Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
10 Haziran 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31862
Resmi Gazete Görüntüsü
:


10 Haziran 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31862

YÖNETMELİK

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

ZİRAAT ODALARININ GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-12/1/2005tarihli ve 25698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Giriş ücreti ve yıllık aidat listesi: O yıl asgari ücretinin yüzde biri ile beş katı arasında kalmak üzere, altı kademede ve bölgeler, iller ve ilçeler bazında sayısı Birlikçe hazırlanarakZOBİS’eyüklenen ve ilgili oda yönetim kurulu kararı ile uygulanan listeyi,”

MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- Birlikçe; aylık brüt asgari ücretin yüzde birinden az, beş katından fazla olmayacak şekilde, Kanunun 20ncimaddesine uygun olarak 7ncimaddede yer alan altı kademede gösterilen miktarlardahilindeyörenin ürün deseni, toprak yapısı, üreticinin gelir durumu göz önüne alınarak bölgelere, illere ve ilçelere göre, giriş ücreti ve yıllık aidat listeleri hazırlanır.


>Birlik Yönetim Kurulu, hazırlanan bu listeler üzerinde indirim uygulayabilir. Ancak bu şekilde tespit edilen giriş ücreti ve yıllık aidat aylık brüt asgari ücretin %1’inin altında olamaz.

Giriş ücreti ve yıllık aidat rakamlarının küsurları en yakın tama yuvarlanır.

Birlikçe belirlenen giriş ücreti ve yıllık aidat listelerinden, çay tarımı ile uğraşan üyelerin bulunduğu odalara Birlikçe istisna tanınabilir.

O yıla ait aylık brüt asgari ücret belirlendikten sonra, Birlikçe yılın ilk yönetim kurulu toplantısında, bu Yönetmelik gereğince alınması gereken giriş ücreti ve yıllık aidatları gösteren listeler; bölgeler, iller ve ilçeler bazında hazırlanır veZOBİS’eyüklenir. Yüklenen listenin uygulanacağı yönünde alınan yönetim kurulu kararı da oda tarafından sisteme yüklenir.

Odanın başka bir liste talebi olması halinde, bu hususu 1 ay içerisinde Birliğe bildirir. Talebin Birlikçe uygun görülmesi halinde, oda için uygun görülen liste odanın sistemine yüklenir. Ancak, zorunlu sebepler nedeniyle Birliğin liste değişikliği yapma yetkisi saklıdır.

Asli üyenin eşdeğer arazi varlığına uygun olarak yapılan dönüşümler, ayrıca hesaplanarak diğer arazi varlıkları ile toplanarak alınır.”


>MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “%2’si” ibaresi “%1’i” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4-Bu Yönetmelik1/1/2023tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5-Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)