Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Çevre ve Orman Bakanlığından:

Yerli ve YabancıAvcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına

İlişkin Usul veEsaslar Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak veTanımlar

Amaç

Madde 1 -BuYönetmeliğin amacı;

a)Sürdürülebilir avcılık ve doğal hayatın korunması ilkeleri gözetilerek,popülasyonları ve yıllık artım miktarları belirlenmiş yenilenebilir doğalkaynakların bir parçası olan av hayvanlarının, av turizmi kapsamında yerliavcılar ile yabancı uyruklu avcılara avlatılması veya avlanmasını sağlayacakusul ve esasları belirlemek,

b)Seyahat acentelerinin, Bakanlıkça avına izin verilen avlaklarda av turizmikapsamında yapacakları av organizasyonu, av ve yaban hayvanı gözlem turları,fotoğraf ve film çekimleri faaliyetlerini düzenlemek,

c)Yöre insanlarının yaban hayatı kaynaklarının varlığından oluşan katma değerdenyararlandırılarak kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkıdabulunmak,

d)Av organizasyonlarında görev alacak kalifiye eleman yetiştirilmesiyle ilgiliesasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 -BuYönetmelik, yerli ve yabancı avcıların avlanma esasları ile bu türorganizasyonları yürütecek acente ve görevlilerin yapacakları iş ve işlemlerikapsar.

Dayanak

Madde 3 -BuYönetmelik, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 15 inci ve32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

Madde 4 -BuYönetmelikte geçen;

Bakanlık:Çevre ve Orman Bakanlığını,

GenelMüdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

İlMüdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

Müdürlük:Orman İşletme Müdürlüğünü,

Kanun:1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

AvTurizmi: Avcı niteliğine sahip kişilerin avlanma amaçlarını gerçekleştirmeküzere belirlenmiş ilkelerle yaptıkları etkinlikleri,

AvOrganizasyonu: Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında avına izin verilen av hayvanıtürlerini, belirlenen usul ve esaslarla ölü ele geçirmek üzere yapılan avlailgili düzenlemelerin tümünü,

AvOrganizatörü: Av hayvanları ve yaban hayatı hakkında bilgi sahibi olan, avhayvanını belirleyerek avlatmaya veya gözlettirmeye, av ve yaban hayatı gözlemturları ile fotoğraf ve film çekimlerinin yapılmasına yardımcı olan, GenelMüdürlükçe açılan kursları başarıyla tamamlayıp sertifika alan kişiyi,

Avlak:Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıklarısahaları,

DevletAvlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerdeDevlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında ilgili kuruluşunonayı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

GenelAvlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün,bataklık ve sazlık gibi sahaları,


ÖrnekAvlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecekesaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

ÖzelAvlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığınavlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

YabanHayatı Geliştirme Sahası: Av ve yaban hayvanları ile ve yaban hayatınınkorunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamınıiyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planıçerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,

Avlanma:Av turizmi kapsamında avına izin verilen av hayvanı türlerini, izin verilenavlaklarda, belirlenen tarih ve miktarlar ile belirlenen usul ve esaslarla ölüele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

AvlanmaPlanı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izinverilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangiusul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen veyaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören veGenel Müdürlükçe onaylanmış planı,

AvlanmaZamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrasıarasında kalan zamanı,

AvYılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

AvDönemi: Merkez Av Komisyonu Kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihtebaşlayıp, yeni kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı zamana kadar geçen süreyi,


Bekve Yürüyüş Avı: Avcıların iki kişiyi aşmamak üzere yolak adı verilen yabanhayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek ya da avlaklarda yürüyerek yapılanavlanma şeklini,

SürekAvı: Av hayvanlarının belirlenen bir avlakta av köpeği ve sürenciler tarafındanbelirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazlaavcı tarafından yapılan avlanma şeklini,

AvlamaÜcreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları vegenel avlaklarda, avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarınave trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücreti,

Avlanmaİzin Ücreti: Av turizmi kapsamında avına izin verilen av hayvanı türlerine göreher av yılı için Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenenücreti,

Trofe:Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyanparçalarını,

DönerSermaye İşletmesi: Kanun çerçevesinde toplanan gelirlerin, yine sadece Kanunçerçevesinde kullanılmak üzere yatırıldığı, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılıÇevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 40 ncımaddesine göre kurulmuş bulunan döner sermaye işletmelerini,

TÜRSAB:Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğini,

(A)Grubu Seyahat Acenteleri: Türk vatandaşları ve yabancı uyruklulara ulaştırma,konaklama, gezi, spor ve eğlence olanakları sağlayan, onlara turizmle ilgilibilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ticari kuruluşları,


(C)Grubu Seyahat Acenteleri: Sadece Türk vatandaşları için yurt içi turlardüzenleyen ticari kuruluşları,

AvTurizmi İzin Belgesi: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri veSeyahat Acenteleri Birliği Kanununun 3 üncü maddesi çerçevesinde (A) ve (C)grubu seyahat acentesi belgesi alan acentelerin yerli ve yabancı avcılara avorganizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve filmçekimleri yapabilmelerini sağlamak üzere Genel Müdürlükçe verilen izinbelgesini,

YabancıAvcılık Belgesi: Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklular ile diğerdevletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerindeki birinci sınıfdiplomatik kimlik sahibi yabancılara ve uluslararası kuruluştemsilciliklerindeki görevlilere mütekabiliyet esası gözetilerek avlanmalarınısağlamak üzere Genel Müdürlükçe verilen belgeyi,

GeçiciAvcılık Belgesi: Türkiye'ye gelecek yabancı turist avcıların avorganizasyonlarına katılmalarına yönelik verilen avlanma izin belgesini,

ÖzelAvlanma İzin Belgesi: Av turizmi izin belgesine sahip seyahat acenteleriaracılığıyla veya kişisel başvuru yaparak avlanacak yerli avcılara, Türkiye'deyaşayan yabancılara, uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli kişilere,bilimsel araştırma amaçlı Türkiye'ye gelecek yabancılara, diğer devletlerinTürkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde görevli birinci sınıf diplomatikkimlik sahibi kişilere, av turizmi kapsamında avlanmaları için her avorganizasyonu için ayrı olmak üzere Genel Müdürlükçe verilen avlanma izinbelgesini,


AvHayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yeralan hayvanları,

YabanHayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenenbütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

Belediye:7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediye ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılıBüyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki ilk kademe belediyesini,

Belde:Belediyesi bulunan yerlemiş yerini,

Köy Tüzel Kişiliği: 18/3/1924 tarihli ve 442sayılı Köy Kanununa tabi olan tüzelkişiliği,

KatılımPayı: Bakanlığın av turizmi kapsamında elde ettiği gelirlerden yaban hayatı veav hayvanlarının korunması, bakımı ve üretimi hizmetlerinin karşılığı olarakavlaklarda sahası olan belediyeler ve köy tüzel kişiliklerine verilen ücreti,

Kota:Avına izin verilen av hayvanının sayısını, miktarını,

AvKılavuzu: Avlağa yakın köy ve belediye halkı ile yerel avcı kuruluşlarındanalınan av hayvanını belirlemede avcı ve acentelere yardımcı olacak kişiyi,

Sürekçi:Sürek avlarında av köpekleri, ses çıkaran aletler ve benzerleri ile avına izinverilen av hayvanlarını avcı yönüne yönlendirmede görev alan kişiyi,

Çantacı:Avcıların avla ilgili ekipman ve besinlerini taşıyan kişiyi,

C.I.C.:Uluslararası Av ve Yaban Hayatı Koruma Konseyini,

Komisyon:Av hayvanı türlerinin hangi avlaklarda avlanabileceği, kotası ve cinsiyetleri,ücretler, katılım payları, indirimli yerler ve indirim oranları, avlanmatarihleri ve süreleri ile avlanan av hayvanlarının etlerinin değerlendirmeşeklinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan çalışma ekibini,


ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Av Turizmi İzin Belgesive Seyahat Acentelerinin Sorumlulukları

Av Turizmi İzin Belgesi

Madde 5 -1618 sayılıKanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından (A) grubu seyahat acentesigeçici işletme veya işletme belgesi alan acenteler ile (C) grubu işletmebelgesi alan acentelere; av organizasyonları, av ve yaban hayvanları gözlemturları ile fotoğraf ve film çekimleri yapabilmeleri amacıyla Genel Müdürlükçeav turizmi izin belgesi (Ek-1) verilir.

Avturizmi izin belgesi, (A) ve (C) grubu seyahat acentelerine bir defaya özgüverilir ve bu belgeler diğer acentelere devredilemez. Av turizmi izin belgesiverilen acenteler Bakanlıkça Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilir.

(A)grubu seyahat acenteleri, geçici avcılık belgesi verilen yabancı turistavcılara, yabancı uyruklulara ve özel avlanma izin belgesi verilen yerliavcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf vefilm çekimleri; (C) grubu seyahat acenteleri, sadece yerli avcılara avorganizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve filmçekimleri düzenleyebilirler.

Av Turizmi İzin Belgesi Başvuruları

Madde 6 -Av turizmiizin belgesi; geçici işletme belgesi veya işletme belgesinin aslı ya da noteronaylı örneği ve taleplerini belirtir dilekçeyle TÜRSAB aracılığıyla GenelMüdürlüğe başvuran acentelere verilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca İşletmeBelgeleri İptal Edilen Acentelerin Av Turizmi İzin Belgelerinin İptali


Madde 7 -1618 sayılıKanunun 27 nci maddesi çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca işletme belgeleriiptal edilen (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinin veya geçici işletmebelgeleri geri alınan seyahat acentelerinin av turizmi izin belgeleri GenelMüdürlükçe iptal edilir.

GenelMüdürlük, gerektiğinde (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinden işletmebelgelerinin geçerliliğinin belgelenmesini isteyebilir.

Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine AykırıHareket Eden Acentelerin Av Turizmi İzin Belgelerinin İptali

Madde 8 -Kanun ve buYönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı hareket eden av turizmi izin belgesialmış (A) ve (C) grubu seyahat acenteleri, Bakanlıkça Kültür ve TurizmBakanlığına bildirilir. Bu acentelere 1618 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (h)bendi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığınca ihtar verilir. İkinci bir ihtaraneden olan seyahat acentelerinin av turizmi izin belgesi Genel Müdürlükçe,geçici işletme veya işletme belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptaledilir.

1618sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (h) bendi hariç, diğer nedenlerle geçici işletmeve işletme belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptal edilen av turizmi izinbelgesi sahibi (A) ve (C) grubu seyahat acenteleri, Kültür ve TurizmBakanlığınca Bakanlığa bildirilir. Bu seyahat acentelerinin av turizmi izinbelgeleri Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Geçiciişletme veya işletme belgeleri iptal edilmesine rağmen av turizmiorganizasyonlarına devam eden seyahat acenteleri hakkında 1618 sayılı Kanunhükümleri ve Kanunun 25 inci maddesi hükümleri uygulanır.


Seyahat Acenteleri ve AvcılarınSorumlulukları

Madde 9 -Av turizmiizin belgesi verilen (A) ve (C) grubu seyahat acenteleri;

a)Düzenleyecekleri av organizasyonlarında Genel Müdürlüğün açacağı avorganizatörü kursundan sertifika alan av organizatörü çalıştırmak,

b)Av organizasyonlarında bulunacak av organizatörlerinin yetki belgesini GenelMüdürlüğe vermek,

c)Av turizmi kapsamında yapacakları av organizasyonları, av ve yaban hayatıgözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri için bu Yönetmelikle belirlenenusul ve esaslara uymak,

zorundadır.

Seyahatacenteleri, izin almadan av turizmi kapsamında av organizasyonlarıdüzenleyemez; yabancı uyrukluların yabancı avcılık belgesi veya yabancı turistavcıların geçici avcılık belgesi almadan ve yanlarında bulundurmadanavlanmasına aracılık edemez.

Avorganizasyonunun yapıldığı avlakta toprak, su, hava kirlenmesi ve benzeri çevresorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz. Av organizasyonları, doğal hayatazarar vermeden yürütülmek ve tamamlanmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avlanma İzin Belgeleri,Yabancı Avcılık Belgesi,

Yerli ve YabancıAvcıların Avlanma ve Avlandırma Esasları

Yabancı Turist Avcılar için Geçici AvcılıkBelgesi

Madde 10 -Seyahatacenteleri aracılığıyla veya seyahat acentelerine bağlı kalmaksızın avlanmaküzere Türkiye'ye gelecek yabancı turist avcılara, Genel Müdürlükçe yabancıturist avcılar için geçici avcılık belgesi (Ek-2) verilir.


Yabancıturist avcılar geçici avcılık belgesi almadan Türkiye'de avlanamaz.

Geçiciavcılık belgesi; bu belgede kayıtlı av hayvanı türlerinin izin verilenavlaklarda avlanılması amacıyla kişiye özgü olarak verilir ve süresi yabancıturist avcının 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkametve Seyahatleri Hakkında Kanunda belirtilen Türkiye'de kalma süresi kadardır. Busüre geçici avcılık belgesinin verildiği yılı izleyen mali yıl başını geçemez.Sürek avlarında geçici avcılık belgesi ava katılacak tüm avcılar adınadüzenlenebilir.

Geçiciavcılık belgesinde; yabancı turist avcının kimlik bilgileri, avlanılacak avlak,avlanma tarihleri, avlanacak av hayvanı türleriyle ilgili bilgiler yer alır.

Geçiciavcılık belgesi dört nüsha olarak düzenlenir. Belgenin birer nüshası; ilgiliye,il müdürlüğüne ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. Diğer nüsha Genel Müdürlüktekalır.

Bağımsız Olarak Avlanacak Yabancı TuristAvcıların Geçici Avcılık Belgesi Başvurusu, Değerlendirme ve Avlanma Esasları

Madde 11 -Bağımsızolarak avlanmak üzere Türkiye'ye gelen yabancı turist avcılar sadece özelavlaklar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklardaavlanabilirler.

Bağımsızolarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklarda avlanacakyabancı turist avcılara, bu avlakların avlanma planlarında belirtilenkotalardan boş kota bulunması; özel avlaklarda bağımsız olarak avlanacakyabancı turist avcılara, avlak sahibinin talebi halinde geçici avcılık belgesiverilir.


Türkiye'dekiörnek ve özel avlaklarda bağımsız olarak avlanacak yabancı turist avcılar adınageçici avcılık belgesi başvuruları avlak işletmecileri tarafından yapılabilir.

Örnekavlak işletmecileri tarafından yabancı turist avcılar adına yapılacak geçiciavcılık belgesi başvuruları, geçici avcılık belgesi başvuru formu (Ek-3),2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunuyla belirlenen avcılık belgesiharcının ve avlanma izin ücretinin yabancı turist avcı adına ödendiğine ilişkinmakbuzun aslı; özel avlak işletmecileri tarafından yabancı turist avcılar adınayapılacak başvurular, geçici avcılık belgesi başvuru formu (Ek-3) ve 492 sayılıKanunla belirlenen avcılık belgesi harcının yabancı turist avcı adınaödendiğine ilişkin makbuzun aslıyla birlikte talep edilen avlanma izintarihinin başlangıcından en az beş gün önce Genel Müdürlüğe yapılır.

İşletilenörnek avlaklar ile özel avlaklarda bağımsız olarak avlanacak yabancı turistavcıların bireysel olarak geçici avcılık belgesi talep etmeleri durumundabaşvurular; geçici avcılık belgesi başvuru formu (Ek-3) ve avcılarınülkelerinden aldıkları avcılık yapabileceklerine ilişkin belgenin Türkçetercümeli ve konsoloslukça onaylı örneğiyle birlikte Türk konsolosluklarıaracılığıyla, talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından en az bir ayönce Genel Müdürlüğe yapılır.

Bireyselolarak geçici avcılık belgesi almak için başvuranların taleplerinin GenelMüdürlükçe uygun görülmesi halinde, yabancı turist avcının bulunduğu ülkedekiTürk konsolosluklarına 492 sayılı Kanun kapsamında belirlenen avcılık belgesiharcını ödemesi zorunludur. Avcılık belgesi harcının ödendiğine ilişkinmakbuzun aslının Genel Müdürlüğe gönderilmesi halinde geçici avcılık belgesidüzenlenir ve ilgiliye gönderilir.


Bireyselbaşvuru yapan yabancı turist avcılar, av organizasyonuna başlamadan önce avhayvanı türlerine göre belirlenen avlanma izin ücretini, izin verilen avlağınbağlı olduğu il müdürlüğü döner sermaye işletmesine, avlanma tarihinden önceyatırmak zorundadır. Avlanma izin ücretinin yatırılmaması halinde geçiciavcılık belgesi verilmiş olsa dahi il müdürlüğünce av organizasyonuna izinverilmez.

Bağımsızolarak avlanacak yabancı turist avcılar 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı AteşliSilahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanununuygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında Türkiye'ye sokacakları tüfek ve mermilereait silah ve mermi geçici giriş belgesini Bakanlık görevlisine göstermekzorundadır.

Seyahat Acenteleri Aracılığıyla AvlanacakYabancı Turist Avcılar İçin Geçici Avcılık Belgesi Başvurusu, Değerlendirme veAvlanma Esasları

Madde 12 -Seyahat acenteleriaracılığıyla avlanmak üzere Türkiye'ye gelecek yabancı turist avcılar GenelMüdürlükçe işletilen avlaklar, gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilenörnek avlaklar ve özel avlaklarda avlanabilirler.

Seyahatacenteleri aracılığıyla avlanacak yabancı turist avcılara geçici avcılıkbelgesi;

a)Kotası belirlenen ve Genel Müdürlükçe işletilen avlaklarda, kotanın acenteadına tahsis edilmiş olması,

b)Gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklarda, avlanmaplanlarında belirlenen kotalardan boş kota bulunması,


c)Envanter sonuçlarına göre avlanmaya izin verilen ve kota verilmeyen GenelMüdürlükçe işletilen avlaklarda yabancı turist avcılar adına avcılık belgesiharcı ve avlanma izin ücretinin yatırılmış olması,

halindeverilir.

GenelMüdürlükçe işletilen avlaklarla, gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilenörnek avlaklarda avlanmak üzere Türkiye'ye gelecek yabancı turist avcılar adınaacenteler tarafından yapılacak geçici avcılık belgesi başvuruları, geçiciavcılık belgesi başvuru formu (Ek-3), 492 sayılı Kanunla belirlenen avcılıkbelgesi harcının ve avlanma izin ücretinin yabancı turist avcı adına ödendiğineilişkin makbuzun aslı; özel avlaklarda avlanmak üzere gelecek yabancı turistavcılar adına acenteler tarafından yapılacak geçici avcılık belgesibaşvuruları, geçici avcılık belgesi başvuru formu (Ek-3) ve 492 sayılı Kanunlabelirlenen avcılık belgesi harcının yabancı turist avcı adına ödendiğineilişkin makbuzun aslıyla birlikte talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcındanen az beş gün önce Genel Müdürlüğe yapılır.

Devlet Misafirlerine Verilecek GeçiciAvcılık Belgesi ve Başvurusu

Madde 13 -DevletBaşkanı, Başbakan ve Bakan düzeyinde bulunan yabancı devlet misafirlerine,Türkiye'de avlanabilmeleri için yabancı devlet misafirleri için geçici avcılıkbelgesi (Ek-4) verilir.

Avlanmaizni, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bakanlıktan alınır. Bu tür davetleryapılmadan önce Bakanlığın olumlu görüşünün alınması şarttır.


BaşvurularınBakanlıkça uygun görülmesi halinde, 492 sayılı Kanun kapsamında alınacakavcılık belgesi harcının Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yatırılmasızorunludur.

Avcılıkbelgesi harcının ödendiğine ilişkin makbuzun aslının Bakanlığa gönderilmesihalinde geçici avcılık belgesi, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgiliyeverilir.

Geçiciavcılık belgesi üç nüsha olarak düzenlenir. Belgenin bir nüshası il müdürlüğüneve bir nüshası Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Diğer nüsha Bakanlıkta kalır.

Devlet Misafirlerinin Avlanma Esasları

Madde 14 -Yabancıdevlet misafirleri, Bakanlıkça avlaklara göre belirlenen ve yabancı devletmisafirleri için ayrılan kota miktarları gözönünde bulundurularak av turizmikapsamında avına izin verilen av hayvanları ile Merkez Av Komisyonu kararıylaavına izin verilen av hayvanlarını avlayabilirler.

Yabancıdevlet misafirlerinden, ikili veya çok taraflı sözleşmelere ve mütekabiliyetesasına bağlı olarak Genel Müdürlükçe işletilen avlaklarda avlanma izin veavlama ücreti alınmayabilir.

Yerli Avcılar için Özel Avlanma İzin Belgesi

Madde 15 -Kişiselolarak veya seyahat acenteleri aracılığıyla avlanacak yerli avcılar her avorganizasyonu için ayrı olmak üzere Genel Müdürlükten yerli avcılar için özelavlanma izin belgesi (Ek-5) almak zorundadır.

Yerli avcılar, Kanunun geçici 1 inci maddesihükümleri saklı kalmak koşuluyla,13 üncü maddesi kapsamında alınmışavcılık belgesi olmadan av turizmi kapsamında avlanamazlar.


Özelavlanma izin belgesi kişiye özgü olup, başkasına devredilemez.

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 16 -Kişiselolarak veya seyahat acenteleri aracılığıyla avlanmak isteyen yerli avcılarınözel avlanma izin belgesi başvuruları;

a)Avcılık belgesi veya geçerli av tezkeresinin onaylı örneği,

b)Yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivli silah taşıma ruhsatının onaylı örneği,

c)Yerli avcılar için özel avlanma başvuru formu (Ek-6),

ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılır.

Seyahat acentesi tarafından avcı adına yapılacakbaşvurularda; birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde istenilenbelgelerle birlikte, avlanma izninin Genel Müdürlükten alınmasında, avorganizasyonunun yürütülmesinde, avlanma izin ve avlama ücretleriyle ilgili işve işlemlerin yapılmasında, acentenin yetkili kılındığına ilişkin avcıtarafından ait olduğu av yılı için verilmiş noter onaylı vekaletnamenin GenelMüdürlüğe gönderilmesi zorunludur.

Özel avlanma izin belgesi;

a) Yerli avcı kotası bulunan avlaklarda; kişisel veyaseyahat acenteleri aracılığıyla avlanmak isteyen avcıların başvurularının uygunbulunduğunun tebliğinden sonra, avlanma izin ücretine ait dekontun aslının buYönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamında belirlenecek tarihe kadar GenelMüdürlüğe gönderilmesinden sonra,

b) Envanter sonuçlarına göre avlanmaya izin verilenancak kota verilmeyen avlaklarda; avlanma izin ücretine ait dekontun aslınınGenel Müdürlüğe gönderilmesinden sonra,


düzenlenir.

Avlanma izin ücretine ait dekontun başvuru belgeleriylebirlikte gönderilmemesi durumunda özel avlanma izin belgesi düzenlenmez.

Özel avlaklarda avlanma izni ise, özel avlak sahibi yada işletmecisi tarafından verilir.

Özel avlanma izin belgesi üç nüsha olarak düzenlenir.Belgenin birer nüshası; ilgiliye ve il müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüshaGenel Müdürlükte kalır.

BilimselAraştırma Amaçlı Avlanma İzni ve Başvuru

Madde 17 -Av turizmi kapsamında avına izin verilen av hayvanlarıyla ilgili bilimselaraştırmalar yapmak amacıyla, çalıştığı kurumdan araştırma izni alarakTürkiye'ye gelen yabancılara, 4/4/1988 tarihli ve 88/12839 sayılı BakanlarKurulu Kararı ve 6/10/2003 tarihli ve 6270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile6136 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 44 ve 45 inci maddelerihükümleri saklı kalmak koşuluyla Genel Müdürlükçe bilimsel araştırma amaçlıözel avlanma izin belgesi (Ek-7) verilebilir. Bu izin belgesi kişiye özgüdür,devredilemez.

Bilimsel araştırma amaçlı özel avlanma izin belgesi üçnüsha olarak düzenlenir. Belgenin birer nüshası; ilgiliye ve il müdürlüğünegönderilir. Diğer nüsha Genel Müdürlükte kalır.

Avlanma Esasları

Madde 18 -Av turizmi kapsamında avına izin verilen türler üzerinde bilimselaraştırma amacıyla özel avlanma izin belgesi verilen yabancıların avlayacağı avhayvanlarının tür, yaş, cinsiyet, izin verilecek avlaklar ve ücreti GenelMüdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenir.


Üreme yeteneğini kaybetmiş, hastalıklı, sakat ve hatalıtrofeli av hayvanlarının avına izin verileceklerden avlanma izin ücreti veavlama ücreti alınmayabilir. Ancak bu kişilerin sağlıklı bireyleri avlamakistemeleri halinde avlanma izin ve avlama ücretleri yabancılara uygulananücretlerin aynısıdır.

Bilimsel araştırma amaçlı özelavlanma izin belgesi olmadan hiçbir şekilde avlanılamaz.

Bilimsel amaçlı yapılan avlanmalarda avına izin verilenav hayvanlarının et ve trofelerinin 8/3/1990 tarihli ve 90/234 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Türkiye dışınaçıkarılmasına, bu Yönetmeliğin 51 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzereGenel Müdürlükçe izin verilebilir.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilimsel araştırma yapacakkişiler, Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslarla avlanabilirler.

Yabancı AvcılıkBelgesi

Madde 19 -Türkiye'de avlanmak üzere;

a) 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk VatandaşlığıKanununun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımınailişkin belge (pembe kart) sahibi olanlara,

b) Emniyet makamlarınca ikamet tezkeresi verilen Türklükbelgesi sahibi Batı Trakyalı Türklere,

c) (a) ve (b) bendinde sayılanlar dışında kalan 5683sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında olan yabancı uyruklulara,

d) Uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevlikişilere,

492 sayılı Kanunla belirlenen avcılık belgesi harcının ödenmesikoşuluyla mütekabiliyet esasları çerçevesinde Genel Müdürlükçe yabancı avcılıkbelgesi (Ek-8) verilir.


Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında verilecek yabancıavcılık belgesinin süresi, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncumaddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belgeningeçerli olduğu süre kadar; (b) ve (c) bendi kapsamında verilecek yabancıavcılık belgelerinin süresi, yabancı uyruklu avcının ikamet tezkeresindeki sürekadar; (d) bendi kapsamında verilecek yabancı avcılık belgesinin süresiTürkiye'de görevli oldukları süre kadardır.

Bu madde kapsamında verilen yabancı avcılıkbelgelerinden geçerlilik süresi sona erenlerin talep etmeleri halinde yabancıavcılık belgeleri, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve(d) bentlerinde belirtilen belgeler ile 492 sayılı Kanun çerçevesindebelirlenen avcılık belgesi harcının ödendiğine ilişkin makbuzun aslınınverilmesi koşuluyla yenilenir.

Yabancı AvcılıkBelgesi Başvurusu ve Değerlendirme

Madde 20 -Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında olanlara verilecek yabancıavcılık belgesi başvuruları;

a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b)bentleri kapsamında olanların Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri saklıkalmak üzere Türk makamlarından aldıkları yivsiz tüfek ruhsatnamesinin onaylıörneği,

b) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) ve (d)bentleri kapsamında olanların 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasınailişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesi kapsamında izin alarak Türkiye'yesoktukları yivli ve yivsiz tüfeklerine ait silah taşıma ruhsatının onaylıörneği,


c) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendikapsamında olanların 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesikapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belgenin; (b) ve (c)bentleri kapsamında olanların Emniyet makamlarından aldıkları ikamettezkeresinin onaylı örneği,

d) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendikapsamında olan uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli kişilere Türkiye'deçalışmalarına veya görevli olarak bulunmalarına olanak veren yetkili makamınyazısı,

e) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamındaki yabancıuyruklu avcıların uyruğunda oldukları ülkenin, o ülkede ikamet eden Türklere bukonuda yapılan uygulamanın nasıl olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığındanalacakları mütekabiliyet esaslarıyla ilgili görüşü,

f) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamındaki yabancıuyruklu avcılara, uyruğunda oldukları ülkeden verilmiş avcılık yapabileceğineilişkin belgenin, Dışişleri Bakanlığının mütekabiliyet esaslarıyla ilgiligörüşü çerçevesinde Türkiye'de geçerli olması halinde Türkçe tercümeli veonaylı örneği, geçerli olmaması halinde Türkiye'den alınmış avcı eğitimi kursbitirme belgesi,

ile birlikte Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla GenelMüdürlüğe yapılır.

Yabancı avcılık belgesinde, Dışişleri Bakanlığınınmütekabiliyet esaslarıyla ilgili görüşü ve yürürlükte bulunan Kanun ve mevzuatçerçevesinde avcının avlanma koşulları belirtilir. Bu kişiler belgelerindebelirtilen avlanma koşulları dışında avlanamazlar.


Yabancı avcılık belgesi üç nüsha olarak düzenlenir.Belgenin birer nüshası; ilgiliye ve Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Diğernüsha Genel Müdürlükte kalır.

Av TurizmiKapsamında Avlanma Esasları

Madde 21 -Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında olan yabancı avcılık belgesialmış yabancılar, Genel Müdürlükçe işletilen avlaklar, gerçek ve tüzel kişilertarafından işletilen örnek ve özel avlaklarda, av turizmi kapsamında avına izinverilen av hayvanı türlerini seyahat acenteleri aracılığıyla ya da seyahatacentelerine bağlı kalmaksızın yabancılar için özel avlanma izin belgesi (Ek-9)alarak; devlet avlakları ve genel avlaklarda Merkez Av Komisyonu Kararıçerçevesinde avına izin verilen türleri avlanma izni alarak avlayabilirler.

Seyahat acentelerine bağlı kalmaksızın avlanacak yabancıuyruklu avcılar, Türkçe bilmemeleri halinde yanlarında tercüman bulundurmakzorundadır.

Özel avlanma izin belgesi başvuruları; yabancı avcılariçin özel avlanma izin belgesi başvuru formu (Ek-10) ve yabancı avcılıkbelgesinin onaylı örneğiyle birlikte Genel Müdürlüğe yapılır.

Özel avlanma izin belgesi, bu Yönetmeliğin 32 ve 33 üncümaddeleri hükümleri saklı kalmak koşuluyla;

a) Seyahat acenteleri aracılığıyla avlanmak istenilmesihalinde, acentelere kota tahsis edilmiş olması ya da gerçek ve tüzel kişilertarafından işletilen avlaklarda, avlanma planlarında belirtilen kotalardan boşkota bulunması,


b) Türkiye'de ikamet eden yabancılara ayrılankotalardan, kişisel başvuru yaparak avlanmak istenilmesi halinde, buYönetmeliğin 33 üncü maddesi çerçevesinde kota tahsis edilmesi,

c) Envanter sonuçlarına göre avlanmaya izin verilenancak kota verilmeyen avlaklarda, avlanma izin ücretine ait dekontun aslınınGenel Müdürlüğe gönderilmesi,

halinde düzenlenir.

Yabancılar için özel avlanma izin belgesi üç nüshaolarak düzenlenir. Belgenin birer nüshası; ilgiliye ve il müdürlüğünegönderilir. Diğer nüsha Genel Müdürlükte kalır.

Diplomatik KimlikSahibi Görevlilere Verilecek Yabancı Avcılık Belgesi

Madde 22 -Türkiye'de avlanacak yabancı uyruklulardan;

a) 5683 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birincifıkrası kapsamında olan diğer devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerindekibirinci sınıf diplomatik kimlik belgesi sahibi büyükelçileri ile birinci sınıfdiplomatik kimlik sahibi Büyükelçilik mensuplarına, birinci sınıf diplomatikkimlik hamili başkonsoloslara ve birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi Konsoloslukmensuplarına,

b) Uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki birincisınıf diplomatik kimlik belgesi sahibi görevlilere,

mütekabiliyet esasları çerçevesinde yabancı avcılıkbelgesi (Ek-8) verilir.

Bu madde kapsamında verilecek yabancı avcılık belgesininsüresi, yabacı uyruklu kişilerin diplomatik kimlik belgelerinde yazılı sürekadardır.


Bu madde kapsamında verilen yabancı avcılıkbelgelerinden geçerlilik süresi sona erenlerin yabancı avcılık belgeleri, buYönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenbelge ile 492 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenen avcılık belgesi harcınınödendiğine ilişkin makbuzun aslının verilmesi koşuluyla talep edilmesi halindeyenilenir.

Yabancı avcılık belgelerinin yenilenmesinde 5683 sayılıKanunun 29 uncu maddesi hükümleri saklıdır.

Görevleri sona eren diplomatik kimlik belgesi sahibiavcıların yabancı avcılık belgeleri Dışişleri Bakanlığına geri verilir.

Başvuru veDeğerlendirme

Madde 23 -Bu Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında olanlara verilecek yabancıavcılık belgesi başvuruları;

a) Dışişleri Bakanlığınca verilmiş diplomatik kimlikkartının onaylı örneği,

b) 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkinYönetmeliğin 44 üncü maddesi kapsamında Türkiye'ye sokulan yivli ve yivsiz avtüfeklerine ait silah taşıma ruhsatının onaylı örneği,

c) Diplomatik kimlik sahibi kişinin uyruğunda olduğuülkenin, o ülkede ikamet eden Türk diplomatlara bu konuda yapılan uygulamanınnasıl olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığından alınacak mütekabiliyetesaslarıyla ilgili görüşü,

d) Diplomatik kimlik sahibi kişinin avcılıkyapabileceğine ilişkin belgenin mütekabiliyet esaslarıyla ilgili görüşüçerçevesinde Türkiye'de geçerli olması halinde Türkçe tercümeli ve onaylıörneği, geçerli olmaması halinde Türkiye'den alınmış avcı eğitimi kurs bitirmebelgesi,


ile birlikte Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla GenelMüdürlüğe yapılır.

Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında yabancıavcılık belgesi verilen yabancı uyruklu avcıların avlanma koşulları, DışişleriBakanlığının mütekabiliyet esaslarıyla ilgili görüşü çerçevesinde belgelerindebelirtilir. Bu kişiler belgelerinde belirtilen avlanma koşulları dışındaavlanamazlar.

Yabancı avcılık belgesi iki nüsha olarak düzenlenir.Belgenin bir nüshası Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgiliye gönderilir.Diğer nüsha Genel Müdürlükte kalır.

Av TurizmiKapsamında Avlanma Esasları

Madde 24 -Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında yabancı avcılık belgesiverilenler, seyahat acenteleri aracılığıyla ya da seyahat acentelerine bağlıkalmaksızın Genel Müdürlükçe işletilen avlaklar ile gerçek ve tüzel kişilertarafından işletilen avlaklarda ve özel avlaklarda Genel Müdürlükten yabancılariçin özel avlanma izin belgesini (Ek-9) alarak avlanabilirler.

Seyahat acentelerine bağlı kalmaksızın avlanacak yabancıuyruklu avcılar, Türkçe bilmemesi halinde yanlarında tercüman bulundurmakzorundadır.

BuYönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında yabancı avcılık belgesi verilen yabancıuyrukluların seyahat acentelerine bağlı kalmaksızın Genel Müdürlükçe işletilenavlaklarda avlanmak istemeleri halinde, ikili veya çok taraflı sözleşmeler vemütekabiliyet esaslarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından alınan görüşçerçevesinde avlanma izin ücreti veya avlama ücreti alınmayabilir. Bu kişiler,seyahat acenteleri aracılığıyla Genel Müdürlükçe işletilen avlaklar ile gerçekve tüzel kişiler tarafından işletilen avlaklarda avlanmaları halinde, avlanmaizin ücreti ve avlama ücretini ödemek zorundadır.


Yabancılar için özel avlanma izin belgesi başvuruları,yabancı avcılar için özel avlanma izin belgesi başvuru formu (Ek-10) ve yabancıavcılık belgesinin onaylı örneğiyle birlikte avcı veya acente aracılığıylaGenel Müdürlüğe yapılır.

Yabancı özel avlanma izin belgesi;

a) Diplomatlar ve seyahat acenteleri için ayrılanyabancı avcı kotalarından ya da gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilenavlaklarda avlanma planlarında belirtilen kotalardan boş kota bulunması,

b) Envanter sonuçlarına göre avlanmaya izin verilenancak kota verilmeyen avlaklarda avlanma izin ücretine ait dekontun aslınınGenel Müdürlüğe gönderilmesi,

halinde düzenlenir.

Yabancılar için özel avlanma izin belgesi dört nüshaolarak düzenlenir. Belgenin birer nüshası acenteye ya da avcıya, il müdürlüğüneve Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Diğer nüsha Genel Müdürlükte kalır.

Özel AvlaklardaYabancıların Avlanma Esasları

Madde 25 -Yabancı avcılar, özel avlaklarda üretilen ve salınan türleri, özel avlak işleticisitarafından belirlenen ücretlerle bu avlaklarda avlayabilirler.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

AvdaKullanılacak Silahlar ve Aksamı ile Mermilerin

Türkiye'yeGetirilmesi ve Çıkartılması

Avda KullanılacakSilahlar ve Aksamı ile Mermiler

Madde 26 -Yabancı uyruklu avcılar; 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasınailişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye'ye getirdikleri kendilerine aityivli, yivsiz tüfekler, ok, yay ve bunlara ait aksamlarıyla avlanabilir; aynıYönetmelik çerçevesinde getirdikleri mermileri avda kullanabilirler.


Av organizasyonu yapan acenteler ile özel avlak, gerçekve tüzel kişiler tarafından işletilen avlak işletmecileri tarafından yabancıavcılara yivli ve yivsiz av tüfeği ödünç olarak verilemez, kiralanamaz,avlanmalarda kullandırılamaz.

Yerli avcıların avda kullanacakları tüfeklerininkendilerine ait yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivli tüfek taşıma ruhsatınınbulunması zorunludur.

Silah ve Aksamıile Mermilerin Türkiye'ye Getirilmesi ve Taşınması

Madde 27 -4915 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye'yeavlanmak üzere gelecek yabancı turist avcılar ile yabancı uyruklular, 6136sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında tüfek ve aksamı ilemermileri geçici olarak Türkiye'ye sokabilir ve taşıyabilirler.

Yabancıların yivli veya yivsiz av tüfeklerini Türkiye'detaşıyabilmeleri hususunda 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkinYönetmelik hükümleri ile 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve SpordaKullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunhükümleri saklıdır.

Silah ve Aksamıile Mermilerin Türkiye'den Çıkartılması

Madde 28 -Yabancı uyruklu avcılar tarafından Türkiye'ye geçici olarak sokulan ok veyayların, yivli ve yivsiz av tüfekleri ile aksamlarının ve sarfedilmeyenmermilerinin yabancı avcılar tarafından 6136 sayılı Kanun ve bu Kanununuygulanmasına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde Türkiye'den çıkarılmasızorunludur.


Yabancı uyruklu avcıların, bu Yönetmeliğin 46 ncımaddesinde belirtilen av sırasında sarfedilen mermileri içerir bilgilerin yeraldığı bilgi formunu, 6136 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 46ncı maddesinin (a) fıkrası gereğince, gümrük kapılarındaki Emniyet makamlarınavermeleri zorunludur.

BEŞİNCİBÖLÜM

AvOrganizasyonlarının Yapılacağı Avlaklar, Avına İzin Verilecek Türler veCinsiyetleri, Kotaların Belirlenmesi, Başvuru, Değerlendirme, Kullanımı,Duyuru, Ücretler, Avlanma Süreleri ve Katılım Payları

Av OrganizasyonlarınınYapılacağı Avlaklar

Madde 29 -Av turizmi kapsamında av organizasyonlarına izin verilecek avlaklarşunlardır:

a) Genel Müdürlükçe işletilen ya da işlettirilen örnekavlaklar,

b) Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları,

c) Özel avlanma planları çerçevesinde avlanmanınyapılabilmesine Genel Müdürlükçe izin verilen yaban hayatı geliştirme sahalarıile milli parklar,

d) Özel avlaklar.

Kanunun 2 nci maddesinin (11, 12 ve 13) numaralıbentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlar ile özel kanunlarla veya merkez avkomisyonunca avlanmanın yasak edildiği yerlerde av ve yaban hayvanlarınınçoğaldığı ve zararlı olduğu hallerde mücadele amaçlı avlanmalarının av turizmikapsamında yapılması için Bakanlıkça yerli ve yabancı avcılara bu Yönetmelikhükümleri çerçevesinde izin verilebilir.


Avına İzinVerilecek Türler ve Cinsiyetleri ile Kotalar

Madde 30 -Özel avlaklar dışındaki avlaklarda, avlanacak av hayvanlarının türleri,cinsiyetleri ve avlanılmasına izin verilecek miktarları envanter çalışmalarıdoğrultusunda her yıl en geç aralık ayı sonuna kadar Genel Müdürlükçeoluşturulan komisyon tarafından belirlenir.

Özel avlaklarda ise, Genel Müdürlükçe izin verilereküretilen ve salınan türler avlanabilir.

Yerli ve YabancıAvcılara Ayrılacak Kotalar ve Kullanımı

Madde 31 -Kotalar; yabancı turist avcılar için seyahat acentelerine, yerli avcılara,yabancı avcılık belgesi verilen yabancı uyruklu avcılara kullandırılmak üzereayrı ayrı belirlenir.

Seyahat acentesi kotaları; seyahat acenteleriaracılığıyla avlanacak yabancı uyruklu avcılara, yerli avcı kotaları; seyahatacenteleri aracılığıyla veya acentelere bağlı olmaksızın avlanacak yerliavcılara, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu avcı kotaları; bu Yönetmeliğin19 uncu maddesi kapsamında yabancı avcılık belgesi verilen yabancılara, Devletmisafiri ve diplomatik kimlik sahibi yabancı uyruklu avcı kotaları; buYönetmeliğin 13 ve 22 nci maddeleri kapsamında yabancı avcılık belgesi verilenyabancılara kullandırılır.

Seyahat acenteleri, aldıkları kotaları diğer acenteleredevredemez, bir başka yerli ya da yabancı avcıya kullandıramaz.

Yabancı avcılar, aldıkları kotaları bir başka yabancı yada yerli avcıya devredemez.


SeyahatAcentelerinin Yabancı Avcı Kotası Başvuruları ve Değerlendirme

Madde 32 -Seyahat acentelerinin kota tahsis başvuruları, postayla en geç şubat ayısonuna kadar Genel Müdürlüğe yapılır.

Seyahat acentelerine avlak bazında verilecek kotalar;avlağın büyüklüğüne göre her avlakta av organizasyonu düzenleyebilecek acentesayısı, avcı güvenliği, av organizasyonlarının rahat yürütülmesi ve her avlakiçin belirlenen kotalar gözönünde bulundurularak Genel Müdürlükçe çıkarılacaktamim doğrultusunda tahsis edilir.

Acentelere tamim doğrultusunda tahsis edilecek kotalarınbelirlenmesinden sonra, avlanma izin ücretlerinin bu Yönetmeliğin 36 ncımaddesi kapsamında belirlenecek süre içinde yatırılması ve dekontlarınasıllarının Genel Müdürlüğe gönderilmesi istenir. Avlanma izin ücretlerininbelirlenen süre içinde yatırılması halinde acentelere kota tahsis edilir.

Kotalar, avlanma izin ücretinin süresinde ödenmemesidurumunda, bu Yönetmelik esasları ve çıkarılacak tamim çerçevesinde taleplerikarşılanamayan diğer acentelere tahsis edilir.

Talepleri karşılanamayan diğer acentelerin taleptebulunmaması halinde bu kotalar, seyahat acentelerine bağlı olmaksızın avlanacakyabancı avcılık belgesi sahibi yabancı avcılara ve kişisel başvuruda bulunanyerli avcılara kullandırılabilir.

Yerli Avcılar ileTürkiye'de İkamet Eden Yabancı Avcıların Kota Başvuruları ve Değerlendirme


Madde 33 -Kota başvuruları; bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamında belirlenecektarihe kadar, bu Yönetmeliğin 16, 21 ve 24 üncü maddesinde belirtilen başvurubelgeleriyle birlikte postayla Genel Müdürlüğe yapılır. Faksla yapılanbaşvurular dikkate alınmaz.

Yerli ve yabancı avcı kotalarına yapılacak başvurulartamim doğrultusunda değerlendirilerek yerli ve yabancı avcılar ile acentelerebildirilir.

Kotalar, avlanma izin ücretine ait dekontun aslının engeç bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamında belirlenecek tarihe kadar GenelMüdürlüğe gönderilmesinden sonra tahsis edilir. Avlanma izin ücretine aitdekontun aslının belirtilen tarihe kadar gönderilememesi durumunda kota tahsisiyapılmaz ve tahsis edilmeyen kotalar, talepleri karşılanamayan diğer avcı veacentelere kullandırılır.

Kota verilerek av hayvanını avlayan ya da yaralayanyerli avcılar ile bu Yönetmeliğin 19 ve 22 nci maddeleri kapsamında yabancıavcılık belgesi alan yabancı avcılara bir sonraki av yılında herhangi biravlakta kota tahsisi yapılmaz; ancak bu avcılara kotaların boş olması durumundakota tahsis edilebilir.

Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamında belirlenecektarihe kadar yapılan başvurular sonucunda kotaların boş kalması durumunda buYönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamında belirlenecek tarihten sonra yapılacakbaşvurular, bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlükçeyeniden değerlendirilir.


KotalarınKullanılması

Madde 34 -Yerli ve yabancı avcılar ile seyahat acentelerine tahsis edilen kotalar,izin verilen avlaklarda kullanılır.

Tüm avlanma izin başvuruları en geç talep edilen avlanmaizin tarihinin başlangıcından beş gün önce yapılır.

Seyahat acentesi aracılığıyla acente kotası ileavlanacak avcıların av hayvanını avlayamamaları durumunda aynı kota; avlanmaizin ücretinin yatırılması koşuluyla aynı avlakta ikinci kez yenidenkullandırılabilir.

Yerli avcılar ile bu Yönetmeliğin 19 ve 22 nci maddelerikapsamında yabancı avcılık belgesi verilen yabancı uyruklu avcılar, kendilerinetahsis edilen kotalarla av hayvanını avlayamamaları durumunda aynı kota;avlanma izninin bitim tarihinden itibaren on gün içinde talepleri doğrultusundaavlanma izin ücretini yeniden ödemeleri koşuluyla aynı avlak için ikinci kezyeniden kullandırılabilir.

Ancak; av organizasyonunun avlanma izin tarihibaşlangıcından önce iptal edilmesi durumunda, avcının mazeretini kanıtlamasıkoşuluyla aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan talep edilecek ikinci birtarihte yeniden kullandırılır.

Avın iptal edilmesi durumu il müdürlüğünün yazısı esasalınarak belirlenir.

Avın iptal edilmesi veya av hayvanının avlanılamamasısonucu kotanın tekrar kullanılmak istenmesi durumunda, talep edilecek ikinciizin tarihleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Talep edilen avlanma izintarihi avlaktaki diğer av organizasyonları gözönünde bulundurularak acente veyaavcının görüşü alınarak Genel Müdürlükçe değiştirilebilir.


Geçici avcılık belgeleri ile özel avlanma izin belgelerindebelirtilen avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki herhangi birgünde olumsuz hava koşulları veya avcının hastalanması nedeniyle avorganizasyonunun tamamlanamaması durumunda avlanma izni;

a) Yabancı turist avcılar için geçici avcılıkbelgelerinin geçerlilik süresi içinde kalmak koşuluyla kalan avlanma süresikadar,

b) Yerli avcılar ile bu Yönetmeliğin 19 ve 22 ncimaddeleri kapsamında yabancı avcılık belgesi verilen yabancı uyruklu avcılara;av organizasyonunun iptal edildiği tarihten itibaren, en geç on beş gün içindeavlanmak koşuluyla verilen avlanma izin süresinden kalan süre kadar,

ilmüdürlüğünce uzatılır.

Bu durumda yeniden geçici avcılık ve izin belgesidüzenlenmez, avlanma izin ücreti alınmaz.

Av organizasyonunun olumsuz hava koşulları nedeniyletamamlanamadığı, av organizasyonuna katılan Bakanlık görevlisi, av organizatörüve av kılavuzlarıyla birlikte düzenlenecek ve il müdürlüğünce onaylanacaktutanakla, avcının hastalanması durumu ise raporla belirlenir.

Av hayvanının yaralanmış olması kotanın kullanılmasıanlamına gelir.

Yaralanan av hayvanları, insanlara ve hayvanlara zararvermemesi ve acı çekmemesi için acente, avcı ve görevli personel tarafındanizlenir ve zararsız hale getirilir.

Duyuru

Madde 35 -Av turizmi kapsamında av organizasyonlarının yapılacağı avlaklar, avhayvanı tür ve cinsiyetleri, bu türlere ait yerli ve yabancı avcı kotaları,avlanma izin ücreti ve avlama ücretleri ile katılım paylarının en geç aralıkayı sonuna kadar belirlenmesinden sonra, Bakanlık ve Genel Müdürlüğün internetsitesi ile il müdürlüğü ilan panosundan duyurulur.


Başvuru Tarihlerive Değerlendirme

Madde 36 -Acente ve avcıların avlanma izin başvurularının hangi tarihler arasındayapılacağı ve değerlendirileceği en geç aralık ayı sonuna kadar GenelMüdürlükçe duyurulur.

ALTINCIBÖLÜM

Avlamave Avlanma İzin Ücretleri, Avlanma Süreleri ve Katılım Payları

DevletAvlaklarında Ücretlerin Belirlenmesi

Madde 37 -Devlet avlaklarında yapılacak av organizasyonlarında uygulanacak avlanmaizin ücretleri ve avlama ücretleri ile indirim oranları, avorganizasyonlarından elde edilen gelirlerden işbirliği yapılan belediyeler veköy tüzel kişiliklerine verilecek katılım payının miktarı ve ne kadar süreyleverileceği; av turizminin teşvik edilmesi ve gelişmesine olanak sağlanması,kırsal kalkınmanın desteklenmesi, bölgeye yönelik başka turistik aktiviteakımının olmayışı, konaklama tesisleri ve yeterliliği, ulaşım, havaalanına veseçkin turizm merkezlerine uzaklıkları gözönünde bulundurularak her av yılıiçin Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenir.

Kalkınmada öncelikli illere göre avlama ve avlanma izinücretleri, indirim oranları, belediyeler ve köy tüzel kişiliklerine verilecekkatılım payları ve süresi, belediyeler ve köy tüzel kişiliklerinin av ve yabanhayatının korunmasına yönelik yapacakları katkı, avlakların özellikleri veişbirliği şartları gözönünde bulundurularak Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyontarafından ayrı ayrı belirlenebilir.


Avlanma İzinÜcreti

Madde 38 -Avlanma izin ücretleri, av hayvanı türlerine göre her av yılı için aralıkayı içinde Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve buYönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen şekilde duyurulur.

Avlanma izin ücreti, izin belgesindeki her bir avcıdan,avın başlangıç ve bitim tarihleri arasındaki avlanma süresinde avına izinverilen miktardaki, her av hayvanı türü için alınır.

Avlanma izin ücretleri, ödeme günündeki MerkezBankasının döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak döner sermayeişletmesi hesaplarına yatırılır.

Avlanma izin ücreti, avlama ücretlerine mahsup edilmez.

Özel avlaklarda ücretler, avlak sahibi veya işleticisitarafından belirlenir ve alınır. Alınan bu ücretlerin % 10'u döner sermayeişletmesine yatırılır.

Avlama Ücretleri

Madde 39 -Avlama ücretleri; av hayvanının tür, cinsiyet ve ağırlıkları ile trofeniteliklerine göre Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından her av yılıiçin aralık ayı içinde belirlenir; acente ve avcılara bu Yönetmeliğin 35 incimaddesinde belirtilen şekilde duyurulur.

Avlama ücretleri il müdürlüğünce, av organizasyonununsonuçlandığı tarihi izleyen beş işgünü içinde, günlük avlanma raporu ve ödemetaahhütnamesine dayanarak hazırlanacak av bildirim formuyla tahakkuk ettirilirve yerli ve yabancı avcılar ile acentelere iadeli taahhütlü postaylabildirilir.


Avlama ücretleri; avcı başına bir kota için izin verilenav organizasyonlarında avın vurulduğu tarihteki, birden fazla kota için izinverilenlerde ise av organizasyonunun sonuçlandığı tarihteki Merkez Bankasınındöviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak, 1/1/2005 tarihinden itibarenYeni Türk Lirası olarak hesaplanır.

Tahakkuk ettirilen avlama ücretlerinin tamamı, avbildirim formunun yerli ve yabancı avcılar ile acentelerce bildirim tarihindenitibaren onbeş gün içinde ödenir.

Tahakkuk ettirilen avlama ücretleri ilgili itirazlar ilmüdürlüğünce değerlendirilir.

Avlakların gerçek ve tüzel kişilere işlettirilmesihalinde avlama ücretleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

Belediye ve KöyTüzel Kişiliği Katılım Payı

Madde 40 -Kanunun 11 inci maddesi kapsamında, özel avlakların dışındaki avlaklarınişletilmesi amacıyla bu avlaklarda sahası bulunan belediye ve köy tüzelkişilikleriyle koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığıyapılacak işbirliğinde belde ve köylerin mülki hudutları esas alınır.

Özel avlaklarındışındaki işletilen avlaklarda sahası bulunan belde ve köylerinmülkihudutları; Genel Müdürlükçe onaylanmış, avlakların sınırlarını gösterenharitalarına avlağın bağlı bulunduğu mühendislikçe mahallinde yapılacakbelirlemeyle işlenerek rapora bağlanır.

Raporun il müdürlüğünce onaylanmasından sonra avlaktamülki sahası kalan belediye ve köy tüzel kişilikleriyle işbirliği yapılır.İşbirliği esasları, avlağın bağlı bulunduğu il müdürlüğünün belediye ve köytüzel kişilikleriyle yapacağı protokol çerçevesinde avlağın özelliklerine görebelirlenir.


Av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerden işbirliğiyapılan belediye ve köy tüzel kişiliklerine aktarılacak katılım paylarınınavlakların özellikleri ve av hayvanı türlerine göre nasıl dağıtılacağı ile buYönetmeliğin 37 nci maddesi kapsamında olan yerlere katılım paylarının nasıldağıtılacağı Genel Müdürlükçe çıkarılacak tamimle belirlenir.

Katılım payları, günlük avlanma raporu ve ödemetaahhütnamesine dayanarak il müdürlüğünce hazırlanacak av bildirim formundatahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen katılım payları döner sermaye işletmesiemanet hesaplarına alınır ve il müdürlüğünce tamim doğrultusunda belediye veköy tüzel kişiliklerinin banka hesaplarına ödemenin yapılmasını izleyen onbeşgün içinde aktarılır.

Katılım payları, 442 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun ve5272 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda kullanılmak zorundadır.

Av turizmi kapsamında avına izin verilen ve korumadaişbirliği yapılan bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve(c) bentlerinde belirtilen avlaklarda, belediye ve köy tüzel kişiliklerineaktarılacak katılım payları, işbirliği protokolü hükümlerine uyulması durumundaödenir.

Bu yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının(b) bendinde belirtilen avlaklarda; bu avlaklarda sahası bulunan belediye veyaköy tüzel kişiliklerinin av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesiçalışmalarına katılmaması, yasa dışı avcılığın önlenmesinde katkı sağlayamamasıdurumunda yapılacak yazılı uyarıya rağmen bir av dönemi içinde iki kez uyarıyapılan belediye ve köy tüzel kişilikleriyle izleyen yıldan itibaren iki yılsüreyle işbirliği yapılmaz.


ÜcretlerinYatırılması

Madde 41 -Bu Yönetmeliğin 38, 39, 40 ve 51 inci maddelerinde belirtilen ücret vekatılım payı tutarları, av organizasyonuna izin verilen avlağın bağlı olduğu ilmüdürlüklerince tahakkuk ettirilir ve döner sermaye işletmelerinin ilgilihesaplarına yatırılır.

Avlanma Tarihleri

Madde 42 -Avına izin verilen av hayvanlarının hangi tarihler arasında avlanabileceğiGenel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından belirlenir.

Özel avlaklarda avlanma tarihini belirlemeye GenelMüdürlük yetkilidir.

Avlanma Süresi

Madde 43 -Yerli ve yabancı avcıların kaç gün süreyle avlanacakları Genel Müdürlükçeoluşturulan komisyon tarafından belirlenir. Bu süre yerli avcılar içinbirbirini izleyen yedi gün, yabancı avcılar için birbirini izleyen on gündenfazla olamaz; ancak ayı avına yirmi güne kadar izin verilebilir.

YEDİNCİBÖLÜM

AvOrganizasyonunda Düzenlenecek Belgeler, Av Organizasyonlarında Görev Alacak

BakanlıkPersoneli ile Diğer Görevliler ve Eğitimleri

Günlük AvlanmaRaporu ve Ödeme Taahhütnamesi

Madde 44 -Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi (Ek-11), avın vurulduğu yerinsınırlarında kalan il, ilçe, belediye, köy ve mevkisiyle avlakta sahası bulunandiğer belde ve köyler, avlanan av hayvanının tür, sayı, yaş, trofe nitelikleri,yaralama, nakliye tezkeresi numarası bilgilerini ve ödeme taahhüdünü içerir.


Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi, avbildirim formunun düzenlenmesi ve ücretlerin tahakkuku için dayanak belgeyerine geçer.

Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi, ava eşlikeden Bakanlık görevlisi tarafından av organizasyonunun gerçekleştirildiği hergünü içerecek şekilde her bir avcı için ayrı ayrı düzenlenir.

Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi, seyahatacentesinin görevlendirdiği av organizatörü, ava katılan yerli veya yabancıavcı tarafından imzalanmak zorundadır.

İki nüsha olarak düzenlenecek günlük avlanma raporu veödeme taahhütnamesinin bir nüshası Bakanlık görevlisi tarafından avcı ya daacenteye verilir, diğer nüsha av organizasyonunun bitiminde Bakanlıkgörevlisince il müdürlüğüne teslim edilir.

Av Bildirim Formu

Madde 45 -Av bildirim formu (Ek-12), av organizasyonuyla ilgili belge numarası,avlak, avlanan av hayvanının türü, sayısı, ağırlığı, trofe nitelikleri,yaralama, ava katılma gün sayısı, Bakanlık ile belediye ve köy tüzel kişiliğikatılım payı tutarı, katılım paylarının nereye ne kadar aktarılacağı veücretlerin yatırılacağı hesap numarası bilgilerini içerir.

Av bildirim formu, günlük avlanma raporu ve ödemetaahhütnamesindeki bilgilere dayanarak il müdürlüğünce düzenlenir.

Av bildirim formu, tahakkuk müzekkeresine dayanak belgeyerine geçer.

Dört nüsha olarakdüzenlenecek formun birer nüshası, il müdürlüğünce tahakkuk ettirilecekücretlerin döner sermaye işletmesi hesaplarına yatırılması için acente veyaavcıya, bedellerin tahsili için il müdürlüğü döner sermaye işletmesine ve avorganizasyonu izin bitim tarihinden sonraki en geç onbeş gün içinde GenelMüdürlüğe gönderilir. Bir nüsha il müdürlüğünde saklanır.


Av Sırasında SarfedilenMermiler ile İlgili Bilgi Formu

Madde 46 -Yabancıların Türkiye'ye geçici olarak getirdikleri yivli ve yivsiz avtüfekleri hakkında, av turizmi kapsamında yapılan avlanmalarda av sırasındasarfedilen mermiler ile ilgili bilgi formu (Ek-13) Bakanlık görevlisitarafından düzenlenir.

Bilgi formu iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshaavcıya verilir. Diğer nüsha il müdürlüğünde kalır.

Nakliye Tezkeresi

Madde 47 -Av turizmi kapsamında yerli ve yabancı avcılar tarafından avlanan avhayvanının türü, cinsiyeti, yaşı ve trofe özelliklerinin yer aldığı nakliyetezkeresiyle kayıt altına alınarak avlaktan çıkarılması zorunludur.

Nakliye tezkeresi alınmadan, avlanan av hayvanlarınınavlaktan çıkarılması veya bulundurulması durumunda bu hayvanlar kaçak sayılırve Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Nakliye tezkeresinin şekli, düzenlenmesi ve kullanımınailişkin esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Nakliye tezkeresi, Bakanlık görevlisince iki nüshaolarak düzenlenir. Bir nüsha avcı ya da acenteye verilir.

Avlanan av hayvanı ve maddelerinin Türkiye içindetaşınmasında, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunuve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri saklıdır.

Av Organizasyonlarında Yer Alacak BakanlıkPersonelin Görevleri

Madde 48 -Bireyselbaşvuru yapan yerli ve yabancı avcılar ile yerli ve yabancı avcılara avorganizasyonu düzenlemek üzere izin verilen seyahat acenteleri, izin verilenavlakta yapılacak av organizasyonuna eşlik etmek üzere avlağın bağlı bulunduğuil müdürlüğü veya müdürlükten görevli personel almak zorundadırlar.


Görevlipersonel alınmadan av organizasyonları gerçekleştirilemez.

Avorganizasyonuna katılacak Bakanlık personeli;

a)Av organizasyonlarının planlı şekilde yürütülmesini sağlamak üzere önlemleralmakla,

b)Avlanmanın, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmasınısağlamakla,

c)Avcıların kimlik, avcılık belgesi, geçici avcılık belgesi, yabancı avcılıkbelgesi, özel avlandırma izin belgesi, silah ve mermi geçici giriş belgesi ileav tüfeklerinin kontrolünü yapmakla,

d)Av organizasyonlarının, izin verilen avlakta, izin verilen tür ve miktarlarda,izin verilen tarihlerde yapılmasını sağlamakla,

e)Av organizasyonunda görev alacak yardımcı elemanların, bu Yönetmeliğin 49 uncumaddesi kapsamında alınıp alınmadığını kontrol etmekle,

f)Av organizatörlerinin sertifika ve isimlerini kontrol etmekle,

g)Yasaklanan avlanma usul ve şekilleriyle avın yapılmasını önlemek, bu konuda avabaşlamadan uyarıda bulunmak, yasa dışı olduğunu belirlediği avlanmaları yapanavcıları avdan men etmek, suç aletleri ve usulsüz avlanan av ve yabanhayvanlarına el koymak ve failleri hakkında yasal işlemlerin yapılması sağlamaküzere düzenlenen suç tutanağını, el konulan tüfek ve avlanan av hayvanlarını ilmüdürlüğüne teslim etmekle,

h)Av sırasında sarfedilen mermilerle ilgili bilgi formunu düzenlemekle,

i)Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesini düzenlemekle,


j)Trofelerin ölçümleri için gerekli donanımı yanında bulundurmak ve trofeölçümlerini yapmakla,

k)Av hayvanlarının taşınması amacıyla nakliye tezkeresi düzenlemekle,

l)Av koruma memurlarına yardımcı olmakla,

görevlidir.

Gerçekve tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklarda av organizasyonlarınaeşlik etmek üzere Bakanlık personeli bulundurulmasına ilişkin usul ve esaslarihale sözleşmesinde belirtilir.

Av Organizasyonlarında Görev AlacakYardımcı ElemanlarSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)