile yarıyıl sonu sınav notunun %50'sinintoplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamınhem de yarıyıl sonu sınavı notunun yüksek lisans için en az %65, doktora için%75 olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlamasistemi kullanılır:

Puan Not Kat Sayısı

96-100 A 4

92-95 A- 3.70

88-91 B+ 3.30

84-87 B 3

80-83 B- 2.70

76-79 C+ 2.30

72-75 C 2

68-71 C- 1.70

64-67 D+ 1.30

60-63 D 1

0-59 F 0"

MADDE 8 -Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Madde 17 -Lisansüstü eğitim-öğretimde,eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Her yarıyılda, oyarıyıl için bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki şartları sağlayan öğrencialınabilir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak Yükseköğretim Kurulu onayı ileyaz öğretimi de açılabilir."

MADDE 9 -Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Madde 20 -Tezli yüksek lisans programıöğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21 (yirmibir) krediden az olmamakkoşuluyla en az 7 (yedi) dersi, 1 (bir) semineri ve tez çalışmalarını (üç derseşdeğerlidir.) başarmak zorundadırlar. Seminer ve tez çalışmaları kredisizolup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağıderslerin en çok 2 (iki) tanesi lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşuluile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABD Başkanlığının önerisi veEYK'nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerdende seçim yapılabilir."

MADDE 10 -Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Madde 25 -Tezsiz yüksek lisansprogramının amacı, öğrenciye mesleki konuda derinliğine bilgi kazandırmak vemevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Öğretimelemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramazlar."

MADDE 11 -Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Madde 31 -Doktora programı; yükseklisans derecesi olan öğrenciler için en az 21 (yirmibir) kredilik 7 (yedi) adetders, 1 (bir) seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması, tezçalışmaları ve tez savunmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmişöğrenciler için de; en az 51 (ellibir) kredilik 17 (onyedi) adet ders ile seminer dersi, yeterlik sınavı, tezönerisinin savunması, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur.

Doktoradersleri ilgili danışmanın önerisi ve EYK'nun onayı ile diğer yükseköğretimkurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Doktora programlarıyurtiçi ve yurtdışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları şeklinde dedüzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, YaşarÜniversitesi'nin teklifi, öğretim üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu'nungörüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir."

MADDE 12 -Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Madde 32 -Doktora proğramındaeğitim-öğretim süresiyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Doktoraprogramlarını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler içinen çok 8 (sekiz) yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en çok10 (on) yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

b) Doktora programı içingerekli kredili dersleri başarı iletamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4(dört) yarıyıl, lisans diploması ile kabul edilenler için 6 (altı) yarıyıldır.Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlamayanlar veya en az 3.00genel not ortalamasını tutturamayan öğrencilerin yüksek öğretim kurumu ileilişiği kesilir.

c) Krediliderslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisikabul edilen ancak tez çalışmasını; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenleriçin 8 (sekiz) yarıyıl sonuna, lisans diploması ile kabul edilenler için 10(on) yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciyeilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK'nun onayı ile jüri önündesavunması için en fazla 4 (dört) yarıyıl ek süre verilebilir."

MADDE 13 -Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Madde 34 -Doktora programına yükseklisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç ilk 4 (dört) yarıyıl içinde,lisans diploması ile kabul edilen öğrenciler ise ilk 6 (altı) yarıyıl içindedoktora yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Doktora yeterlik sınavınagirebilmek için Üniversitelerarası Kurul'un yabancı dil sınavından (ÜDS) en az70, TOEFL'dan en az 213 (eski 550) puan alınması gerekir.

Doktorayeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yeterliksınavları; ilgili bölüm başkanının teklifi, EYK kararı ile seçilen, sürekligörev yapan 5 (beş) öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesitarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavlarıhazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

Yazılısınavda başarılı olan öğrenciler, yazılı sınavdan sonra en fazla 6 (altı) haftaiçinde sözlü sınava alınır. Sözlü sınav tarihinden en az 2 (iki) hafta önceilgili bölüm başkanı, sınav jürisinin üyelerini Enstitü Müdürlüğü'ne önerir.Jüri üyelerinden birisi ilgili bölümün dışından ve adayın konusuna yakınolabilecek bilim dallarından seçilir. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüriönerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarınıdeğerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla kararverir. Bu karar enstitü anabilimdalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üçgün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısızolan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda dabaşarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

EYK;yeterlik jürisinin önerisi üzerine, adayın alması gereken 1 (bir) yada birkaçdersi belirleyebilir; aday derslerini tamamlamışsa, fazladan dersler almasınıisteyebilir. Fazladan alınması gereken dersler için öğrenciye en çok 2 (iki)yarıyıl süre tanınır."

Yürürlük

MADDE 14 -BuYönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 -BuYönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)