Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomekatronik ve Robotik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomekatronik ve Robotik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
30 Haziran 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31171
Resmi Gazete Görüntüsü
:


30 Haziran 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31171

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİYOMEKATRONİK VE ROBOTİK

SİSTEMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik ÜniversitesiBiyomekatronikve Robotik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik ÜniversitesiBiyomekatronikve Robotik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik,4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yıldız Teknik ÜniversitesiBiyomekatronikve Robotik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a)Biyomekatronikve robotik sistem uygulamaları ile ilgili politika ve strateji çalışmalarını yürütmek, proje geliştirmek ve gerçekleştirmek, Üniversite ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilenbiyomekatronikve robotik sistemler ile ilgili proje ve benzer çalışmalar arasında eşgüdüm sağlanması ve yaygın kullanımın temin edilmesine katkıda bulunmak.

b)Biyomekatronikve robotik sistemler ile ilgili yerli ve millî teknolojiler geliştirmek ve ulusal ölçekte bu alandaki sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak.


>c)Biyomekatronikve robotik sistemlerin planlanması, hayata geçirilmesi, yerli ve millîbiyomekatronikve robotik teknolojileri içeren sürdürülebilir üretim ve yönetimin gerçekleştirilmesi için araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bunun için araştırma altyapısını oluşturmak.

ç)Biyomekatronikve robotik sistem uygulamalarına yönelikdisiplinlerarasıçalışmaları desteklemek ve Merkezin AR-GE olanaklarının kullanımını sağlamak.

d)Biyomekatronikve robotik sistem uygulamalarına yönelik üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların taleplerini Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

e)Biyomekatronikve robotik sistemlere yönelik AR-GE çalışmaları için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak,disiplinlerarasıortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

f) Rehabilitasyon robotları, aktif ve pasif protezler, dış iskelet robotları, biyomedikal cihazlar, insan-robot etkileşimli sistemler, endüstriyel robotlar, yapayzekave benzeribiyomekatronikve robotik uygulamalara yönelik standardizasyon ve sertifikasyon çalışmalarına katkı sağlamak.

g) Özelliklerehabilitasyonrobotları ve endüstriyel otomasyon sistemleri başta olmak üzere insan-robot etkileşimi gerektiren diğer uygulamalar kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunmak ve iş birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak.


>Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezbiyomekatronikve robotik sistemlerle ilgili olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a)Laboratuvarve diğer tesisleri kurmak.

b) Merkezin bilimsel çalışmalarını makale, bildiri, kitap ve benzeri şekilde yayımlamak.

c) Ulusal veya uluslararası eğitim, kongre, konferans, panel,sempozyum,çalıştay, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak. 

ç) Ulusal ve uluslararası projeler yapmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlarca talep edilen analiz, ölçüm ve benzeri çalışmalar yapmak ve sonuçlarını raporlamak.

e) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standardizasyon ve sertifikasyonu ile ilgili düzenleyici işlemlerin yapılmasına katkıda bulunmak.

f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile özel kişi ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, eğitim ve benzeri hizmetleri yürütmek.

g) Çalışmalar sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak, patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uygulamasına katkıda bulunmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası araştırma merkezi, enstitü ve benzeri kuruluşlarla iş birliği yapmak ve araştırmacı ve personel değişimleri gerçekleştirmek.


>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanında uzman Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. 

(2) Müdürün görevde olmadığı durumlarda Müdüre yardımcılarından birisivekaleteder. Müdürlüğevekaletaltı aydan fazla sürmez.Vekaletinaltı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Merkezin amaç ve politikalarına uygun plan ve programlarını hazırlamak ve yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.


>ç) Merkezin bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri oluşturmak.

e) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 –(1) Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezi idare eder, Müdürün vereceği görevleri yapar, Müdürün olmadığı zamanlarda Merkezi temsil eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün teklifi, Rektörün onayı ile seçilen iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanabilir.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verilir.

(4) İzinsiz ve mazeretsiz üst üste iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelen önerileri incelemek ve karara bağlamak.

ç) Düzenlenecek eğitim programları ve verilecek hizmetlerin bedelini tespit etmek.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan her türlü iş ve işlemleri denetlemek, gerekli gördüğünde uzmanlar aracılığıyla yapılan çalışmaların bilimsel ilkelere uygunluğunu denetletmek.

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği esaslarını belirlemek.

f) Eğitim programları sonunda katılımcılara verilecek sertifika, katılım/başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 –(1) Danışma Kurulu; Üniversite, diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlardan Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onaylayacağı en çok yirmi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 14 –(1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili genel politikayı belirlemek ve çalışma alanları hakkında görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 –(1) Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)