Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 29)

Dokümanın Başlığı
:
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 29)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
22 Eylül 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


22 Eylül 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26297

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VII, NO: 29)

MADDE 1 - 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki tanım eklenmiştir.

"Nitelikli Yatırımcı: Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve fon katılma paylarının halka arz tarihi itibariyle en az 1 milyon YTL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,"

MADDE 2 - Aynı Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonlar ise "SERBEST YATIRIM FONLARI" (HEDGE FUNDS) olarak adlandırılır."

M


ADDE 3 - Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Aracı kurumların Kanun'un 30'uncu maddesinin (b) bendinde tanımlanan sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere Kurul'dan izin almış olmaları,"

MADDE 4 - Aynı Tebliğe, 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir.

"İç Kontrol Sistemi

MADDE 12/A - İç kontrol sistemi; fonun faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin, finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını; fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, fon içtüzüğüne, izahnameye uygun yürütülmesini; hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini; muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını ve finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olarak zamanında hazırlanmasını temin etmek amacıyla uygulanan esas ve usullerdir.

İç kontrol esas ve usulleri;

a) Fon faaliyetlerinin kanuni düzenlemelere, kurucunun amaç ve konusuna, fon içtüzüğüne ve izahnameye uygun olarak yapılmasını,

b) Fon adına yapılan işlemlerin genel ve özel yetkilere dayalı olarak gerçekleştirilmesini, sözleşmelere uygun olarak yapılmasını, fon işlemleri için gerekli belgelerin düzenlenmesini,

c


) Fonun muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini,

d) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için risklerin tanımlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını,

e) Fon personelinin kendi adına yaptıkları işlemlerin fon ile çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitini,

f) Fondan yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun olup olmadığının tespitini,

g) Fon portföyünün değerlemesinin, fonun birim pay değerinin belirlenmesinin, fon portföy oranlarının ilgili mevzuata, fon içtüzüğü ve izahnameye uygunluğunun kontrolünü,

sağlayacak şekilde oluşturulur.

Fonun iç kontrol sistemine ilişkin tüm esas ve usuller yazılı hale getirilmek zorundadır.

Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişi, fon denetçileri tarafından denetlenir.

Tespitleri ve denetleme sonuçlarını ihtiva eden raporlar yılda en az bir kere kurucunun yönetim kuruluna ve Fon Kuruluna intikal ettirilir. Bu raporların en az 5 yıl süre ile kurucu nezdinde saklanması zorunludur.

Fon denetçisi, fonun mali durumunu zayıflatacak veya olağandışı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığını tespit etmesi halinde hazırlayacağı denetim raporunu en kısa sürede kurucunun yönetim kuruluna sunar ve aynı gün bir örneğini Kurula gönderir."

M


ADDE 5 - Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetici nezdinde, fonun içtüzük hükümleri ve fon yönetim stratejisi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla fon yönetiminde görev alacak, fonun yatırım yapabileceği varlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip yeterli sayıda uzman personelin bulunması, fon yönetim işlemlerinin gerektirdiği ve fonun yatırım ve yönetim amacına uygun mekan ve teknik donanımın kurulmuş olması gerekir. Ayrıca, katılma paylarının satışı sadece nitelikli yatırımcılarla sınırlandırılmış olan serbest yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticilerinden ve fon kurulu üyelerinden en az birer kişinin ve sözkonusu fonun portföy yöneticilerinin tümünün sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisans sınavı ile türev araçlar lisans sınavında başarılı olmaları, bu fonlar konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmaları, ayrıca kurucu ile yönetici şirketin bu fonların yönetimine ilişkin risk yönetim sistemlerini de içeren iç kontrol sistemini oluşturmaları zorunludur. Risk yönetim sistemi, fonun karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini, maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi için riskin toplam portföy ve spesifik enstrümanlar bazındaki değişik boyutları arasında kıyas imkanı yaratacak bir risk ölçüm mekanizmasının geliştirilmesini içermelidir."

M


ADDE 6 - Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin değişik son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel Fonların, endeks fonların ve serbest yatırım fonlarının içtüzük esasları Kurul'ca belirlenir."

MADDE 7 - Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesine "….. Özel Fonlar …" ibaresinden sonra gelmek üzere "…. ve serbest yatırım fonları….." ibareleri eklenmiştir.

MADDE 8 - Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Katılma paylarının halka arz edilmesi veya belirli kişi ve kuruluşlara ya da nitelikli yatırımcılara tahsisli satılması zorunludur."

MADDE 9 - Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel fonlara ve serbest yatırım fonlarına ilişkin izahname düzenleme esasları Kurul'ca belirlenir."

MADDE 10 - Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel fonlarda TTSG'nde ilan edilen izahname ayrıca içtüzükte belirlenen kişi ve kuruluşlara, serbest yatırım fonlarında ise satış yapılan nitelikli yatırımcılara iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla 6 iş günü içinde gönderilir."

MADDE 11 - Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"


Özel fonlarda izahnamenin tescil ve TTSG'nde ilanını takip eden 10 iş günü içinde, katılma payları, başlangıçta belirlenen kişi ve kuruluşlara satılır ve satış sonuçları 6 iş günü içinde Kurul'a bildirilir. Serbest yatırım fonlarında ise izahnamenin tescil ve TTSG'nde ilanını takip eden 10 iş günü içinde katılma paylarının nitelikli yatırımcılara satışına başlanır."

MADDE 12 - Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Değişiklikler ve yeni hususlar, Kurul'un onayı alınmadan izahname ve sirkülerde değişiklik yapılarak halka açıklanamaz ve uygulamaya konulamaz. Kurul'dan onay alındıktan sonra izahnamedeki değişikliklerin ticaret siciline tescil ettirilmesi ve ilanı, sirkülerdeki değişikliklerin ise, bu sirkülerin ilan edildiği gazetelerde yayımlanması zorunludur. Özel fonlarda izahnamede belirtilen hususlarda yapılacak değişiklikler, katılma payı sahiplerine 6 iş günü içinde iadeli taahhütlü olarak postayla bildirilir. Serbest yatırım fonlarında ise izahnamede belirtilen hususlarda yapılacak ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek önemli değişiklikler yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine iadeli taahhütlü olarak postayla bildirilir."

MADDE 13 - Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel fonlar ve serbest yatırım fonları halka arza veya satışa ilişkin ilan ve reklam veremezler."

MADDE 14 - Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin değişik üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"A tipi fonlarda ve likit fonlar dışındaki B tipi fonlarda, katılma payı alım-satımlarında içtüzük hükümleri uyarınca verilen alım-satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İçtüzüklerinde hüküm bulunmak kaydı ile aynı gün içinde iki fiyat açıklanabilir. Diğer fon türlerinden farklı olarak, serbest yatırım fonlarının payı fiyatları en az ayda bir kere hesaplanmak ve fon yatırımcılarına bildirilmek zorundadır. Bu fonların içtüzüklerinde katılma paylarının fona iadesi için pay fiyatlarının ilan süresinden daha farklı ve uzun süreler belirlenebilir."

MADDE 15 - Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin ikinci ve değişik üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel fonların ve serbest yatırım fonlarının katılma payları borsada işlem göremezler, özel fonların katılma paylarından fona geri dönenler ancak başlangıçta içtüzükte belirlenen kişi ve kuruluşlara satılabilir.

Fon içtüzüklerinde hüküm bulunmak ve kuralları belirlenmiş olmak koşuluyla katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından alım ve satımlarında komisyon uygulanabilir. Elde edilecek komisyon tutarı fona, kurucuya, yöneticiye veya katılma paylarının alım satımına aracılık eden kuruluşlara gelir olarak kaydedilir."

MADDE 16 - Aynı Tebliğe 37 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 37/A maddesi eklenmiştir.

"Pay Gruplarının Oluşturulması

MADDE 37/A - Yatırım fonlarından alınan yönetim ücreti; portföy yönetim ücreti ve pazarlama satış dağıtım ücreti şeklinde bölünerek ve/veya fonlara giriş-çıkış komisyonları uygulanmak suretiyle aynı fon çatısı altında farklı pay grupları oluşturulabilir. Bu ücretler ve komisyonlar fon, kurucu, yönetici ve katılma payı alım satımına aracılık eden kuruluşlar arasında paylaştırılabilir.

Pay grupları oluşturan fonların kamuyu aydınlatmalarına ilişkin esas ve standartları belirlemeye Kurul yetkilidir."

MADDE 17 - Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Borsa'da işlem görmeyen katılma paylarının, aracılık amacıyla borsa dışında alım satımı fon içtüzüklerinde hüküm bulunması kaydıyla mümkündür. Bu durumda içtüzükte kurucu dışında alım satıma aracılık edecek aracı kuruluşların belirtilmesi zorunludur. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının satışına aracılık edecek kurumların bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip satış personeli istihdam etmeleri ve sözkonusu fon satışlarının bu satış personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların bu Tebliğde belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler."

MADDE 18 - Aynı Tebliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Serbest yatırım fonları bu maddede yer alan portföy sınırlamalarına tabi değildir."

MADDE 19 - Aynı Tebliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Serbest yatırım fonları bu maddede yer alan işlemleri, belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın fon içtüzüklerinde yer alacak yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde gerçekleştirebilirler."

MADDE 20 - Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye altıncı fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Fonlar, periyodik raporlar kapsamında günlük, aylık ve yıllık olarak rapor düzenlerler. Serbest yatırım fonları günlük rapor hazırlama yükümlülüğünden muaftır."

"Yıllık rapor, bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy değeri ve fon toplam değeri tablolarını içerir. Yıllık rapora ayrıca dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler eklenir. Yıllık rapor her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde Kurul'a gönderilir. Özel fonlara ve serbest yatırım fonlarına ilişkin bağımsız denetim raporları gazetelerde ilan edilmez, katılma payı sahiplerine 15 iş günü içinde iadeli taahhütlü olarak postayla gönderilir."

"Serbest yatırım fonlarının ara mali tablolarının bağımsız denetimden geçirilmesi, Kurula gönderilmesi ve ilanı gerekmez."

MADDE 21 - Aynı Tebliğin 48 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel fonlara ve serbest yatırım fonlarına ilişkin olarak her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez."

MADDE 22 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)