Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay MeslekMensuplarının Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay MeslekMensuplarının Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
4 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25690
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Yönetmelik

DanıştayBaşkanlığından:

YurtDışınaGönderilecekDanıştayMeslekMensuplarınınSeçimleriile

DiğerEsaslarınBelirlenmesineİlişkinYönetmelikteDeğişiklik

YapılmasınaDairYönetmelik

MADDE1 -31/1/2002tarihlive24657sayılıResmîGazete'deyayımlananYurtDışınaGönderilecekDanıştayMeslekMensuplarınınSeçimleriileDiğerEsaslarınBelirlenmesineİlişkinYönetmeliğin10uncumaddesine2/3/2003tarihlive25036sayılıResmîGazete'deyayımlananYönetmeliğin1incimaddesiileeklenen3üncüfıkraaşağıdakişekildedeğiştirilmiş,maddeye4üncüfıkraeklenmiştir.

"Danıştayüyeliğineseçilmevesongönderilmetarihindenitibarenikitamyılgeçmedikçe,meslekmensuplarıbumaddeuygulamasındanyararlanamazlar.Ancak,yeterlisayıdaisteklibulunmamasıhalindeikiyılşartıaranmaz."

"Ayrıca,BaşkanlarKurulu, her yurtdışınagönderilmelerdeenfazlaikikişiyi,meslekiincelemeninamacı,hizmetgereklerivemeslekmensuplarınındurumlarınıdikkatealarakyukarıdakihükümlerebağlıolmaksızıntespitedebilir."

MADDE 2 -Yönetmeliğeaşağıdakigeçicimaddeeklenmiştir.

"GeçiciMadde-BuYönetmeliğinyayımlandığıtarihitibarıylameslekiincelemeamaçlıyurtdışınagönderilmemişveüyeliğeseçilmetarihindenitibarenikitamyılgeçmemişmeslekmensuplarıiçin10uncumaddedeöngörülenseçilmetarihindenitibarenikiyıllıksürekoşuluaranmaz."

Yürürlük

MADDE 3 -DanıştayGenelKuruluncakabuledilenbuYönetmelik,yayımıtarihindeyürürlüğegirer.


Yürütme

MADDE 4 -BuYönetmelikhükümleriniDanıştayBaşkanıyürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)