Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Dokümanın Başlığı
:
- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
17 Kasım 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31662
Resmi Gazete Görüntüsü
:


17 Kasım 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31662

TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –31/12/2016tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2ncimaddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olamaz.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “268 bin TL” ibaresi “320 bin TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 –Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YapıTarzı


>SigortaBedeliHesabına

EsasMetrekareBedeli(TL)

A-Betonarme

1.508

B-Diğer

1.040

MADDE 4 –Aynı Tebliğin geçici 2ncimaddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2021-31/12/2021” ibaresi “1/1/2021-31/12/2022” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 –Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Teminat

GEÇİCİ MADDE 4 –(1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi1/1/2022ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.”

MADDE 6 –Aynı Tebliğin 12ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 7 –Bu Tebliğin;

a) 4 üncü, 6ncı, 7ncive 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri ise1/1/2022tarihinde,

yürürlüğegirer.

MADDE 8 –Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.


>Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2016

29935

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/1/2018

30304

2-

7/9/2019

30881

3-

27/12/2019

30991

4-

19/1/2021

31369En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)