Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sanayi İşbirliğini Geliştirme Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sanayi İşbirliğini Geliştirme Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
13 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Yönetmelik

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden:

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sanayi İşbirliğini

Geliştirme Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sanayi İşbirliğini Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM)'ninteşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 -Bu Yönetmelik, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sanayi İşbirliğini Geliştirme Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 -Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite :Zonguldak Karaelmas Üniversitesini,

Rektör :Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörünü,

Merkez (ÜSİGEM) : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sanayi İşbirliğini Geliştirme Merkezini,

Merkez Müdürü :Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sanayi İşbirliğini Geliştirme Merkezi Müdürünü,

Yönetim Kurulu :Merkezin Yönetim Kurulunu,

Danışma Kurulu :Merkezin Danışma Kurulunu,

Başkan :Merkezin Yönetim Kurulu Başkanını,

ZTSO :Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasını,


KOBİ :Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri,

TOSYÖV :Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

Madde 5 -Merkezin organları; Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

Merkez müdürü

Madde 6 -Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Merkez Müdürünün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı, Merkez Müdürüne görevlerinde yardımcı olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri

Madde 7 -Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Başkan sıfatıyla Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek,

d) Yönetim Kurulunun geçici gündemini belirlemek,

e) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim kurulu

Madde 8 -Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, Üniversitenin Merkezin çalışma alanıyla ilgili öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek yedi üyeden oluşur. Kurulun sekreterlik işleri ÜSİGEM tarafından yürütülür. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Başkanın görevde olmadığı zamanlarda yerine yetkilendireceği müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve karar alır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için çeşitli alt komisyonlar kurabilir.


Yönetim kurulunun görevleri

Madde 9 -Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası işbirliği yapılacak kuruluşlarla birlikte Üniversite öğrencilerinin niteliklerini artıracak eğitim ve sertifika programları, paneller ve toplantılar düzenlemek. Böylece Üniversitenin değişik branşlardaki öğrencilerinin girişimci olmalarına yardımcı olmak. Girişimcilik olgusunun geliştirilmesi amacıyla ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısı ile ilgili araştırma ve proje hazırlamak ve bunları yayınlamak. Merkez bünyesinde veri bankası oluşturmak, girişimcilik ile ilgili rapor, bülten hazırlamak ve bunları yayınlamak. Fizibiliteetüdlerihazırlanmasında, yatırım kaynaklarına ulaşılmasında girişimcilere yol göstermek,

b) Risk sermayesi şirketleri ve bankaların istemiş oldukları iş planlarının hazırlanmasına danışmanlık yapmak, hazırlanmış iş planlarını bilimsel düzeyde incelemek ve onay vermek,

c) Ülkemizde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler ile bunlarla ilgili bankaların faaliyet alanlarının geliştirilmesine eğitim faaliyetleriyle katkıda bulunmak,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer nitelikteki merkezlerle işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunmak,

e)KOBİ'lerinteknoloji transferi ve yeni ürünleri geliştirme çalışmalarını teşvik etmek.KOBİ'lerinvergi mevzuatı, maliyet muhasebesi, enflasyon muhasebesi, finansman, iş kanunu, dış ticaret işlemleri ve uygulamalarına yönelik sorunların çözümüne katkıda bulunmak.KOBİ'lerinekonomik, sosyal, üretim verimlilik ölçme gibi alanlarda anketler yapmak,


f) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü mensupları tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini üniversitenin ilgili kurul veya kuruluşlarına iletmek,

g) Eğitim ve bilgilendirme konularında kurs, seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

h) Danışmanlık konusunda koordinatörlük görevi yapmak,

ı) Öğretim üyelerinin, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin bilimsel ve teknik sorunlarına yönelik bilgi toplamalarını sağlamak,

i) Öncelikli olarak üniversite bölgesinde bulunan kuruluşlarla temasta bulunarak rekabet kurallarını tanıtıcı eğitimler yapmak, verimliliğin arttırılmasını teşvik etmek,

j) Girişimcilik ile ilgili ortak bir dil yaratılmasını sağlayacak; sempozyumlar, konferanslar ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,

k) Yurt dışı ile "video-konferans" teknolojisini kullanarak irtibat kuracak bir eğitim odası tasarımlamak ve bu oda ile yaratıcı düşüncesi olan Türk girişimcilerle yabancı girişimcileri bir araya getirmek,

l) Küçük ve orta boy işletmelerin yöneticilerine dönük danışmanlık yapmak, eğitsel toplantılar düzenlemek,

m) Aile şirketlerinin kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar yapmak,

n)KOBİ'lerdekalite bilincinin yerleşmesi, yönetimde kalite uygulamalarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ilgili çalışmalar yapmak.KOBİ'lerinteknolojiyi geliştirme aracı olarak Ar-Gekaynaklarının kullanımlarına yönelik bilgilendirme, proje yapmalarında danışmanlık yapmak,


o) Dünya Bankası, AB Yatırım Bankası ve AB mali kaynaklarının kullanımına yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak,

p) AB fonları kapsamında yer alan,Phare,Euromedis,Eurekave Çerçeve Programlarına (VI.Çerçeve) projeler sunmak,

r) AB ve Dünya Bankasının eğitim, KOBİ, sosyal kalkınma ve istihdam geliştirme proje ihalelerine katılımını gerçekleştirmek,

s) Birleşmiş Milletlerin geliştirdiği UNDP (UnitedNationsDevelopmentProgramme)'ınayönelik projeler yapmak,

t) TürkKOBİ'lerineAB'ni tanıtıcı, mali yardımlar konularında bilgilendiriciportalınoluşturulması ve Merkezin buportalda tanıtımının yapılmasını gerçekleştirmek.KOBİ'lerinbilgi ve bilgi teknolojilerinden yararlanabilmeleri ve kullanabilmeleri konularında eğitim programları hazırlamak. Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım, iş görüşmeleri gibi konularda kültürün gelişmesine yönelikKOBİ'lerebilgilendirme toplantıları, seminerler yapmak,

u) Üniversite öğrencilerine yönelik staj ve eğitim olanakları yaratmak amacıyla AB ülkeleriyle işbirliği sağlamak,

v) TÜBİTAK'la birlikte teknoloji geliştirme, araştırma projeleri yapmak. TÜBİTAK'la birlikte Üniversite - Sanayi İşbirliği Projesi geliştirmek,

y) e-devlet, e-ticaret konularında projelere katılmak,

z) İhracatı geliştirmek amacıyla yeni pazarların bulunması konularında araştırma yapmak, bu amaçla; seminer, panel ve eğitim toplantıları düzenlemek. Pazarlama teknikleri ile ilgili bilimsel ve uygulamalı toplantılar yapmak.


Danışma kurulu

Madde 10 -Danışma Kurulu; Merkez Müdürü, Yönetim Kurulundan bir üye, Üniversitenin ilgili birimlerinden Merkez Müdürünün önereceği ve Rektörün görevlendireceği bir üye, ZTSO veTOSYÖV'ünYönetim Kurulunca seçilen ikişer üyeden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır.

Danışma Kurulu, Başkanını kendi üyeleri arasından seçer.

Danışma Kurulu olağan olarak yılda üç defa; Eylül, Ocak ve Mayıs aylarında (salt çoğunlukla) toplanır.

Danışma Kurulu Başkanı, Danışma Kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

Madde 11 -Danışma Kurulu; Üniversite, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında ilişkilerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Sanayiciler, ticaret erbabı ile Merkez arasında belirli tarihlerde (yılda en az bir defa) işbirliği konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmeye yönelik toplantılar yapar, problemleri belirler ve muhtemel çözüm yollarını araştırır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

Madde 12 -Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

İta amirliği

Madde 13 -Merkezin ita amiri Rektördür.

Yürürlük

Madde 14 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 15 -Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)