Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
13 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Yönetmelik

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden:

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ahşap Kültürünü

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -Bu Yönetmelik, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 -Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite :Zonguldak Karaelmas Üniversitesini,

Rektör :Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörünü,

Merkez :Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezini,

Merkez Müdürü : Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

Yönetim Kurulu:Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları


Merkezin faaliyet alanları

Madde 5 -Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Anadolu Ahşap Kültürü ile ilgili uygulamaya yönelik teorik, deneysel çalışmalar ve projeleri üretmek ve yapmak.

b) Ahşap binalar konusunda kamu ve özel kişilerin karşılaştıkları sorunların çözümlerine yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, görüş bildirmek, rapor hazırlamak, bilirkişi hizmeti yapmak, proje ve benzeri çalışmalar yapmak.

c) Ahşap işlemeciliği ve tarihi binalar konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirmek.

d) Ahşap yapıların restorasyonunda çalışacak eleman yetiştirmek üzere uygulamalı faaliyetlerde bulunmak.

e) Tarihi ahşap binaların envanterlerini çıkarmak,rölöve, restorasyon verestitasyonprojelerini hazırlamak.

f) Ahşap kültürü ile ilgili olarak daha önceden hazırlanmış yazılı ve görsel materyallerin toplanıp, tasnifinin yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak.

g) İlgili konularda eğitim - öğretim yapmak veya görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek yada bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.

h) Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar veworkshopçalışmaları yapmak.

i) Bülten, kitap ve dergi çıkarmak.

j) Merkezin kuruluş amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmalar yapmak.

k) Üniversitece verilen diğer görevleri yapmak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

Madde 6 -Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Merkez müdürü

Madde 7 -Merkez Müdürü, Üniversitenin Merkezin çalışma alanları ile ilgili bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü görev başında bulunmadığı zaman, Yönetim Kurulu üyelerinden birini Rektörün onayı ile vekil bırakır.

Merkez müdürünün görevleri

Madde 8 -Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

Madde 9 -Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.


Yönetim kurulunun görevleri

Madde 10 -Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Merkez Müdürünün önerilerini incelemek, karara bağlamak.

c) Mevcut imkanlara göre araştırma ve uygulama alanları konusunda karar almak.

d) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

Madde 11 -Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

İta amirliği

Madde 12 -Merkezin ita amiri Rektördür.

Ekipman ve demirbaşlar

Madde 13 -Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet ve ekipman Merkezin demirbaşı olup Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Yürürlük

Madde 14 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 -Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)